Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Mij een zorg! Sessies klaar, nu concretiseren

datum: 
donderdagmiddag 2 februari 2012
locatie: 
Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch

In 1 week heeft de Creatieve Piramide sessie over de zorg een hoop ideeën vergaard. Bij de laatste bijeenkomst zijn de teamleiders bijeengekomen om de belangrijkste ideeën te prioriteren en werd het rapport gepresenteerd en overhandigd aan de wethouder Geert Snijders.

"Het goud ligt op straat”, zoals tijdens de piramidesessie gezegd werd. Dit goud hoeven wij slechts op te rapen. Om dat kansrijk te maken, geeft de leergang 'Manager en Vernieuwing' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu graag een aanvullend advies ter ondersteuning van de inhoudelijke ideeën die door de Bosschenaren zelf bedacht zijn. Om het zo mogelijk te maken dat initiatieven opgepakt worden door Bosschenaren. Hiermee kan een zorg-karavaan op gang gebracht waaraan steeds meer mensen gaan deelnemen. Aan enkele van de initiatieven hebben mensen hun naam al verbonden. Zij tonen daarmee hun commitment om de zorg-karavaan op gang te brengen.

Durf te vragen en aan bieden 24 x
Maak gebruik maken van kennis en capaciteiten in je omgeving. Vraag buurtgenoten, lotgenoten en ervaringsdeskundigen om advies of praktische hulp. Laat anderen ook jezelf bevragen.
Actor: iedereen
Eigen regie 23 x
Neem regie over je eigen leven en zorgverlening. Wees assertief en zorg dat je zelf aan de bal blijft en denk in mogelijkheden.
Actor: zorgbehoevende
Zelfzorg en zorg voor elkaar 8 x
Schakel de scholen en professionele zorgverleners in om je te helpen bij het ontwikkelen van je vermogen tot zelfzorg en het zorgen voor je naasten. Daarmee versterk je je zelfredzaamheid en eigenwaarde.
Actor: scholen, zorgbehoevende en zorgverlener
Capaciteitenpool eigen netwerk 5 x
Maak inzichtelijk welke capaciteiten de mensen in je eigen netwerk hebben om jou te helpen. Maak ook duidelijk aan je netwerk waarmee jij andere zou kunnen helpen. Benut elkaars capaciteiten en talenten waar mogelijk en waar nodig. Zo ontstaat een pool van mensen die elkaar weten te vinden en weten te steunen.
Actor: iedereen
Jongeren voor jongeren 4 x
Benut als jongeren elkaar voor doorbreking van taboes rond psychische problemen. Jongeren zijn zelf het beste in staat om hun leeftijdsgenoten te bereiken met voorlichting over psychische problemen en stoornissen.
Actor: jongeren
Oppassende bijstandsmoeders 2 x
Moeders in de bijstand doen mee in de samenleving en verdienen wat bij door op te passen bij buurtgenoten.
Actor: bijstandsmoeders
Telefooncirkel 2 x
Zorg dat je met je omgeving en naasten een telefooncirkel opricht die in werking kan worden gezet als een van de leden van de cirkel een zorgbehoefte heeft.
Actor: zorgbehoevende
Pleisterplaats 29 x
Buren richten met en voor elkaar een fysieke ontmoetingsplek in de wijk in. Deze plek is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Buren stellen en beantwoorden elkaar vragen, vinden er gezelligheid en een mogelijkheid om in contact te komen met de 1ᵉ lijns hulpverlening.
Actor: buurtgenoten samen met gemeente en 1ᵉ lijns hulpverlening
Successen in de krant en andere media 8 x
Het is belangrijk om de successen die bereikt worden te etaleren, ook de kleine de stapjes. Zo wordt / blijft zichtbaar dat er ontwikkeling is. Behoefte aan meer zorg heeft ook positieve achtergrond: we worden ouder. Dit is postitief: 'hoera we worden ouder!'
Actor: initiatiefnemers van projecten en de pers
Digitale marktplaatsen 7 x
Er worden kansen gezien om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo kan worden gedacht aan een site met een marktplaats voor de zorg, voor vrijwilligers en een marktplaats voor 2ᵉ hands hulpmiddelen (rollators, scootmobiels etc). Dit soort initiatieven zouden heel goed kunnen worden genomen door burgers zelf of door buurt- of vrijwilligersorganisaties. Wellicht met een klein duwtje van de gemeente.
Actor: burgers en vrijwilligersorganisaties
Burenboekje 5 x
Dit is een boekje waarin naast de gezichten ook de kwaliteiten en liefhebberijen van buurtbewoners worden vermeld. Het boekje wordt door de bewoners zelf samengesteld en huis aan huis verspreid.
Actor: buren
Buurtonderneming 4 x
De buurtonderneming is een winkel die voor buurtbewoners zorg organiseert en inkoopt. Doordat bewoners zelf kunnen participeren in de onderneming ontstaat laagdrempelige en betaalbare zorg op maat.
Actor: buren samen met een ondernemer
Wijkkrant 4 x
Buren maken en onderhouden samen een website met informatie over de bewoners en hun dromen en behoeften. Deze site functioneert als een virtueel buurtplein.
Actor: buren, supermarkt
Burensite 3 x
Benut een wijkkrantje en advertentieborden in supermarkt voor het onderling contact. Deze communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt om positieve verhalen over social support en onderlinge zorgverlening uit te venten en om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Actor: buren
Burendag 2 x
Voor en door elkaar organiseren buren een dag van sport, spel en vooral ontmoeting.
Actor: buren
Buurtbuddy 2 x
De sociale cohesie kan verder worden versterkt door een netwerk van Buurtbuddy’s op te richten. Buurtgenoten wijzen elkaar de weg en helpen elkaar met vragen of praktische klussen.
Actor: buren
Zorgwekkende zorgmijders benaderen 2 x
Buurtbewoners, familie en zorgverleners hebben de kans om ouderen die buiten de zorgcircuits vallen er bij te betrekken. Soms is het de onderhoudsman van de woningbouwcorporatie, soms is het de buurvrouw van om de hoek. Wees 'verschillig' als mensen buiten de boot lijken te vallen.
Actor: iedereen
Info-avonden 0 x
Buurtbewoners kunnen samen met de wijkraad en de 1ᵉ lijns hulpverlening avonden organiseren voor specifieke doelgroepen in de wijk. De Pleisterplaats en Burensite helpen enerzijds om onderwerpen geagendeerd te krijgen en anderzijds als fysieke of virtuele ontmoetingsplaats.
Actor: buren samen met gemeente en huisartsen of andere 1ᵉ lijns zorgverleners
Relatiebemiddeling in de buurt 0 x
Op lokale schaal worden mensen online en offline aan elkaar gekoppeld. Naast het aangaan van een liefdesrelatie, kan ook het aangaan van een vriendschapsrelatie het oogmerk zijn.
Actor: bewoners en/of ondernemer
Samen bewegen 0 x
Op de schaal van de wijk wordt gezamenlijk wandelen, fietsen of hardlopen georganiseerd. Zet je hiervoor in door persoonlijke werving.
Actor: bewoner
Samenhang vrijwilligersnetwerken 20 x
De bestaande vrijwilligersnetwerken verbeteren hun effectiviteit door intensiever samen te werken. Fysieke en virtuele samenwerking kan leiden tot meer slagkracht en ideeënrijkdom.
Actor: vrijwilligersnetwerken
Stimuleren (gratis) sportbeoefening en cultuurbeleving 7 x
Gemeenten en sport- en cultuurverenigingen werken samen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport. Waar mogelijk wordt de drempel verlaagd door (tijdelijk) de kosten voor de deelnemers te drukken. Ook kan het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de burger voor preventie worden gestimuleerd door bijvoorbeeld sporttoestellen in de buurt te plaatsen.
Actor: burger, gemeente, sportclubs en cultuurinstellingen
Flexibilisering aanbod corporaties 4 x
Woningbouwcorporaties bieden een flexibel dienstenpakket à la carte aan. Naast huren kan de klant ook kiezen voor kopen. Naast wonen kan de klant kiezen voor verschillende pakketten van zorg of verzorging.
Actor: Woningbouwcorporaties
'Hi Vlaai Flyer' 3 x
Woningbouwcorporaties benutten het moment van verhuizing om nieuwe buren elkaar te laten leren kennen. De nieuwe bewoner krijgt een flyer die slechts met een brief die de buren krijgen te verzilveren is tot een lekkere vlaai.
Actor: Woningbouwcorporaties
Vrijwilligersverlof of Sociaal Spaarloon 3 x
Het idee is dat werknemers via hun werkgever kunnen sparen voor verlofuren, die ingezet kunnen worden om vrijwilligerswerk te doen. Op deze wijze verlenen ze een aantal uur per maand zorgtaken in de wijken en meer begrip kunnen krijgen voor de zorg- en welzijnssector. Zelfs al zou het gaan om een beperkt aantal uren per werknemer, kan hiermee een groot potentieel worden aangeboord. Voor de financiering van deze verlofuren zou kunnen worden gedacht aan een combinatie van bijdragen van zowel werknemer, werkgever als fiscus.
Actor: bedrijven, gemeente (kan ook agenderen op landelijk niveau)
Gezond eten op school 2 x
Scholen zorgen dat kinderen er gezond eten krijgen en gezond eten meenemen van huis.
Actor: scholen en ouders
Praktijkervaring 2 x
Bedrijven en ambtenaren die werkzaam zijn in de zorg lopen mee in de zorginstellingen om zo meer begrip te krijgen voor de praktische kanten van het werk van alledag.
Actor: bedrijven, gemeente en zorginstellingen
Teambuilding in de wijk 2 x
Bedrijven geven hun teambuilding-sessie voor werknemers vorm door samen klussen te doen in de wijken.
Actor: bedrijven
Adoptie 1 x
Instellingen en bedrijven adopteren een maatschappelijke thema en dragen als vrijwilligers bij op terreinen buiten hun normale werkveld.
Actor: bedrijven en instellingen
Maatschappelijke stage door zorgklanten 1 x
Zorgklanten kunnen meer begrip voor de zorg- en welzijnsorganisaties krijgen door er eens een paar dagen mee te lopen en te werken. Vooral voor jongeren kan dit van grote waarde zijn.
Actor: buren en zorg- en welzijnsorganisatie
Organiseer één loket voor alle hulpvragen 22 x
De hulpvragen voor zowel de 1ᵉ als de 2ᵉ lijn komen binnen bij één loket. Bij het loket is ook al het aanbod bekend van zorginstellingen. Vraag en aanbod komen op dit punt samen. Het is van belang onderscheid te maken tussen de (professionele) zorg en verzorging.
Actor: zorginstellingen 1ᵉ en 2ᵉ lijn
Eén budgethouder/casemanager per cliënt 12 x
Samenwerking en coördinatie tussen zorgverleners maakt de zorg niet alleen veel efficiënter, maar ook veel aangenamer en overzichtelijker voor de zorgontvanger.
Actor: samenwerkende zorginstellingen>
Hergebruik zorgmiddelen zoals rolstoelen en rollators 6 x
Kostenbesparing door het hergebruik van zorgmiddelen te stimuleren.
Actor: particulieren en ondernemers
Zorg beter afstemmen op behoeften 6 x
Een belangrijke uitdaging zit in maatwerk per persoon. Het gaat om afstemming op verschillende schaalniveaus.
Actor: zorgverleners en gemeente
Behoefte en talenten van de hulpbehoevende in kaart brengen 4 x
Door specifiek in beeld te brengen waar de daadwerkelijke hulpbehoefte ligt van iemand die zorg nodig heeft, kan het zorgaanbod daar beter op worden toegesneden. Daarnaast ook kijken wat de talenten zijn van een hulpbehoevende zodat ook hier mogelijk op kan worden ingespeeld (bijv passend werk).
Actor: 1ᵉ lijn samen met professionals
Onderlinge versterking maatschappelijke organisaties 3 x
Sommige organisaties bedienen dezelfde doelgroepen. Dit zorgt voor overlap. Overlap wegnemen door afbakening van doelgroep en/of verzorgingsgebied. Dit kan bereikt worden door de scope van de maatschappelijke organisaties opnieuw tegen het licht te houden.
Actor: combinatie van Gemeente en maatschappelijke organisaties
Bundel hulpverlening in situaties waarbij sprake is van meerdere hulpverleners 2 x
Als binnen een gezin bijvoorbeeld sprake is van meerdere problemen dan loopt de regie op de verschillende zorgverleners via een aanspreekpunt.
Actor: zorginstellingen
Koppelen van verenigingen aan zorgaanbieders (en aan zorgvragers) 2 x
Middels het koppelen van bijvoorbeeld sportverenigingen aan zorgaanbieders een zorgbehoevende beter worden geholpen. Om dit te bereiken zou gedacht kunnen worden aan het vermeerderen van subsidie in de gevallen waarin een zorginstelling kan aantonen actief met vereniging aan de slag te zijn.
Actor: sportverenigingen en zorgverleners
Richt een consultatiebureau op voor ouderen 2 x
(preventieve) Zorg voor ouderen kan ingevuld worden middels het concept consultatiebureau. Ouderen komen periodiek langs voor een aantal standaard controles. Het bureau fungeert daardoor tevens als sociale ontmoetingsplek en nodigt ouderen uit om hun huis te verlaten waardoor kans op sociaal isolement wordt verminderd.
Actor: gemeente
Bevorderen interactie eerstelijns en tweedelijns 1 x
Hulpbehoevenden hebben daardoor minder last van kastje naar de muur doorverwijzingen. De interactie kan worden bevorderd door te verplichten dat zowel de eerste lijn als de tweede lijn over dezelfde informatie beschikken van de hulpbehoevende. Professionals houden periodiek 1ᵉ lijn op de hoogte. De 1ᵉ lijn sluit een dossier af en is hiermee in- en uitgang.
Actor: zorginstellingen
Kleine verrichtingen door huisarts en verpleegkundige laten doen 1 x
De druk op de 2ᵉ lijn kan afnemen als de 1ᵉ lijn meer kan verrichten. Gedacht wordt aan kleine ingrepen.
Actor: huisarts icm gemeente
Huisarts als scharnierpunt naar de zorg 0 x
Versterken 1ᵉ lijnsfunctie door de huisarts als centrale ingang van de professionele zorg te benutten.
Actor: huisartsen
Eerste hulpposten alleen voor acute aandoeningen 0 x
We moeten er als samenleving voor zorgen dat we de spoedeisende hulp ook alleen gebruiken voor de acute aandoeningen. De huisarts is de aangewezen hulp bij niet spoedeisende zaken.
Actor: huisartsen en verzekeraars
Verpleegkundigen aanstellen bij wooncomplexen van ouderen 0 x
Door verpleegkundigen licht medische handelingen te laten verrichten in de wooncomplexen hoeven minder ouderen in het formele zorg-circuit te belanden.
Actor: woonzorg complexen
Vereenvoudigen regelgeving 13 x
Vereenvoudiging van de regelgeving is daarbij ook essentieel. De gemeente kan inventariseren wat de concrete behoeftes en belemmeringen zijn hiermee aan de slag gaan.
Actor: gemeente met andere overheden
Stop liberaliseren zorg 9 x
Liberalisering kent niet alleen voordelen. Alleen grote ondernemingen blijven over. Zorg dat ook particuliere initiatieven van onderop ruimte blijven houden om hun diensten dicht bij de samenleving aan te blijven bieden.
Actor: Gemeente
Sociale dienstplicht 6 x
Het instellen van een sociale dienstplicht waardoor jongeren maatschappelijke betrokkenheid wordt ‘bijgebracht’ en ze kennis maken met groepen in de samenleving die ze anders niet zo snel zouden ontmoeten. Ze leren zich in te leven en het kan taboes en stigma’s voorkomen.
Actor: gemeente kan agenderen
Faciliteren mantelzorg 4 x
Door het wegnemen van huidige belemmeringen, zoals kortingen op grond van BBZ, wordt het aantrekkelijker om mantelzorger te worden. Nu ervaren mensen dat ze worden “gestraft”. Het is een uitdaging voor de gemeente om samen met andere overheden te onderzoeken hoe mantelzorgers beter gefaciliteerd kunnen worden. Soms zit de oplossing bijvoorbeeld ook in kleine dingen zoals een parkeervergunning.
Actor: gemeente
Budgetverschuiving 3 x
Regelgeving zodanig aanpassen dat budgetverschuiving plaatsvindt van de grote instellingen naar de kleinschaligere (vrijwillige) hulpverlening en eigen initiatieven van burgers in wijken of buurten. De financiering van de zorg is te veel gericht op de grote professionele partijen en te weinig op de kracht die in de samenleving zelf zit. Door de mensen en vrijwillersorganisaties meer invloed te geven op de middelen, kunnen ze intiatief en verantwoordelijkheid nemen en kan het geld beter worden ingezet.
Zo zouden buurtgenoten verantwoordelijkheid en regie kunnen krijgen voor bepaalde zorgbudgetten, bijvoorbeeld de PGB. Dit thema speelt op het snijvlak van nationaal, provinciaal, gemeente. Het raakt aan de vraag via welke principes de zorg in de toekomst moet worden georganiseerd: van bovenaf voorschrijven/controlerend of mensen regie en verantwoordelijkheid geven/loslaten?
Actor: gemeente en zorginstellingen
Dereguleren wonen 2 x
Aanpassing van het bouwbesluit en deregulering van het wonen kan er voor zorgen dat burgers meer initiatieven nemen om zich voor te bereiden op hun toekomst (toekomstgericht wonen). Het maakt nieuwe combinaties van wonen, werken, zorg makkelijker en geeft ruimte aan herinrichting van de ruimte en herbestemming van gebouwen. Verruim de mogelijkheden van (verbouwing voor) inwoning zodat mensen makkelijker voor zorgbehoevende naasten kunnen zorgen. De bouw en RO-regels belemmeren nu vaak de voor inwoning noodzakelijke verbouwingen. De gemeente zou kunnen inventariseren wat de concrete behoeftes en belemmeringen zijn en dit betrekken bij de beleidsontwikkeling.
Actor: gemeente
Zorgbehoefte weer centraal 2 x
In algemene zin is een veel gehoorde oproep om bij zorgverlening de zorgbehoefte centraal te stellen in plaats van het recht op allerlei specifieke zorg en ondersteuning. Als op basis van de specifieke situatie van de zorgbehoevende op maat wordt gekeken wat nodig is, ontstaat betere en efficiëntere zorg.
Actor: zorgverleners
Instapbanen in de zorg 1 x
Werkloze mensen zouden in de zorg kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld door ze daar voor te betalen a la het Melkertbanen-concept. Hiermee kunnen deze mensen een bijdrage leveren aan de maatschappij en kan tegen lage kosten (voor de overheid) de zorg worden verbeterd.
Actor: gemeente kan agenderen
Parkeerbeleid> 1 x
Ruimhartiger parkeer(vergunningen)beleid zodat minder validen meer zelf kunnen ondernemen. De gemeente zou kunnen inventariseren wat de concrete behoeftes en belemmeringen zijn en dit betrekken bij de beleidsontwikkeling.
Actor: gemeente
ICT en Domotica 13 x
Van ICT en Domotica wordt veel verwacht. Nieuwe technieken, die nu soms nog grote investeringen vergen, kunnen op langere termijn de zorg goedkoper maken en mensen in staat stellen meer zelf te doen en langer zelfstandig te wonen. Hierbij wordt gedacht aan domotica (electronisch bedienen van allerlei zaken in huis) en zorg op afstand, waarbij de arts via internet meekijkt hoe het met de mensen thuis gaat. Zelfs robots zouden zorgtaken in huis over kunnen gaan nemen en beschikbaar zijn voor een praatje.
Actor: bedrijven en ontwikkelaars
Huisvesting in mengvorm 12 x
Stimuleren van projecten waarbij jongeren en ouderen bij elkaar wonen. Hierbij dan wel afspraken maken over wederzijdse verplichtingen. Zo kan gedacht worden dat de ouderen meer de (sociale) controle uitoefenen op de woningen overdag en de jongeren bijvoorbeeld boodschappen doen voor de ouderen.
Actor: Corporaties met gemeente
Leven in leegstand 10 x
Gebruik (lege) panden in wijk deels multifunctioneel voor wijkinitiatieven zoals clubs, horeca en buurtontmoetingsplek (Pleisterplaats).
Actor: Eigenaren van vastgoed (beleggers en ontwikkelaars) en gemeente
Aantrekkelijke openbare ruimte 8 x
Het toegankelijker en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte wordt als wens genoemd. Het moet uitnodigend zijn om elkaar daar te ontmoeten. Dat kan door bankjes, zitjes en ontmoetingsplekken te creëren. Richt openbare ruimtes ook sportvriendelijk in. Het kan daarbij onder andere gaan om fiets- en wandelroutes.
Actor: gemeente samen met bewoners
Ontmoetingsgericht bouwen 7 x
Er is behoefte aan ontmoetingsgericht, levensbestendig en intergenerationeel bouwen en wonen. Dit vergt aanpassingen op het gebied van regelgeving. Maar het vraagt ook om initiatieven van architecten, bouwondernemingen, woningbouwcorporaties, gemeente en bewoners. Het gesprek moet gaan over wat de behoeftes en mogelijkheden hiervoor zijn.
Actor: ontwikkelaars en gemeente
Flexibele bestemmingen 5 x
Bewoners en bewonersgroepen willen meer zeggenschap over wonen, bouwen en ruimtelijke ordening. De afstand tussen de overheid en de burger is te groot. Bewoners geven aan dat als ze meer invloed krijgen, ze zich ook meer betrokken voelen en meer verantwoordelijkheid voelen en nemen. Aangegeven is dat het beleggen in vastgoed aantrekkelijk zou moeten zijn om hier meer investeringen mogelijk te maken. Dit ligt op het terrein van de rijksoverheid.
Actor: gemeente
Bewoners gesprek 4 x
Bij bouwprojecten is het van groot belang om in een vroegtijdig stadium in gesprek te gaan met de toekomstige bewoners. Zo worden vraag en aanbod in een vroegtijdig stadium met elkaar verbonden.
Actor: Ontwikkelaars en bewoners
BijlageSize
Eindrapport 'Mij een zorg!'.pdf677.64 KB