Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Tracé de Zuid-Willemsvaart

datum: 
donderdagavond 16 november 2006
locatie: 
Heijmans, Rosmalen

Zo'n 150 enthousiaste mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep in krant, flyers en op internet om mee te praten over de toekomst van het tracé de Zuid-Willemsvaart. Verdeeld over 12 elftallen werd gebrainstormd over verschillende thema's: water en wonen, water en winkelen/werken, water en verkeer/vervoer/parkeren, water en sport/recreatie/horeca/amusement en water en inspiratie: kunst/verdieping. De elftallen hadden bijna allemaal een homogeen karakter: een elftal HAS-studenten, een elftal omwonenden van de ZW-vaart, een elftal architecten, een elftal van woonzorgcentrum Antoniegaarde, een elftal van het Rodenborchcollege, een elftal Oeteldonkers, een elftal van Monumentenzorg, een elftal kroegbazen en schakers, een elftal waterliefhebbers, een elftal kunstenaars, een elftal werkzaam in de culturele sector en een gemixt elftal.

Nadat ceremoniemeester Erica Haffmans, gastheer Max Schep van Heijmans en wethouder Geert Snijders iedereen welkom heetten, werden de spelregels voor de avond uitgelegd door Aart Wijnen, voorzitter van het BAI. Precies op schema, om 8 uur, begon de eerste brainstormsessie van de avond. Een aantal algemene vragen zoals: 'Wat mist u in Den Bosch?' en 'Hoe moet volgens u de DNA eruit zien van het toekomstige tracé Zuid-Willemsvaart?' kwamen aan de orde en er werd een begin gemaakt met de discussie over het thema. De elftallen werden geleid door professionele gespreksleiders die de belangrijkste ideeën noteerden op grote vellen.

In de pauze was er de mogelijkheid om iets van de resultaten te zien van de andere groepen en werd de bar vast geopend. Wethouder Snijders en Max Schep van Heijmans vertelden over hun bevindingen. Zij hadden tijdens de eerste sessie bij alle elftallen hun oor te luisteren gelegd en waren erg enthousiast over de ideeën die loskwamen. Rond half 10 werd er begonnen aan de tweede ronde. De lijst ideeën werd, met de kennis van de andere groepen in het achterhoofd, aangevuld en bijgeslepen. Vanaf 10 uur kwamen alle elftallen naar de centrale hal en mocht iedere elftalleider de beste ideeën van zijn of haar elftal presenteren. Er kwamen hilarische maar ook zeer inventieve en bruikbare ideeën aan de orde. Daarna bleven de meeste deelnemers nog even hangen om te proosten op een geslaagde avond. Om half 12 deden we, moe maar voldaan, het licht uit.

De werkgroep Creatieve Piramide dankt alle gespreksleiders voor hun professionele, maar vooral ook hun enthousiasmerende bijdrage; wethouder Snijders voor zijn lovende woorden over het belang van de Creatieve Piramide en het City Change Centre; Heijmans voor hun gastvrijheid, de drank en de lekkere hapjes; en natuurlijk, niet te vergeten, veel dank aan alle deelnemers die van heinde en verre en door weer en wind gekomen waren om in hun vrije tijd hun beste ideeën prijs te geven.

De eerstvolgende Creatieve Piramide bijeenkomst is donderdag 23 november. We komen dan met de gekozen elftalleiders bij elkaar om de avond bij Heijmans kort te evalueren en vervolgens alle inbreng te filteren om uiteindelijk de beste ideeën van de brainstormsessies over te houden.

Met deze ideeën als basis, gaan we vervolgsessies organiseren op locatie. We richten ons dan op een aantal specifieke plekken langs het tracé de Zuid-Willemsvaart zoals Sluis 0, het GZG-terrein, Ertvelt Plas, etc. Zodra de data bekend zijn, kunt u zich weer inschrijven via deze site.

Enkele feiten en cijfers:

 • Kanaal tussen Maastricht en ’s-Hertogenbosch
 • Met de hand en kruiwagens gegraven tussen 1822 – 1826, begon niet als eerste vanuit Maastricht, maar vanuit ’s-Hertogenbosch, vandaar sluis 0, sluis 1, sluis 2 enzovoort gerekend vanaf de stad
 • 122,5 km lang (langste in Nederland), 19 schutsluizen, 2 keersluizen, 35 bruggen
 • Verval 40 meter tussen Maastricht en Maas bij ‘s-Hertogenbosch
 • Bodembreedte 10 meter, diepte 2,10 meter, vanaf 1887 2,30/2,40 meter. Oppervlaktebreedte 18- 16 meter
 • Kosten begroot NLG 3,7 miljoen, kostte NLG 4,45 miljoen. Opbrengsten zouden moeten komen uit vervoerstarieven, tolheffingen, bijdragen van gemeenten, maar dat was bij lange na niet genoeg
 • Eerste steenlegging op 11 november 1822 bij Sluis 1 in ’s-Hertogenbosch, waarbij het kanaal zijn officiële naam “Zuid-Willemsvaart” kreeg.
 • Openstelling op 31 mei 1825 te Helmond van het deel Helmond- ‘s-Hertogenbosch
 • Officiële opening op 24 augustus 1826 door Koning Willem I (op zijn verjaardag)
 • Ongeveer 6000 arbeiders en arbeidsters nodig.Waarom?
1804: Napoleon wilde het watertransport in de Bataafse Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden verbeteren voor militaire doeleinden. De Maas lag er al, maar die was maar 5 maanden per jaar bevaarbaar en had een grote bocht. De Maas was ook niet overal diep genoeg. De andere riviertjes De Dommel en de AA waren te klein, of aanpak leverde te veel problemen.

Koning Willem I wilde dit kanaal als economische stimulans voor de regio en het land laten graven. Hij had in Engeland, waar hij verbleef tijdens de Bataafse en Franse tijd (1795-1815), gezien welke voordelen zo’n transport verbinding had. Daarbij speelde een rol de enorme armoede en werkloosheid na de Franse overheersing (1810-1815). Het project moest hieraan een halt toeroepen. Zuid-Nederland begon zich sterk te industrialiseren en de afzet van bijvoorbeeld steenkolen moest toch via het noorden, de handelsnatie, zijn weg vinden. De staatsfinanciën waren belabberd, dus richtte de Koning een eigen financieringsmaatschappij op, het Amortisatie Syndicaat. Onder andere door dit initiatief kon hij buiten de Staten Generaal om geldleningen aangaan.
De officiële doelstelling luidde:

 • bevordering van de koophandel
 • vervoer van turf en landbouwproducten
 • militair belang
 • verbroedering van de zuidelijke met de noordelijke NederlandenAanleg
Aanleg betekent vooral: meten, boren, proefheien, bodemonderzoek. Grond moest onteigend worden, piketpaaltjes geslagen, grond ontdaan van bebouwingen en akkers. Geen beplantingen meer, geen karren die te brede sporen trokken, geen vee meer laten drinken aan de nieuw gegraven vaart. Veldwachters zagen hierop toe, want niet veel eigenaren maakten zich hierom druk. Die paaltjes werden dwars door het land, vaak kaarsrecht (want gemakkelijk voor het jagen van de boten met paarden), geslagen, waardoor eigenaren niet meer bij hun eigen land konden komen. Kunstwerken als veren en bruggen kwamen alleen waar de waterstaatsmensen die wilden hebben.
Het graven gebeurde via de indeling van percelen. Er waren er 16, elk weer verdeeld in secties van 500 meter. Dat betekende dat kilometers tracé in een keer gegraven kon worden. Per sectie waren ploegen bezig van 20 mannen en 12 kruiers onder leiding van een putbaas. Tussen de percelen werden dammen aangelegd. Het afgraven van een sectie begon in het midden, met een draineer of middensleuf. Het water werd door middel van pompen, die door paarden dag en nacht werden bediend, afgevoerd. Er was ook een kettingmolen, bediend door mensen. Verder: droog spitten, in manden doen en daarmee de oever ophogen. Indien de hoogte te hoog was, droegen vrouwen de manden omhoog.


Gravers
De gravers waren de laagst betaalden: 40 ct per dag voor mannen, vrouwen 25 ct, timmerlieden voor de beschoeiingen, heiers en andere vaklieden verdienden meer. De ambtenaren kregen nog weer meer, de ingenieurs vormden de top.

Rondom de ploegen cirkelden ‘zoetelaars’, een soort marketentsters, verkopers van levensonderhoud, brood en dergelijke, maar ook drank, in hun zoetelkeet. De ploegen vormden een bijzondere gemeenschap, die tenten, hutten en woonwagens bij hun werk hadden en daarmee naar de volgende sectie, dus 500 meter verder, trokken als de klus was geklaard. De zoetelaars trokken dan met hen mee. De arbeiders moesten een pasje bij zich hebben, een boekje dat Livret heette en verklaarde dat zij met hun gezin voor een aannemer werkte en dat zij zich vrij mochten bewegen binnen een bepaald gebied. Kwamen zij zonder goede reden daarbuiten dan werden ze als zwerver opgepakt.
Deze ploegen werden door de bewoners van stadjes en dorpen langs het traject niet bepaald verwelkomd, men vreesde zedenverwildering en opstand. Een enkele keer moest dan ook de marechaussee de lokale veldwachters bijstaan.


Transport
Het transport over water betekende wel, dat er veel meer vervoerd kon worden. Een paard kon met een kar 1000 pond trekken, met een schip 100.000 pond. Voor vervoer per steenweg waren drie paarden nodig, voor zandwegen in de zomer zes en ’s winters tien paarden; vervoer per vaarweg was zes keer goedkoper.
Tot in de eerste helft van de 19e eeuw brachten zogenaamde Walenkarren, 2000 per week, allerlei goederen naar de stad om daar verhandeld en overgeslagen te worden op vervoer naar elders. De stad had dan ook een sleutelpositie hierin. Vanuit het zuiden kwamen wol, ijzerproducten, kolen en lakense stoffen. Naar het zuiden gingen koloniale waren (koffie, thee, specerijen, rijst, wijn, zuidvruchten, maar ook zout en jenever). Geen wonder dat de stad al in de 18e eeuw tot ver in de 20e eeuw veel winkeltjes in koloniale waren kende.

Het vervoer geschiedde tot aan de komst van stoomboten rond 1850 per zeil of door jagen met ezels of paarden. Die laatsten werden verzorgd door het gilde der Teugelers, de scheepsjagers. Maar ook werd puur menselijke kracht gebruikt, zelfs kinderen trokken dan mee.


De stad en de plannen
Betekenis voor de stad: verlies van sleutelpositie dreigde. Goederen kwamen dus per kar en gingen verder over water naar west Nederland. De stad had dan ook in de 18e eeuw gestreden voor verharding van de weg naar Luik, maar die bleef steken in Best. Dat kwam omdat de tolheffing te weinig opleverde. Pas in 1818 – 1822 is die afgebouwd.
In 1819 wordt het plan voor het Zuid-Willemsvaart aan de Stedelijke raad voorgelegd. Het plan, genoemd naar de ontwerper A.F. Goudriaan (inspecteur van waterstaat), voorziet een tracé door de noordelijke vestinggracht. De stad wil echter een traject door de stad. De Koning leek voor het plan Goudriaan te zijn, toch hielden de Bosschenaren voet bij stuk. Want:

 • om de stad heen levert geen voordelen op
 • de steenweg naar Maastricht gaat te weinig tolgelden opleveren
 • de beurtschippers lijden daaronder
 • zonder verbinding met de stadshaven gaan schepen gelijk naar de Maas, dus geen overslag en handel meer in de stad.Het tracé kan wel door het noordelijk deel van de stad, want nagenoeg onbebouwd, slechts enkele huizen bij het Hinthamereind moeten weg, evenals de kleine Hekel.
Pas in 1825 komt er een besluit. Het gedeelte naar Maastricht is dan al klaar. De stad betaalt NLG 30.000 en vervolgens begint dus in 1825 het graven in de stad. De stadsmuur wordt doorsneden. Een sluis bij de Citadel bij de aansluiting op de Dieze is nooit gegraven, wel is er tussen deze niet voltooide sluis en sluis 1 een in 1825 nieuwe sluis gebouwd, genoemd Sluis 0. Sluis 1 is in 1935 afgebroken, want na afsluiting van de stadsgracht met het kanaal was er geen reden meer om die sluis te handhaven. De vernauwing vlak voor de Lambooybrug is daarvan het resultaat. Sluis 0 (“nul”, niet “Oo”) was bedoeld als keersluis (enkele sluis die de hogere waterstand bij havens, dokken enz. tegenhoudt) en stond vrijwel altijd open. Sluis 1 was al aangelegd in 1822, buiten de vesting, want toen nog zou dat tracé buiten de vesting lopen. In 1825 verdween de Kleine Hekel (waterinvoer van de AA door de vestingwal). Die Sluis 0 was tevens een mogelijkheid om de vesting te blijven verdedigen uit militair oogpunt; de vestingwet dateert pas van 1874. Het kanaalgedeelte tussen Sluizen ) en 1 werd ingericht als laad- en losplaats en haven. In 1850 werd dit pand (gedeelte tussen wee waterkeringen) verbreed met 20 meter en werd ook mede daardoor het drukste deel van het kanaal.

Bastion 1 van de Citadel lag in de weg en werd na 1874, in 1880 gesloopt. Ook de brug naar de Citadel werd toen afgebroken. In WOII: veel zware gevechten rondom het kanaal, plus vernielde bruggen en sluizen. Denk aan de bruggen die in 2000 tijdens de decemberrellen nav dood Bouleij open stonden.


Gevolgen voor de stad
Het heeft de stad niet mogen helpen. De opstand der Belgen in 1830, de daarna 9 jaar durende staat van beleg, deed de handel stokken. De sleutelpositie van de stad als overslagcentrum verdwijnt dan ook geheel. Daardoor verliest ’s-Hertogenbosch zijn voorname positie ten gunste van Tilburg, Helmond en Oss. Door de Zuid-Willemsvaart en andere verbeterde land en waterwegen hoeven kooplieden niet langer hun goederen in de stad op en over te slaan. Slechts weinig bedrijven vestigen zich aan het kanaal: bladtin- en capsulefabriek van Rouppe van der Voort en de veemarkt aan het Kardinaal van Rossumplein. Die veemarkt groeide wel vanwege het achterland met het vee. Verder kwamen er een aardewerkfabriek en glasblazerij/kristalslijperij, en enkele rederijen (Verhulst en Kalberg). ’s-Hertogenbosch bleef interessant voor beurtvaart. Vanaf 1826 waren er lijndiensten voor personenvervoer (trekschuiten), goederenvervoer (pakschuiten) en gemengd vervoer (volks- en pakschuiten). Naar Maastricht regelde rederij Pompen en Zoon vanaf 1826 de tocht. Naast goederen gingen ook passagiers mee naar Rotterdam (rederij Schuyt en Boom), naar Leiden (Plangen) en Lith (Jansen). Er was een Sociëteit van Navigatie die schepen als Telegraaf I en II, de Nederland en La Belgique in de vaart had.

Tussen sluis O en sluis 1 waren de meeste bevrachters gevestigd. Die zorgden voor vracht en een jager voor de schepen. Het centrum was Sluis nul, waar vraag en aanbod elkaar ontmoette, waar ook scheepsbenodigdheden waren te krijgen. Pas na 1868 kwamen de spoorwegaansluiting gereed en begon de ‘industrialisatie’ met de fabrieken als Grasso, sigarenfabrieken en De Gruyter.
Het kanaal is de afgelopen decennia geregeld verbreed en verstevigd. Toch is de binnenvaart niet echt sterk gegroeid. Ongeveer 20 schepen per dag varen over het kanaal. Hoewel vervoer per schip veel milieuvriendelijker is, het komt niet van de grond. Tussen 1986 en 1993 daalt het vervoer juist met 15%, terwijl het zou moeten groeien met 25 à 30%. Per trein blijft het nog aantrekkelijker .


Toekomst
In het Nationaal Verkeers en Vervoersplan is de Zuid-Willemsvaart tussen Maas en Veghel opgenomen als onderdeel van het hoofdvaartwegennet. Dat betekent dat het kanaal geschikt dient te zijn voor scheepvaart van klasse IV. De vaarweg tussen Den Dungen en de Maas, dus het deel dwars door de stad, is slechts geschikt voor klasse II. Vanaf 2007 zal er een nieuwe tak komen tussen Rosmalen en de stad, naast de te verbreden A2. Gereed: 2014?


Gebruikte bronnen:
Verhagen, Cees. De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal van eenheid en scheiding. Someren, 2000.
Hoogbergen Th. De Zuid-Willemsvaart 1822-1826, in: Boschboombladeren (1997), p. 15-24.

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, oktober 2006
Rolf Hage

* = Elftalleider

Elftal HAS studenten

11 Studenten van de HAS – Hoger Agrarische School te ’s-Hertogenbosch – vormden samen elftal 1. De leeftijd van deze groep ligt dan ook rond de 20.

HAS Den Bosch verzorgt voor ruim 1.400 Nederlandse studenten Nederlandstalig onderwijs. Bovendien volgen ruim 60 internationale studenten een Engelstalig bachelor en masterprogramma aan HAS Den Bosch.

Via HAS KennisTransfer worden cursussen en trainingen verzorgd en onderzoek verricht in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ruim 170 mensen werken er aan het handhaven en optimaliseren van de kwaliteit van de opleiding en organisatie.

De HAS kent drie sectoren: 'Dier en Milieu', 'Food en Business' en 'Green Business School'.

Naam Geboortedatum Beroep
Thijs Ebbers 04-01-1985 Student
Benny Swarts 06-08-1982 Student
Rob Scholten 03-02-1982 Student
Robin Richter Uit Den Boogaardt 30-06-1983 Student
Joost van Dam 17-02-1984 Student
Dennis Reijers * 09-05-1977 Student
Oebele Elverdink 20-11-1983 Student
Ruud Drost 09-10-1983 Consultaat Tuinbouw
Willem Front 12-11-1984 Student
Hessel van Kessel 24-04-1985 Student
Noortje Verstegen 12-12-1982 Projectmedewerker Onderwijs
Thijs Belt 20-02-1986 Student
Jeroen Nouwens 14-07-1981 Student

Elftal Kunstenaars

11 Beeldend Kunstenaars, vormgevers en muzikanten vormden het tweede elftal. De meesten van hen zijn echte jaren 60 kinderen. Een aantal van hen hebben al eerder samengewerkt in het project De Vesting als Korset – de kunstmanifestatie.

Naam Geboortedatum Beroep
Monique Broekman 23-03-1967 Beeldend Kunstenaar
Ivonne vd Velden 25-08-1963 Beeldend Kunstenaar
Simone van Bakel 02-09-1966 beeldend Kunstenaar / Vormgever
Ingrid van den Boogaard 27-11-1966 Beeldend Kunstenaar / Muzikant
Pieter Zouwen 24-08-1948 Beeldend Kunstenaar
Marijn Moerbeek 30-09-1984 Student / Muzikant
Jan Moerbeek 07-11-1947 Beeldend Kunstenaar
Frans Beerens 21-01-1960 Beeldend Kunstenaar
Peke Hofman * 24-10-1960 Directeur CBK Den Bosch
Maureen Timmermans 20-06-1972 Projectleider CBK Den Bosch
Eva Bonneur 19-01-1976 Beeldend Kunstenaar / Bureaumedewerkster CBK Den Bosch

Elftal Culturele Sector

10 Mensen uit de Culturele Sector vormden een bijna compleet elftal 3. Zij zetten zich in op gebieden als schrijven, multimedia, theater en voor de bibliotheek en garanderen zo onze leefkwaliteit in de stad. Uiteraard hebben zijn vanuit hun kunde de Zuid Willemsvaart belicht.

Naam Geboortedatum Beroep
Jan de Hond 13-07-1964 Conservator
Lisanne Kusters * 24-02-1978 Adviseur
Sander Knopper 26-12-1964 Marketeer Culturele Sector
Hans Derks 25-12-1951 Directeur Openbare Bibliotheek
Eric Japenga 05-04-1962 Zakelijk Leider Culturele Sector
Jan Thijssen 20-02-1963 Regisseur
Adriaan Minten 17-09-1955 3D Visualiser
Leidi Haaijer 16-11-1957 Multimedia Designer
Jeroen Thijssen 20-05-1059 Schrijver / Journalist
Wim Hulsenboom 01-03-1960 Docent

Elftal Oeteldonkers

Met 9 m/v sterk vormden de Oeteldonkers een bijna compleet elftal 4. Wat de Oeteldonkers bindt is een gigantisch jaarlijks feest: Carnaval. Compleet met rood-geel-witte sjaals togen zij naar Heijmans om de boel op stelten te zetten. Deze hechte club Bosschenaren werden bijgestaan door één gevleugelde Vughtenaar. Zij kwamen met een plan H2O voor de Zuid Willemsvaart.

Naam Geboortedatum Beroep
Peer Crommentuijn 01-04-1945 Consultant
Paul Stoffele 29-12-1950 Projectleider
Jula Abdul-Maas 01-09-1950 Afdelingshoofd Woningcorporatie
Hans Driessen 28-06-1958  
Hein Wijnen 27-01-1963 Sales Manager
Hans de Rooij 27-08-1952 Accountant / Adviseur
Rob van Erp 09-11-1962 Tekstschrijver / Communicatie Advies
Hans Tervoort 10-10-1963 Creatief Consultant
Gerard Monté   Docent

Elftal Antoniegaarde

10 m/v togen in een bus richting Heijmans. Zij ondervonden enige pech met de bus, maar hebben alsnog een goede avond gehad als elftal 5. De Antoniegaarde is een verzorgingshuis dat ligt langs de Zuid Willemsvaart. Uitgangspunten voor dit huis zijn de zelfstandigheid van de bewoners, het zelfbeschikkingsrecht en daarnaast de behoefte aan zorg; zorg en dienstverlening aansluitend bij de eigen leefstijl. Vanuit hun eigen perspectief belichtten zij de Zuid Willemsvaart.

Naam Geboortedatum Beroep
Jetty Lobregt 20-01-1956 Casemanager Welzijn
Gerard Tijdink * 26-05-1932 Gepensioneerd
Paul Merkhof 21-08-1932 Gepensioneerd
Jeanne van Pinxteren 03-04-1928 Gepensioneerd
Toos van Coenen 23-01-1921 Gepensioneerd
Wilhelmien Vos van den Merkhof 15-12-1928 Gepensioneerd
Theo Beset 06-11-1918  
Berend van den Dungen 01-02-1929  
Annie van Driel - Schalken 01-07-1920  
Corrie Derksen Molewijk 25-09-1924  

Elftal Rodenborchcollege

Dit overvolle elftal 6 is een samengesteld team van 13 studenten en docenten van het Rodenborch-College.

Het Rodenborch-College wil een school zijn waar betekenisvol onderwijs gegeven wordt, waarbij kennis en kunde optimaal geïntegreerd zijn en waarin de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen in alle opzichten tot volle wasdom komt. We rekenen het tot onze taak de unieke talenten en de sterke punten van onze leerlingen te erkennen en te ontwikkelen. Op het Rodenborch-College werken leerling en een team van leraren en begeleiders samen aan de unieke ontwikkeling van elk individu. In een samenspel van vraag- en aanbodgestuurd onderwijs spelen we in op de persoonlijke kwaliteiten en interessen van elke leerling. De school biedt de leerlingen VIP-onderwijs: betekenisvol onderwijs met persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt.

Naam Geboortedatum Beroep
Adri Dorrestein 10-05-1949 Directeur Heijmans
Silas Nout 09-06-1989 Student
Joop Meijer 21-10-1952 Docent AK
Rohan Brouwer 03-11-1989 Student
Sander van Nuland 14-12-1989 Student
Bert Kaasjager 22-09-1967 Projectleider
Peter Beunk * 17-04-1990 Student
Danny Rofferfy 04-09-1990 Student
Marjo van Ijzendoorn 19-11-1960 Rector
Wim Vorstenbosch 06-10-1950 Docent
Jeroen Beekmans 25-01-1974 Docent
Paul Happel 15-03-1945 Docent
Teun Coppens 13-02-1989 Student

Elftal Kroegbazen en Schakers

Kroegbazen en schakers hadden allebei een half elftal en zijn daarom samengevoegd. Samen zijn zij 8 man sterk met elftal nummer 7. De schakers zitten allen in een schakervereniging.

Naam Geboortedatum Beroep
Jeannine van Sterkenburg 01-10-1938  
Harry van Sterkenburg 02-01-1935  
Albert Moerkerken 15-06-1953  
Wolter de Vries 17-10-1950 Schaker
Ton van den Akker * 22-03-1945 HRM Manager
Wiggert Mes 02-06-1953 Projectleider
Frans van Bokhoven 07-08-1949 Ondernemer
Frans Mommensteeg 02-11-1949 Ondernemer

Elftal Waterliefhebbers

Dit 5-koppige elftal met waterliefhebbers + de Stichting Havenbelangen Rosmalen moesten het zonder 6 extra bloedverwanten doen. Zij zijn elftal 8. Ondanks hun kleine aantal hebben zij zich goed van hun taak gekweten.

Naam Geboortedatum Beroep
Jan vd Put 30-09-1948  
Ivo Roorda 17-08-1954  
Mathijs Honig * 21-11-1975  
Uli Schnier 18-01-1943  
Paul Huisman 25-04-1957  

Elftal Monumentenzorg

Het elftal 10 was van Stichting Monumentenzorg ’s-Hertogenbosch met 6 mannen sterk. Zij hebben hun historische kennis optimaal ingezet.

Naam Geboortedatum Beroep
Jac Slikker 25-09-1946 Ambtenaar Provincie Noord-Brabant / Directeur Ecologie Water
Wim van Oostveen 06-11-1936  
Kees van den Oord 28-08-1952 Docent Geschiedenis
Wies van Leeuwen 16-07-1950 Ambtenaar Provincie Noord-Brabant / Cultuurhistorie
René van der Heijde 10-12-1945  
Herman van den Heuvel 28-09-1940  

Elftal Architecten

13 voornamelijk bouwkundigen maakten zich sterk voor een Architecten elftal, elftal 11. De volgende bureaus werden vertegenwoordigd: Tarra Architectuur, De Twee Snoeken Architectuur, Heijmans Bouw, bouwbedrijf H.Pennings, een ontwikkelaar van ADC projecten en een architect van Gebouw F uit Breda.

Naam Geboortedatum Beroep
P. Vos    
Edwin Smolders 29-09-1959 Architect
Kees versluis   Architect
Sebastiaan Robben 12-11-1975 Architect
Gerard Wijnen 28-11-1930 Architect
Jeroen van de Ven 07-01-1961 Architect
Gerard van Arum 20-07-1973 Ontwikkelaar
Hans Graafmans 26-06-1962 Architect
Frans van Vuuren 28-06-1960 Directeur Bouwbedrijf
Michel Gorrissen 23-05-1948 Ondernemer / Directeur Gebouw F, Breda
Jan Marcus * 16-07-1970 Architect
Herman Zemempfemming 07-11-1949 Projectontwikkelaar
Ad Faber 01-11-1946  

Elftal Bewoners

Bij Sluis 0 wonen een aantal zeer betrokken bewoners die ook de handen ineen sloot om elftal 12 te vormen van 10 man. Uiteraard een zeer diverse groep: studenten, ondernemers, een gepensioneerde, een docent NL en een aantal man/vrouw dat actief is in de creatieve sector.

Naam Geboortedatum Beroep
Patrick Lijdsman 28-01-1960 Vormgever
Roel Gielen 09-09-1956 Ondernemer
Geertje Falke   Student
Frédérique Vos 10-03-1988 Student
Ger Schoenmakers 10-12-1964 Ondernemer
Johan Koolen   Ondernemer / Fietswinkel
Willem Graafmans   Gepensioneerd
Marjoes Corsten 14-01-1956 Art Director
Anke Verlouw 09-12-1956 Docent Nederlands
Marcus Peters * 09-12-1964 Fotograaf

Elftal Gemengd

Een nog meer diverse groep dan het elftal 12, was de gemengde groep, elftal 13: directeur ING, pensionaris, stagiaire, wetenschapper, bibliothecaris, schilder, textielontwerper, ABB werk, meldpunt discriminatie en een vrijwilliger van de gehandicapten organisatie.

Naam Geboortedatum Beroep
Abdelkader Acharki 05-06-1943 Gepensioneerd
Paul Hendriks 30-12-1945  
Karima El Moussaoui 08-06-1988 Stagiaire
Hoessein Aarab 01-01-1947  
Rob Wagemakers 22-07-1959 Directeur ING
Hassan El Haouli 22-10-1959  
Joke Smits 11-07-1956 Vrijwilliger Gehandicapten Organisatie
Jet Wijnen 07-07-1958 Bibliothecaris
Goof Wijnen 25-01-1931 Schilder
Wieke Wijnen 13-11-1958 Meldpunt Discriminatie
Arthur de Jong 31-07-1966 Wetenschapper
Ilse van den Berk * 26-08-1973 Textielontwerper
Yvonne de Lege 03-07-1956 ABB Werk
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Ertveldplas
Rond de Citadel
Rond de Citadel
Rond de Citadel
Rond de Citadel
Rond de Citadel
Rond de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Citadel
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen Sluis 0 en de Lambooybrug
Tussen de Lambooybrug en A2
Tussen de Lambooybrug en A2
Tussen de Lambooybrug en A2
Tussen de Lambooybrug en A2
Tussen de Lambooybrug en A2
Tussen de Lambooybrug en A2
Tussen de Lambooybrug en A2

De volgende vragen zijn aan de orde gekomen bij alle elftallen:

 • Wat missen we in de stad?
 • Hierbij willen we weten waar in 's-Hertogenbosch behoefte aan is. Bijvoorbeeld, welke voorzieningen of activiteiten mist de stad?

 • Toekomstige DNA van de Zuid Willemsvaart?
 • Over een paar onderwerpen wordt de mening gevraagd van iedereen, bijvoorbeeld: wat zou de sfeer moeten zijn rondom het kanaal, hoe hoog mag gebouwd worden en voor wie moet het gebouwd worden.

 • Waar staat het kanaal symbool voor?
 • Dit is een wat lastige vraag, bleek achteraf. Deze vraag gaat over het imago, beeld van de plek... Kan het kanaal een soort Eifeltoren, Guggenheim museum of een Sydney Opera House zijn voor 's-Hertogenbosch, zoals bijvoorbeeld Philips, TU/e en Design Academy voor Eindhoven het symbool voor design en innovatie maken is of zoals de kanalen in Amsterdam een belangrijk beeld vormen voor de stad als oude havenstad? Kan het kanaal qua imago opboxen tegen de St. Jan of staat het net als de hele stad ook voor "ontmoeten"?

Wat kun je doen met water en wonen? Onderwater wonen, wonen op bruggen en wat allemaal nog meer? Wat kan er meer langs de Zuid Willemsvaart behalve wonen? Over de volgende thema's kon men brainstormen, waarbij elk elftal een thema toebedeeld kreeg. Het gaat erom zowel los van als gekoppeld aan de Zuid Willemsvaart te denken over onderstaande thema's.

 • Thema: Water en... Verkeer/vervoer/parkeren
 • Thema: Water en... Sport/recreatie/horeca/amusement
 • Thema: Water en... Wonen
 • Thema: Water en... Werken/winkelen
 • Thema: Water en... Inspiratie: kunst en verdieping
Idee Slecht Goed
Monument voor de scheepvaart / handel 2 x 16 x
Onderwater gang / lopen, fietsen (kanaalaquarium) zie je de fietsen 1 x 15 x
Voorwaarde: Water moet schoon! 4 x 14 x
Waterorgel fonteinenshow met licht, kleur, laser 3 x 10 x
"Wensput" 2 x 10 x
Eb en vloed kunst - bij laag water zie je de kust - ivm sluizen 4 x 8 x
Ruiken, zien, voelen, horen 18 x 7 x
Springende Oetel 2 x 6 x
Moet "tijdlijn"uitstralen 1 x 6 x
Drijvende kunst voor iedereen 2 x 4 x
Verzonken eilandjes (net boven water) tbv ontmoeting 1 x 3 x
Begraafplaats onder water (urnendump) 20 x 2 x
Trekvlot in de vorm van kunstige Bossche Bol 11 x 2 x
Den Bosch op z'n kop (je ziet palen, funderingen) 9 x 2 x
Verschillende stijlen kunst 1 x 2 x
Drijven open podia 7 x 1 x
Moet educatief zijn 1 x
Drijvende tuin ('t shertogenbosje) 3 x 1 x
Moet kleurrijk zijn
Gedenksteen voor de verloren tijd en omgelopen kilometers 9 x
Idee Slecht Goed
Begraafplaats onder water (urnendump) 20 x 2 x
Ruiken, zien, voelen, horen 18 x 7 x
Trekvlot in de vorm van kunstige Bossche Bol 11 x 2 x
Gedenksteen voor de verloren tijd en omgelopen kilometers 9 x
Den Bosch op z'n kop (je ziet palen, funderingen) 9 x 2 x
Drijven open podia 7 x 1 x
Eb en vloed kunst - bij laag water zie je de kust - ivm sluizen 4 x 8 x
Voorwaarde: Water moet schoon! 4 x 14 x
Waterorgel fonteinenshow met licht, kleur, laser 3 x 10 x
Drijvende tuin ('t shertogenbosje) 3 x 1 x
"Wensput" 2 x 10 x
Springende Oetel 2 x 6 x
Drijvende kunst voor iedereen 2 x 4 x
Monument voor de scheepvaart/ handel 2 x 16 x
Verzonken eilandjes (net boven water) tbv ontmoeting 1 x 3 x
Onderwater gang / lopen, fietsen (kanaalaquarium) zie je de fietsen 1 x 15 x
Moet "tijdlijn"uitstralen 1 x 6 x
Verschillende stijlen kunst 1 x 2 x
Moet educatief zijn 1 x
Moet kleurrijk zijn
Idee Slecht Goed
Natuur expirimenteer gebied (kunstenaars, landschapsachitect, boer) 19 x
Klassieke vuurtoren ivm toekomst 8 x 13 x
Drijvende volkstuinen 8 x
Verplaatsbare bruggen 7 x
Water als projectiescherm 5 x
Drijvende Ateliers 5 x
Zuidwillems vaart rechtop zetten 4 x
Vuurtoren die beeld beamt 1 x 4 x
Dempen met slechte kunst 2 x 4 x
Stadscamping (met tipi's?) 1 x 4 x
Veranderende kleuren water 2 x
Werfkade (Venetië in Brabant) 2 x 2 x
Glazen wandelpad onder water 2 x
Wolkenkrabber met waterval 2 x 1 x
Stadsstrand (seizoens gebonden) 4 x
Onderwatertaxi's 4 x
Opgraven oud en dempen met nieuw 1 x
waterarcheologie 4 x
Kunsthaven 6 x
Waterdierentuin 12 x
waterspeeltuin 12 x
Idee Slecht Goed
waterspeeltuin 12 x
Waterdierentuin 12 x
Klassieke vuurtoren ivm toekomst 8 x 13 x
Kunsthaven 6 x
waterarcheologie 4 x
Onderwatertaxi's 4 x
Stadsstrand (seizoens gebonden) 4 x
Wolkenkrabber met waterval 2 x 1 x
Dempen met slechte kunst 2 x 4 x
Werfkade (Venetië in Brabant) 2 x 2 x
Vuurtoren die beeld beamt 1 x 4 x
Opgraven oud en dempen met nieuw 1 x
Stadscamping (met tipi's?) 1 x 4 x
Drijvende Ateliers 5 x
Water als projectiescherm 5 x
Veranderende kleuren water 2 x
Drijvende volkstuinen 8 x
Natuur expirimenteer gebied (kunstenaars, landschapsachitect, boer) 19 x
Glazen wandelpad onder water 2 x
Verplaatsbare bruggen 7 x
Zuidwillems vaart rechtop zetten 4 x
Idee Slecht Goed
Natuur expirimenteer gebied (kunstenaars, landschapsachitect, boer) 19 x
Klassieke vuurtoren ivm toekomst 8 x 13 x
Drijvende volkstuinen 8 x
Verplaatsbare bruggen 7 x
Water als projectiescherm 5 x
Drijvende Ateliers 5 x
Zuidwillems vaart rechtop zetten 4 x
Vuurtoren die beeld beamt 1 x 4 x
Dempen met slechte kunst 2 x 4 x
Stadscamping (met tipi's?) 1 x 4 x
Veranderende kleuren water 2 x
Werfkade (Venetië in Brabant) 2 x 2 x
Glazen wandelpad onder water 2 x
Wolkenkrabber met waterval 2 x 1 x
Stadsstrand (seizoens gebonden) 4 x
Onderwatertaxi's 4 x
Opgraven oud en dempen met nieuw 1 x
waterarcheologie 4 x
Kunsthaven 6 x
Waterdierentuin 12 x
waterspeeltuin 12 x
Idee Slecht Goed
waterspeeltuin 12 x
Waterdierentuin 12 x
Klassieke vuurtoren ivm toekomst 8 x 13 x
Kunsthaven 6 x
waterarcheologie 4 x
Onderwatertaxi's 4 x
Stadsstrand (seizoens gebonden) 4 x
Wolkenkrabber met waterval 2 x 1 x
Dempen met slechte kunst 2 x 4 x
Werfkade (Venetië in Brabant) 2 x 2 x
Vuurtoren die beeld beamt 1 x 4 x
Opgraven oud en dempen met nieuw 1 x
Stadscamping (met tipi's?) 1 x 4 x
Drijvende Ateliers 5 x
Water als projectiescherm 5 x
Veranderende kleuren water 2 x
Drijvende volkstuinen 8 x
Natuur expirimenteer gebied (kunstenaars, landschapsachitect, boer) 19 x
Glazen wandelpad onder water 2 x
Verplaatsbare bruggen 7 x
Zuidwillems vaart rechtop zetten 4 x
Idee Slecht Goed
Drijvend podium / Ponton circa 100m voor feesten / partijen / concerten 15 x
Pakhuizen (gemengde functie, ambacht / kunst / mkb / nijverheid) 2 x 14 x
Markten / marktjes met thema's 1 x 10 x
Terrassen op waterhoogte 10 x
Wandelroute op waterhoogte 9 x
Watertaxi 8 x
Roeibaan sluis O Schijndel 12 x 6 x
Zomerstrand / ijsbaan - multifunctie 8 x 5 x
Muggenreservaat 10 x
Idee Slecht Goed
Roeibaan sluis O Schijndel 12 x 6 x
Muggenreservaat 10 x
Zomerstrand / ijsbaan - multifunctie 8 x 5 x
Pakhuizen (gemengde functie, ambacht / kunst / mkb / nijverheid) 2 x 14 x
Markten / marktjes met thema's 1 x 10 x
Watertaxi 8 x
Terrassen op waterhoogte 10 x
Wandelroute op waterhoogte 9 x
Drijvend podium / Ponton circa 100m voor feesten / partijen / concerten 15 x
Idee Slecht Goed
Parade voor vermaak (zoals vrijthof maastricht) 7 x
Mooi/ruimer zwembad 7 x
Gratis stadsvervoer 7 x
Autovrije binnenstad 5 x
400m ijsbaan 1 x 5 x
Leesbare straatnamen op straathoeken 4 x 5 x
Meer veiligheid 5 x
Meer rustpunten (bankjes) 4 x
Betere trottoirs 4 x
Parade en de markt in de oude luister herstellen 4 x
Betere fietsenstallingen (meer) (vooral bij bibliotheek) 1 x 4 x
ZW geschikt voor recratievaart 3 x
"Leefbare stad is gewenst" 3 x
Meer groen 2 x
Zuid Willemsvaart open houden 2 x
Meer openbare toiletten 1 x
Haven pleziervaart 1 x
Meer verkeersveiligheid
Idee Slecht Goed
leesbare straatnamen op straathoeken 4 x 5 x
Betere fietsenstallingen (meer) (vooral bij bibliotheek) 1 x 4 x
400m ijsbaan 1 x 5 x
Haven pleziervaart 1 x
Meer openbare toiletten 1 x
Meer verkeersveiligheid
Betere trottoirs 4 x
Meer veiligheid 5 x
"Leefbare stad is gewenst" 3 x
Gratis stadsvervoer 7 x
Meer rustpunten (bankjes) 4 x
ZW geschikt voor recratievaart 3 x
Autovrije binnenstad 5 x
Mooi/ruimer zwembad 7 x
Parade en de markt in de oude luister herstellen 4 x
Parade voor vermaak (zoals vrijthof maastricht) 7 x
Zuid Willemsvaart open houden 2 x
Meer groen 2 x
Idee Slecht Goed
vertikaal te verplaatsen woningen 6 x 14 x
klimaatcomplexen, bv. Tropisch wonen 12 x
wooncomplexen met gezamenlijke ruimten 1 x 7 x
woningen/ wonen voor jongeren 7 x
jeux de boule banen, tafeltennis, vakantiegevoel in watertuinen 2 x 7 x
stadspark met watertuinen 6 x
grote woongebouwen op bruggen / straat 6 x
transparant / landschap / diverse architecten 5 x
met cultuur en sport 1 x 4 x
waar woningen, niet gemotoriseerde watersport 4 x
draak van ’s-Hertogenbosch als wooncompex 4 x
wooncomplex als slang boven en onder het water 4 x
waterbeleving 4 x
wooncomplex deels onder water met glas 4 x
overkluizing met woningen 1 x 4 x
wonen op eilanden 3 x
monumentaal concertgebouw, zie Sydney 2 x 3 x
onderwaterwonen (met lift naar boven) 5 x 2 x
wonen langs water in de traditie van de Bossche School 2 x 2 x
via water en luchtsluizen naar onderwater woning 13 x 2 x
deel Zuid Willemsvaart trapbrugcomplexen 2 x
stromend water t.b.v. engergie 24 x 1 x
klimaatcomplexen, bv. Iglo's 1 x
appartementen in de vorm van boten 4 x
combinatie met sportvoorzieningen 2 x
wonen aan een boulevard
studentenhuisvesting, drijvend 8 x
seniorenhuisvesting, drijvend 3 x
GZG in het water ("winterpokken") 12 x
Idee Slecht Goed
stromend water t.b.v. engergie 24 x 1 x
via water en luchtsluizen naar onderwater woning 13 x 2 x
GZG in het water ("winterpokken") 12 x
studentenhuisvesting, drijvend 8 x
vertikaal te verplaatsen woningen 6 x 14 x
onderwaterwonen (met lift naar boven) 5 x 2 x
appartementen in de vorm van boten 4 x
seniorenhuisvesting, drijvend 3 x
combinatie met sportvoorzieningen 2 x
monumentaal concertgebouw, zie Sydney 2 x 3 x
wonen langs water in de traditie van de Bossche School 2 x 2 x
jeux de boule banen, tafeltennis, vakantiegevoel in watertuinen 2 x 7 x
overkluizing met woningen 1 x 4 x
met cultuur en sport 1 x 4 x
wooncomplexen met gezamenlijke ruimten 1 x 7 x
transparant / landschap / diverse architecten 5 x
waterbeleving 4 x
woningen/ wonen voor jongeren 7 x
wooncomplex als slang boven en onder het water 4 x
wooncomplex deels onder water met glas 4 x
grote woongebouwen op bruggen / straat 6 x
deel Zuid Willemsvaart trapbrugcomplexen 2 x
wonen aan een boulevard
stadspark met watertuinen 6 x
draak van ’s-Hertogenbosch als wooncompex 4 x
waar woningen, niet gemotoriseerde watersport 4 x
klimaatcomplexen, bv. Tropisch wonen 12 x
klimaatcomplexen, bv. Iglo's 1 x
wonen op eilanden 3 x
Idee Slecht Goed
Concertgebouw 15 x
Viskwekerij 9 x 11 x
Horeca: Restaurantjes 2 x 10 x
Kunst, bv met water als thema 7 x
Oude ambachten terug naar Den Bosch 2 x 6 x
Recreatie: (water)sport in het algemeen 5 x
Toeristisch/hirtorisch thema: Den Bosch als waterstad 4 x
Discotheek met allure (onder water of drijvend) 1 x 3 x
Pendelbootjes/passagiervervoer 1 x 2 x
Markt + restaurants a la Marakesh (Marokko) 1 x 1 x
Wonen 1 x 1 x
Winkelen, luxe segment 1 x 1 x
Combinatie van water en verkeer (laatste onder de eerste door) 1 x
Stadshaven naar GZG-terrein 1 x
Duikboten 4 x 1 x
Onderwater(glasplaat) werken/winkelen/parkeren
Dempen! Snelweg naar Helmond/Veghel 8 x
Circus 1 x
Scheepswerf 6 x
Watervliegtuigen 9 x
Monster van (Loch Ness) Den Bosch 8 x
Cricketstadion + winkels + horeca 5 x
Roeibaan 2 x
Snelweg boven het water (kan ie ook weer een keer weg…) 4 x
Idee Slecht Goed
Watervliegtuigen 9 x
Viskwekerij 9 x 11 x
Monster van (Loch Ness) Den Bosch 8 x
Dempen! Snelweg naar Helmond/Veghel 8 x
Scheepswerf 6 x
Cricketstadion + winkels + horeca 5 x
Snelweg boven het water (kan ie ook weer een keer weg…) 4 x
Duikboten 4 x 1 x
Roeibaan 2 x
Horeca: Restaurantjes 2 x 10 x
Oude ambachten terug naar Den Bosch 2 x 6 x
Pendelbootjes/passagiervervoer 1 x 2 x
Wonen 1 x 1 x
Winkelen, luxe segment 1 x 1 x
Circus 1 x
Markt + restaurants a la Marakesh (Marokko) 1 x 1 x
Discotheek met allure (onder water of drijvend) 1 x 3 x
Toeristisch/hirtorisch thema: Den Bosch als waterstad 4 x
Kunst, bv met water als thema 7 x
Combinatie van water en verkeer (laatste onder de eerste door) 1 x
Onderwater(glasplaat) werken/winkelen/parkeren
Stadshaven naar GZG-terrein 1 x
Recreatie: (water)sport in het algemeen 5 x
Concertgebouw 15 x
Idee Slecht Goed
Stadshaven op plaatse GZG bijna tot op de markt als de Wijnhaven in Rotterdam 11 x
Beeldenroute langs tracé Zuid-Willemsvaart te sponsoren door bedrijfsleven 3 x 6 x
Wandeltrace/jaagpad va A2 tot de Maas, ononderbroken met ter hoogte van de ERtveldsePlas een stadsherberg 7 x 6 x
Potentie Ertveldseplas benutten 4 x
Bebouwing in Jaren 30 stijl 10 x 4 x
Haven in groen in combi met stadspark 4 x
Apart plannen voor Noord (maas-ertveldseplas), Midden (binnenstad) en Zuid (Sluis 0-A2) 3 x
Zuid-Willemsvaart van A2 tot de Maas bevaarbaar voor pleziervaart 3 x
Zuid-Willemsvaart als element herkenbaar in stedenbouwkundige structuur 1 x 2 x
Zaken creeren als Hotel New York 6 x 1 x
Watersportboulevard een plek geven 1 x 1 x
Kleinsschalige waterrecreatie aansluitend op Binnendieze 1 x
Stadsstrand langs Ertveldse Plas 2 x 1 x
Bois-De-Duc-Plage net als Paris-Plage 1 x 1 x
Jeugdbotel 9 x
Idee Slecht Goed
Bebouwing in Jaren 30 stijl 10 x 4 x
Jeugdbotel 9 x
Wandeltrace/jaagpad va A2 tot de Maas, ononderbroken met ter hoogte van de ERtveldsePlas een stadsherberg 7 x 6 x
Zaken creeren als Hotel New York 6 x 1 x
Beeldenroute langs tracé Zuid-Willemsvaart te sponsoren door bedrijfsleven 3 x 6 x
Stadsstrand langs Ertveldse Plas 2 x 1 x
Watersportboulevard een plek geven 1 x 1 x
Bois-De-Duc-Plage net als Paris-Plage 1 x 1 x
Zuid-Willemsvaart als element herkenbaar in stedenbouwkundige structuur 1 x 2 x
Potentie Ertveldseplas benutten 4 x
Apart plannen voor Noord (maas-ertveldseplas), Midden (binnenstad) en Zuid (Sluis 0-A2) 3 x
Zuid-Willemsvaart van A2 tot de Maas bevaarbaar voor pleziervaart 3 x
Kleinsschalige waterrecreatie aansluitend op Binnendieze 1 x
Haven in groen in combi met stadspark 4 x
Stadshaven op plaatse GZG bijna tot op de markt als de Wijnhaven in Rotterdam 11 x
Idee Slecht Goed
Herstel van de binnenstad middels bruggen 8 x
Herstel van de binnenstad middels overkluizingen 7 x
Vanaf transferia Ertveldplas en Meerendonken watertaxi's naar binnenstad 6 x
Vestingwallen vrij van verkeer & parkeren 1 x 6 x
Watertaxi's / waterbussen 1 x 5 x
Veilige, logische fiets- en wandelroutes 5 x
Herstel historische situatie citadel/kruithuis 2 x 5 x
Vanaf transferia snel individueel /collectief vervoer naar binnenstad+distributie 's nachts 1 x 4 x
Transport over water van en naar transferia 4 x
Goederentransferia buitenzijde stad met kleine vervoermiddelen naar binnenstad 1 x 3 x
Parkeren onder water 8 x 2 x
Pleziervaart 3 x 2 x
watertaxi/ waterbus
goederenoverslag
lightrail
veilige en logische fietsroutes
automatisch busvervoer
recreatievaart
een net van looproutes
watervliegtuigen
Transferia langs de stadsrand
fietsenstallingen
Idee Slecht Goed
Parkeren onder water 8 x 2 x
Pleziervaart 3 x 2 x
Herstel historische situatie citadel/kruithuis 2 x 5 x
Vestingwallen vrij van verkeer / parkeren 1 x 6 x
Goederentransferia buitenzijde stad met kleine vervoermiddelen naar binnenstad 1 x 3 x
Vanaf transferia snel individueel /collectief vervoer naar binnenstad+distributie 's-nachts 1 x 4 x
Watertaxi's / waterbussen 1 x 5 x
Herstel van de binnenstad middels overkluizingen 7 x
watertaxi/ waterbus
goederenoverslag
lightrail
veilige en logische fietsroutes
automatisch busvervoer
recreatievaart
een net van looproutes
fietsenstallingen
Transferia langs de stadsrand
Herstel van de binnenstad middels bruggen 8 x
Veilige, logische fiets- en wandelroutes 5 x
Transport over water van en naar transferia 4 x
Vanaf transferia Ertveldplas en Meerendonken watertaxi's naar binnenstad 6 x
watervliegtuigen
Idee Slecht Goed
Zo laten zoals het is! 10 x 10 x
Ateliergoot / Werfkelders (zoals Utrecht) 10 x
Het tracé gebruiken voor monorail 2 x 8 x
Drijvend concertgebouw 4 x 8 x
Nieuw tijdelijk project met diverse hoogteverschillen 1 x 8 x
Boulevard aan/in het water 7 x
Parkeren buiten de stad in combinatie met watertaxi 1 x 7 x
Waterkrachtcentrale in combinatie met kano's 4 x 6 x
Een "drijf-in" tax free, winkels markt 5 x
Evenementenpark over een groot oppervlakte 4 x 4 x
Overkluizen (extra binnendieze) 4 x
Venetiaanse winkelbruggen 1 x 3 x
Jaarlijks waterrace evenement 5 x 2 x
Hoger waterpeil maken 9 x 2 x
Cultureel erfgoed met cultuurfunctie 11 x 2 x
Middenstrook bebouwen met woningen 1 x 2 x
Drijvende kunstwerken 3 x 1 x
meer ambtenaren
Hangplek jongeren onder de brug 4 x
Grote koopgoot, leegpompen 9 x
Grote kermis langs het tracé 9 x
Groot podium in het water 6 x
goedfunctionerende welstandscommissie
Idee Slecht Goed
Cultureel erfgoed met cultuurfunctie 11 x 2 x
Zo laten zoals het is! 10 x 10 x
Hoger waterpeil maken 9 x 2 x
Grote kermis langs het tracé 9 x
Grote koopgoot, leegpompen 9 x
Groot podium in het water 6 x
Jaarlijks waterrace evenement 5 x 2 x
Evenementenpark over een groot oppervlakte 4 x 4 x
Drijvend concertgebouw 4 x 8 x
Waterkrachtcentrale in combinatie met kano's 4 x 6 x
Hangplek jongeren onder de brug 4 x
Drijvende kunstwerken 3 x 1 x
Het tracé gebruiken voor monorail 2 x 8 x
Parkeren buiten de stad in combinatie met watertaxi 1 x 7 x
Middenstrook bebouwen met woningen 1 x 2 x
Nieuw tijdelijk project met diverse hoogteverschillen 1 x 8 x
Venetiaanse winkelbruggen 1 x 3 x
meer ambtenaren
Een "drijf-in" tax free, winkels markt 5 x
Ateliergoot / Werfkelders (zoals Utrecht) 10 x
Overkluizen (extra binnendieze) 4 x
goedfunctionerende welstandscommissie
Boulevard aan/in het water 7 x
Idee Slecht Goed
natuurpark 8 x
Brug in de lengte 3 x 8 x
Organische sculptuur waar je door, onder, overheen kan waarin de legendes tot uiting komen 8 x
Passie-plas 7 x
Gracht 6 x
Zwembad - strand 4 x 5 x
Géén bewoning 5 x
Ecologische verbindingszone 5 x
Alles in transparant materiaal 4 x
Verbindingselementen tussen stedelijke functies 4 x
Woonbruggen 4 x
Jeugdhotel 4 x 4 x
Parkeergelegenheid 32 x 4 x
recreatie 3 x
drijvende markt 1 x 3 x
Dependance Pieterburen 6 x 3 x
Overhangwoningen 5 x 3 x
Labyrint 3 x
Drijvende tuinen 1 x 2 x
Viskwekerij 5 x 2 x
verblijfsruimte 2 x
Doorstroomwoningen 4 x 1 x
OV-Tracé 1 x
Drijvende Dierentuin 2 x 1 x
Infopunt 1 x
Wim-Lex Sloot / kanaal 5 x
onderwater hotel
energie opwekking
Bevriezen 5 x
woonarken
Idee Slecht Goed
Parkeergelegenheid 32 x 4 x
Dependance Pieterburen 6 x 3 x
Viskwekerij 5 x 2 x
Overhangwoningen 5 x 3 x
Wim-Lex Sloot / kanaal 5 x
Bevriezen 5 x
Jeugdhotel 4 x 4 x
Zwembad - strand 4 x 5 x
Doorstroomwoningen 4 x 1 x
Brug in de lengte 3 x 8 x
Drijvende Dierentuin 2 x 1 x
Drijvende tuinen 1 x 2 x
drijvende markt 1 x 3 x
Géén bewoning 5 x
recreatie 3 x
energie opwekking
onderwater hotel
natuurpark 8 x
woonarken
Ecologische verbindingszone 5 x
verblijfsruimte 2 x
OV-Tracé 1 x
Woonbruggen 4 x
Passie-plas 7 x
Verbindingselementen tussen stedelijke functies 4 x
Infopunt 1 x
Organische sculptuur waar je door, onder, overheen kan waarin de legendes tot uiting komen 8 x
Labyrint 3 x
Alles in transparant materiaal 4 x
Gracht 6 x
Idee Slecht Goed
multiculturele markt: ontmoetingsplaatsen: multiculturele bazaar / verschillende horeca ondere 1 dak / ramblas 1 x 10 x
picknickplaats met bbq 10 x
groots theater (concertzaal, dans, musical, toneel) Kleine podia 2 x 10 x
stadscamping 3 x 9 x
tweede sportiom 1 x 7 x
Park met grote bomen, beeldentuin, fiets/wandelroutes, jeu de boulesbaan 6 x
Ramblas idee 5 x
fiets/wandelgebied 1 x 5 x
dierentuin 2 x 5 x
verschillende horeca onder één dak 4 x
museum café/restaurant 4 x
Park met grote bomen 4 x
roeibotenverhuur 2 x 3 x
waterfietsen 3 x
kleine podia/openluchtmuziek (drijvend 3 x
schaaktafels in openlucht 1 x 3 x
dierenverwenplaats 4 x 3 x
Beeldentuin 3 x
bothanische tuin 2 x
stilte/meditatieruimte 5 x 2 x
vrije kreatieve inloopruimte 2 x
tropisch aquarium 2 x
rustige horeca(brasserie) 2 x 1 x
cirque de soleil 1 x
openluchtbioscoop 4 x 1 x
skibaan 6 x
Idee Slecht Goed
skibaan 6 x
stilte/meditatieruimte 5 x 2 x
openluchtbioscoop 4 x 1 x
dierenverwenplaats 4 x 3 x
stadscamping 3 x 9 x
dierentuin 2 x 5 x
groots theater (concertzaal, dans, musical, toneel) Kleine podia 2 x 10 x
rustige horeca(brasserie) 2 x 1 x
roeibotenverhuur 2 x 3 x
schaaktafels in openlucht 1 x 3 x
fiets/wandelgebied 1 x 5 x
tweede sportiom 1 x 7 x
multiculturele markt: ontmoetingsplaatsen: multiculturele bazaar / verschillende horeca ondere 1 dak / ramblas 1 x 10 x
vrije kreatieve inloopruimte 2 x
cirque de soleil 1 x
bothanische tuin 2 x
tropisch aquarium 2 x
waterfietsen 3 x
kleine podia/openluchtmuziek (drijvend) 3 x
verschillende horeca onder één dak 4 x
Park met grote bomen 4 x
museum café/restaurant 4 x
Ramblas idee 5 x
Park met grote bomen, beeldentuin, fiets/wandelroutes, jeu de boulesbaan 6 x
picknickplaats met bbq 10 x
Beeldentuin 3 x
BijlageSize
HIST_sessie_2_1_001.pdf653.48 KB