Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Mij een zorg!

datum: 
maandagavond 30 januari 2012
locatie: 
Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch

"Mij een zorg!" was een samenwerking tussen City Change Centre en leergang 'Manager en Vernieuwing' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 14 elftallen gingen op zoek naar creatieve manieren om de uitdagingen in de zorg aan te pakken in de stad Den Bosch, door verbinding te leggen met de kracht in de samenleving zelf en die krachten te bundelen. Aanleiding voor deze sessie is de maatschappelijke opdracht die de deelnemers van de leergang zichzelf hebben gesteld in de cursus Management en Verandering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Probleemstelling
De zorg voor ons en onze kinderen wordt onbetaalbaar. Het sociale stelsel is uit zijn krachten gegroeid. Want de vraag naar zorg neemt toe doordat wij steeds ouder worden. Maar in onze welvarende maatschappij neemt tegelijkertijd de problematiek in zorg en welzijn verder toe in aantal en intensiteit. Ook komen we meer op onszelf te staan in een samenleving die steeds verder individualiseert. Mensen zorgen daardoor minder vanzelfsprekend voor elkaar en worden steeds meer afhankelijk van instanties om met hun problemen naar toe te gaan. Maar die instanties hebben eigen doelen, belangen en regels. De klacht is dat zij zich meer op de procedures en geldstromen richten, dan op de vraag en de behoefte. En dat ze verkokerd opereren en onvoldoende effectief.
Daarbij komt dat ook op de budgetten wordt bezuinigd. De economische crisis doet daar nog een schep bovenop.
In het stelsel vinden al wijzigingen plaats om taken en budgetten te decentraliseren en bij gemeenten te bundelen. Zij zullen die bezuinigingen moeten doorvoeren. Doorgaan op dezelfde leest met minder geld is daarom geen optie: er moet meer voor minder. Gemeenten zullen meer over willen en moeten laten aan de samenleving zelf en zich beraden op hun eigen rol daarin. Om initiatieven en het "informele circuit" te stimuleren en hier en daar een duwtje in de rug te geven; en de formele zorg daar beter op aan te laten sluiten en effectiever te laten opereren. Ook de gemeente Den Bosch staat voor die uitdaging.

Doel
Het doel is om aan te gaan sluiten bij de kracht, de initiatieven en de verantwoordelijkheid bij de mensen en in de samenleving zelf om meer voor onszelf te kunnen zorgen en te voorkomen dat mensen steeds meer aangewezen raken op instanties en dé zorg. En daarnaast om dé zorg - de organisaties, instanties en medewerkers in de wereld van zorg en welzijn - daar beter op te laten aansluiten en effectiever te laten werken. De uitdaging is de kracht die in de samenleving zit te mobiliseren en problemen in de zorg beter beheersbaar te maken.

Elftal Gemeente Welzijn en WMO
Anne-Marie van Oers
Cinthy Meulblok
Edwin Snellens
Hugo ter Steege
Ingrid de Vries
Loes Meijer
Maarten van Eijk
Paul Hilgers
Riekje Bosch


Elftal De groep Stijl
Marion van Hoof
Marion Raaymakers
Petra van de Liefvoort
Antione van de Nostrum
Netty Vorstenbosch
Peter van de Muijsenberg
Bettina Krainer
Mark van Rooij
Wim van den Berg
Jannemeis van Berkel


Elftal Betrokken bewoners
Hans Kieft
Diny Busser - Fiscalini
Ronald Hoogenboom
Erik Bosman
Riky van Dooren
Ria Dupont
Wim Hartman
Kees Hendriks
Hafid Majaiti
Senay Ozkara
Martin van der Steen
Tiny Schulp


Elftal Sport
Aad van der Steen
Allard Jongsma
Corniel Groenen
Fleur van der Laar
Jaap Swolfs
Maaike Schneider
Mark Wolbert


Elftal Jongeren
Eugenie Bloks
Michelle
John van Gaal
Marit ter Haak
Leonard Borsetti
Teun Vissers
Erwin Spierings
Lisanne Aarts


Elftal Professionals
Nico Brokking
Anneke Verschuren
Rob Savelkoul
Rob Jansen
Helene Aarts-Dhoge
C. Volden
Herman Wagemans
Peter Bogaerts
A. Melke
C. Sense
Maarten Roebroek
Elisabeth Scholt
Caroline
Vera van de Beemt
J.E. de Wildt


Elftal Welzijnsorganisaties
Akkie de Rouw
Anine Vloedgraven
Erik de Rooij
Marja Reniers
Mieke Peters
Mirjam Smulders
Nelleke Beaard
Piet Ronnes
Ronald Annaert


Elftal Woningbouwcorporaties
Yvon Dentener
Kiki Piters
Thierry Farla
Jula Abdul
Berna Kousemaker
Paul Lensen
Simone van Raak
Jolitha Meulendijk
Marianne Huismans
Ina Tilma
Germaine Sanders


Elftal Vastgoedsector
Kees Schipper
Harwil de Jonge
Mandy Boekhorst
Louisanne de Wit
Andre Bruintjes
Jacques Vogels
Shahid Talib
Rogier Boogaard
Stephan Swinkels
Patrick Werther
Maaijwee Laurens
Monique Wijnties


Elftal Winkeliers en middenstand
Angela Bevers
Jacques van der Miessen
Evelijn Schulte
Teuntjen Dijkstra
Susanne Vennix
Nico van Spanje
Marley van de Griendt
Betina


Elftal Mensen met een beperking
Annie Gorter
Hein Schoones
Heleen Mulder
Jo Gorter
Joke Smits
Jolinda Vos
Karin Vos
Mike van Dartel
Suzan van Domburg
Theo Leermans


Elftal Cultuur en cultuureducatie
Ruud van Eeten
Guido Jochems
Cecile Potjes
Heleen Moors
Mieke Klomp
Hedwig Mulsenboom
Miel Wijnen
Ivonne van de Velden
Edwin Vollebergh
Maton van Doormeet


Elftal Kleurrijke Nederlanders
Deniz Ozkanli
Nasiha Tigarti
Mustapha Soussi
Abdelkader Acharki
Warsje Amatsoemarto
Wylfries Saebu
Nazmiye Deniz
Jamel Mesbahi
Rohina Raghoebier
Rosano Ranchor


Elftal Actieve ouderen
Ad Kuijpers
Cor Kluijtmans
Imgard Hora
Annemarie van Lokven
Jan Jansen
Ingrid Thelissen
Betty Houben
Willemien van Riek
Jan Houtepen
Ton van Engelen
Will Paanakker
Carel Blom
Janny Heuveling
Marianne de Gier
naam idee
Loes Meijer Weer leren om aan een ander een dienst of hulp te vragen (mensen willen best helpen)
Lichtvoetige manieren om iets voor een andere te doen
Buddy's die je kunnen helpen bij van alles
Virtueel dorpsplein, soort nieuwe parochie
Anne-Marie van Oers Met social media (Facebook) stimuleren dat buurtgenoten bij elkaar gaan eten, om elkaar te leren kennen
Bij BIG-feestjes / subsidie zorgen voor kaartjes o.i.d. die mensen invullen als ze ook na de bbq nog iets voor buurtgenoten willen betekenen
Paul Hilgers Meer dingen niet meer (afschaffen / stigmatiseren) doen om meer ruimte te bieden voor anderen
Veel kleinschaliger denken (stad, stadsdeel, buurt, wijk, straat)
Inzet moderne technieken - ouderen aan het internet
Riekje Bosch Talentenbank instellen met dingen zoals: boodschappen doen, koffie uitjes, klusjes, tuinonderhoud e.d.
Hugo ter Steege Goud op straat zien of zoeken. Je hoeft het niet te stimuleren: het is er al
Goud laten blinken door goed te faciliteren
Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat
Mensen laten ervaren dat ze hun eigen problemen zelf met elkaar moeten oplossen
Edwin Snellens Beter organiseren, minder loketten, minder financiële schotten, leefbaarheid van de mens leidend maken
X aantal multi probleem huishoudens identificeren en maatgerichte aanpak organiseren
Jeugd en jongeren als prioritaire groep. Alles op onderwijs en werk voor deze groep. Geen werkloze jongeren meer
Cinthy Meulblok Nieuwe inwoners buurtdiner laten organiseren
Straatfeest minimaal 1x per jaar
Adopteer je buren
Oliebollen bakken voor de buurt
Welkom heten nieuwe straat genoten, maak een buurtboekje (wie zijn je buren, wie is de wijkagent)
Vrijwilligers uitwisselen in de buurt
Ingrid de Vries Mensen van elkaar laten leren via internet
Marktplaats voor zorg op het internet
Gesubsidieerd relatiebureau
"Zorgbehoevende in de familie die te ver weg wonen ""ruilen""met andere die dichterbij wonen"
Maarten van Eijk Buurtzaken niet meer te organiseren maar spontaan te laten gebeuren. Zo krijgt eigen verantwoordelijkheid weer de ruimte.
Laagdrempelige wijk voorzieningen vanuit een faciliterende rol
App maken waarin mensen een dienst aanbieden
naam idee
Jannemeis van Berkel Activiteiten waarin mensen met elkaar meedenken en iedereen een bijdrage kan leveren
Kijken naar wat je kan in plaats van wat je niet kan
Weten bij wie je in de straat even kan binnen lopen voor een kop koffie
Zorgen voor een sfeer van vrolijkheid / actiefheid in de wijk -> Bloemen brengen bij zieken, met elkaar eten en zingen
Anti-stigma acties, kunst, foto's, verhalen
Verhaal centraal, niet de ziekte: Een verhaal heeft iedereen
Petra van de Liefvoort Om de kwetsbare groep mensen binnen de wijk / stad te vinden zou ik de piramide ook willen toepassen. Breng iemand persoonlijk mee die dit nodig heeft, neem iemand bij de hand. De droom hierbij is dat er geen kwestie van eigen bijdrage / indicatie of wat dan ook bij komt kijken.
"Als je wat de steviger in je schoenen staat neem dan ieder een ""kwetsbaar"" persoon in de buurt onder je hoede. Niet teveel, gewoon naar zo iemand omkijken en daar waar nodig helpen, concreet of naar instanties begeleiden. Als iedereen dit zou doen zijn veel mensen minder eenzaam of hulpeloos."
Marion van Hoof Samenwerking bevorderen door openheid, elkaar informeren (wijkbewoners en andere deelnemers).
Behoefte alle partijen duidelijk maken en vandaar uit zorg opzetten / zorgen voor elkaar.
Netty Vorstenbosch Wijkbewoners in contact brengen met mensen uit de …
Mensen aanspreken op hun kracht, wat kunnen ze wel.
Geef alle bezoekers een taak (hoe klein ook).
Samen werken met de wijk
Mark van Rooij Mensen aanspreken op wat ze kunnen.
Vrijwilligerscafé.
Buurt-website
Bettina Krainer Professionele hulp (Die kijken wat de hulpvragen zijn).
Meer mogelijkheden voor je eigen probleem en die van anderen. Er voor elkaar zijn.
Gelijkwaardigheid. Iedereen is gelijk.
Mensen aanspreken, waarin ze goed zijn.
Verantwoording voor jezelf en anderen, (erop aanspreken).
naam idee
Hafid Majaiti Vrijwillig zorg verlenen aan oudere en benodigde
Met elkaar samenwerken
Voorlichting geven en krijgen over de zorg
Donaties houden (collectebussen)
Gesprekken aan gaan met professionals
Aandacht in kranten en media
Communicatie
Martin van de Steen Alle huurwoningen "standaard" aanpassen
Elektrische stoelen, rolstoelen, rollators hergebruiken
De bazen en onderbazen minder geld geven
Gewoon kunnen reizen zonder daarvoor eerst alles te regelen
Winkels toegankelijkere toiletten
Waar en hoe kan ik "info"vinden over de zorg
Meer samenwerking hulp buren
Gezonde maaltijden op scholen
Diny Busser - Fiscalini Duidelijkheid: waar kan ik met me vraag terecht? Wat kan wel, wat niet?
Neem me serieus, luister naar me
Meer samen, minder individualistisch
Minder instanties, =eilandjes, ook voor professional geldt: bundel krachten
Doe meer, met minder
Ik wil wel, maar willen de instanties ook?
Verbeter communicatie; duidelijke antwoorden
Domotica
Kees Hendriks Meer geld om de opleidingen te financieren in de verzorging
Er is een groot gebrek aan mantelzorgers
Niet alles aan de ouderen overlaten, maar de jongeren erbij betrekken
Het personeel in de verzorgingshuizen beter informeren
er lopen teveel ondeskundigen rond, de juiste mensen op de juiste plaats
Ronald Hoogenboom Begin bij gezonder te leven en ook zorgen voor schone lucht in de leefomgeving
Het zou mooi zijn als er kleinschalige zorg is, professioneel als vrijwillig, in de buurt. Bijvoorbeeld: wijkzuster / wijkverpleegster
Meer weten over je buren. Hebben die hulp nodig, die wellicht jij kan bieden. Soort van koude mantelzorg, buiten de familie om
Beeldtelefoon / computer voor de huisarts of wijkverpleging. Patiënt kan dan van afstand contact opnemen
Lokale EHBO cursussen. Meer betrokken bij het helpen van diegene die het nodig heeft
Tiny Schulp Ik mis een wegwijs op het moment dat er zeker al wel zorg nodig is. Een wegwijsloket waar je je persoonlijke zorgprobleem neer kunt leggen die je mee geeft bij welke instellingen waarvoor moet zijn.
Ombudsman (neutraal medisch deskundige) meelezen medische dossiers. Informatie kan interpretatiegevoelig zijn
Renee Spermon - Marijnen Maatschappelijke stage opzetten vanuit onderwijs
Maatschappelijke betrokken bedrijven inschakelen
Opzet en uitbouw zorgboerderijen buitengebied
Kloosters / landhuizen / boerderijen splitsen in app voor ouderen wel / niet zorg mogelijkheid
Bezorgservice opzetten voor boodschappen (AH)
Meer tijdelijke opvang creëren zoals nu bed en breakfast voor toeristen
Tijdelijke woningen / sterfhuisconstructie plaatsen in de tuin bij kinderen
Ruud Sikking Bewonersbedrijf - eigen kracht -community trust
Burenhulp
Wijkgerichte zorg - wijkzuster terug
Gezondheidscentrum in de wijk
ABCD - methode (vraag en aanbod -> match)
Professionals nieuwe stijl welzijnswerk
Wim Hartman Meer handen aan het bed waar nodig
Als er bezuinigd moet worden niet alleen op het personeel
Ruimte geven aan een luisterend oor
Niet alles van boven af opleggen
Niet vergaderen om het vergaderen
Meerdere afspraken combineren (zorgteams)
Ria Dupont Werkloze opleiden voor in de zorg
Buurtteams
Managers afschaffen (zet die maar eens aan een bed)
Betere maaltijdvoorzieningen
Te theoretisch, meer praktijkgericht
Geerte van Hoek Ontmoetingsruimte in de buurt waar mensen elkaar op laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en het gemakkelijker wordt om hulp te vragen of aan te bieden (dicht bij huis)
Informeren van vrijwilligers; mensen die als betrokken bewoner problemen tegen komen weten vaak niet waar of bij wie ze deze signalen neer kunnen leggen
Erik Bosman Meer rookverboden in de openbare ruimte
Meer bewegingsactiviteiten / sportbeoefening op scholen
Leerlingen op scholen gezonde maaltijden aanbieden
Opleidingen en cursussen voor mantelzorg beoefening
Per straat een of meer contactpersonen m.b.t. wel en wee bewoners
Invoeren sociale dienstplicht
Andere woonvormen om gezamelijk zorg in te kopen / gebruiken
naam idee
Jaap Swolfs Buddy systeem vanuit sportvereniging.
Virtueel ontmoetingsplein.
Beweegmaatje.
Uit de zorg wegblijven.
Sport is een middel om zorg vraag te verlagen.
Sport goed organiseren (niet alleen vrijwilligers).
Vanuit doelgroep > gebruik maken van elkaars expertise.
Mijn focus op mens in eigen ...
Den Bosch: combinatiefunctionaris.
Financiële prikkel.
Sport kost geld = niet kosteloos.
Mensen laten ervaren.
Den Bosch (voetbal, hockey, basketbal) > grote verenigingen > wijkgericht laten werken.
Initiatief gemeente: bedrijfsleven / voor de sport zorg (wisselwerking). Hiervoor zal verenigingsleven goed georganiseerd moeten zijn.
Corniel Groenen Sporten doe je samen. Door zichtbaarheid uitnodigen (bewegen in de buurt / sportparken en accommodaties toegankelijker maken / sportief inrichten openbare ruimte), sport en bewegen op zichtlocaties (perron van de bus of trein / winkelcentra / buurt en wijkcentra).
Gedifferentieerd sportaanbod. Aandacht bij deskundigheids-bevordering. Meer op fitheid richten en spelplezier!
Sport en bewegen als onderdeel van “andere activiteiten” > bingo-avond, feestavond, kaartclub, culturele activiteiten.
Gedragsverandering > definitie wat is sport (opvoeding, opleiding, contact momenten die er al zijn, natuurlijke contact momenten, keten benadering > piramide bouwen > doe mee)
Wat kun je met sport bereiken: Gezondheidswinst, zelfredzaamheid, sociaal netwerk vergroten.
Aad van der Steen Gebruik ICT voor buurtcontact, beeldbellen.
Bezuinigingen in sport geven ruimte voor nieuwe impulsen en kan geld opleveren.
Ontschotten van vele naast elkaar werkende en organiserende afdelingen 1+1=3.
WMO en sport en bewegen integreren.
Meer openbare speel- en beweegvelden in de wijk / school te gebruiken voor jong en oud.
Openbare ruimte herinrichten.
MVV > Maatschappelijk Verantwoord Verenigen.
Maaike Schneider Binnen sportverenigingen meer aandacht / aanbod voor 50-65 jarigen.
Betere samenwerking tussen zorg en sport > doorverwijzing.
Sportaccomodaties openstellen voor sociale activiteiten: bridgen, darten, kaarten.
Bij nieuwbouw van wooncomplexen ook ruimtes voor bewegen.
Wandelpaden, jeu de boules: bewegen en ontmoeting mogelijk maken.
Fitness-ruimtes in 50+ flats.
Fleur van der Laar Openheid - promotie welkom zijn - is bij iedereen bekend!
55+ helpt 70+
Bewegen in de buurt. Jeu de boules, wandelen.
Vrijwilliger zoekt vrijwilliger.
Deelnemer zoekt deelnemer.
Opstarthulp / pakket (internet, database)
Mark Wolbert Alles wat er al gebeurt in kaart brengen op 1 punt.
Heel klein organiseren > straat / noaberschap initiëren (oranjefonds).
Gemeente: verplichten om senioren te laten samenwerken aan projecten (door medewerkers met energie).
Regie op verbinden. Wel regie blijven voeren.
Met sportverenigingen waar energie zit, enkele nieuw / vernieuwde zorg projecten starten.
Bewegen in buurt / straat
Openbare ruimte sportvriendelijk inrichten.
Allard Jongsma Sport = leuk
Gezond = vitaal
Samen = ontmoeten = kracht
Verenigingen = zelfvoorzienend = vrijwilligers = betrokkenheid
Competitie = meten = weten
Recreatie = beleving
training
Sport ≠ geld
Sport ≠professioneel
Sport ≠ flexibel ≠ tijden
Samen sporten bij eigen vereniging.
Ieder zijn inzet vanuit beleving en passie.
Ondersteuning van organisatie > combinatiefunctie.
Sporten dichtbij.
Jeugdsportprojecten voor zorg.
naam idee
Marit ter Haak De cliënt meer invloed geven het behandelplan en -proces. Vragen wat de client zelf wil
Meer gebruik maken van moderne media (social media, sms etc)
Jongeren direct vragen hun naasten te helpen (bijvoorbeeld oma met de boodschappen) aangezien ze zelf niet op het idee komen of denken dat het niet nuttig is
Uitgaan van talenten i.p.v. beperkingen
Niet zomaar meegaan in het systeem maar aangeven als je het ergens niet mee eens bent
evenementen organiseren ter promotie van verschillende soorten zorg meer bekendheid creëren en leuk voor cliënten
Meer peer-to-peer informatie overbrengen
Erwin Spierings Minder managen in de zorg
Voor jongeren meer manieren om zorg te bereiken, digitaal, apps, etc.
Zorg toegankelijker maken + op eigen initiatief naar (para)medische specialisten
Meer stageplekken bij organisaties / zorgaanbieders
Toegankelijkheid van winkelcentra & openbare gebouwen vergroten
Meer ruimte / mogelijkheden voor zorg aan huis
Opzetten van zorg en gemaksdiensten waar mensen gebruik van kunnen maken
Meer ruimte voor mantelzorg + belonen
Lisanne Aarts De betrokkenheid in een buurt verhogen -> signaleren en helpen
Laagdrempelige hulp die makkelijk te vinden is -> reclame maken
Gebruik maken van technologie / internet, ook voor hulp op afstand
bijbaantjes in de hulp creëren, geschikt voor studenten / scholieren
Overal cliënt gericht te werk aan en organisaties zo ook profileren
Teun Vissers De procedure korter maken om naar het bejaardenhuis te gaan
Vele dingen laten automatiseren zoals het licht uit en aan doen, gordijnen openen en sluiten etc.
John van Gaal Gelijkwaardigheid tussen client en hulpverlener
Meer naar het individu kijken
Jongeren zouden op het moment dat ze hulp nodig hebben gerichter kunnen kijken met ouders welke hulpverlening het beste past
Michelle Timmermans Jongeren weten niet waar ze terecht moeten met problemen als ze de ouders het niet kunnen vertellen. Via voorlichting op scholen de jongeren meer kennis bieden zodat het makkelijker wordt
Sneller hulp. Wachttijden kunnen soms oplopen tot 2 of 3 maanden.
naam idee
Anneke Verschuren Kennis en ervaring bij elkaar zetten: expertise centers opzetten, zodat focus ontstaat
Leren van het buitenland. Hoe regelt men de zorg in India met alle beperkingen op financieel en infrastructureel gebied
No brainer: Versimpel, minder regels, minder papierwerk, minder overlapping, jungle van subsidies, uitkeringen e.d.
Samenwerken over de grenzen. Betere en goedkopere zorg in Belgie, commerciële tandartsen in Duitsland. Hoe kunnen we binnen en buiten Europa meer samen werken
Commerciële dorpen en hotels voor revalidatie en langdurige zorg zodat reguliere zorg ontlast wordt
Woonvormen ondersteunen voor ouderen waardoor langer zelfstandig in eigen leefomgeving gewoond kan worden met professionele zorg
"Meer gebruik gaan maken van bedrijfsleven door dagen te verkopen aan bedrijven voor "teambuilding met een maatschappelijke waarde" waardoor teams bijvoorbeeld gaan klussen, tuinieren, uitje begeleiden etc."
Elisabeth Scholt Ondernemerschap in de zorg stimuleren
Jongeren uitzetten / sociale dienstplicht
Woonvormen aanpassen -> sociaal vangnet, anders bouwen
Specialistische zorg concentreren, brede zorg decentraliseren
Mantelzorgers faciliteren
Zorg sparen voor PGB
E-consults bij huisartsen
ICT toepassingen
Domotica
""de lamme helpt de blinde"
Zorg verplicht vak op school: van zorgen voor je zelf naar zorgen voor een ander
Vera van Beemt Minder bureaucratie, registratiecijfers / meer vertrouwen. Afrekenen op de echte resultaten die passen bij dienstensector
Vragen van bewoners niet meteen vertalen in diensten, maar bewoner op maat ondersteunen om vraag zelf op te lossen (eigen kracht)
Professional weer in eigen kracht zetten, maak ze weer verantwoordelijk
Durf nieuwe dingen uit te proberen zonder dikke notities en veel overleg vooraf: begin gewoon
ICT inzetten als ondersteuning (nu nog erg beperkt) voor zorgvrager en professionals
Organiseer dicht bij de gebruiker
Organiseer echt een instelling vanuit de zorgvrager
Kijk naar andere commerciële diensten-sectoren bijvoorbeeld Efteling, AH: waar beleving belangrijk is
Vraag aan zorgvragers ook wat ze kunnen bieden
Herman Wagemans Samenwerken in de eerste lijn. Allerlei pilots geweest. Je ziet in een zelfde casus of gezin tig hulpverleners langs elkaar werken. Dus: geen of andere manier + budgetkosten per client. Die bepaalt wie wanneer welke zorg verleend
Langer actief zorg verlenen, actief leven. Binnen de dagelijkse kosten. Stimuleren opties: werk / vrijwilligerswerk. Verleen de zorg als het kan niet thuis maar in een buurthuis of iets dergelijks. Sterker door maaltijden, haal de client achter de geraniums vandaan en dwing tot contact
Specialisatie tot en met, dat gaat nu eindelijk gebeuren. Operatiekamer kan 24 uur per dag worden gebruikt. Efficiënter gebruiken dus concentratie zorg.
Mantelzorgmakelaar in de een wijk of buurt
Helene Aarts-Dhoge De vele instanties die er al zijn op het gebied van zorg openbreken en de gelden die zij ontvangen op een hoop gooien en opnieuw inzetten. Aantal zorginstanties drastisch beperken
"Vanuit de samenleving kunnen mensen zich beschikbaar stellen om als begeleider een "sociaal zwakkere" medemens te ondersteunen en aandacht te geven. Zo ontstaat vanuit de samenleving zelf een sociaal vangnet voor hen die nu een aangewezen zijn op 1e lijn dan wel 2e lijn zorg. Preventief en pro-actief optreden zodat de "sociaal zwakkere" minder snel een beroep doen op professionele hulp"
De Wildt Wijk PSB -> individuele zorg met sociale contacten -> doorbreken structuren
Buurtmiles -> niet financieel spaarsysteem dat recht geeft op zorg later
Sociale activiteiten -> verminderen de zorg (sociale infrastructuur)
Buurtmarktplaats -> herbestemmen voedsel / kleding / gebruiksgoederen / talenten / deskundigheid
Stoppen met alle zorg, zorg te noemen. Dit heeft negatieve associatie
Professionals 5% gratis zorg verlenen aan personen die zich zorg niet kunnen permitteren (social task)
Helpdesk - integrale steun zorg / welzijn / maatschappelijke participatie. (oplossen problemen niet vanuit perspectief zorg maar door hulpvrager
Niet alles willen controleren, accepteren van wat fout kan gaan -> beperken regeldruk
Spanje sportveldjes -> preventie + topsportland (25 jaar geleden begonnen)
Maarten Roebroek Meer preventie -> meer geld zorgbehoeften
Vrijwilligersnetwerken opzetten + goed organiseren
Betere voorlichting -> mensen krijgen sneller juiste zorg
Voorkomen geldverspilling: Fraude PGB's, materiaalverspilling ziekenhuizen tegen gaan
Caroline Meer zelfwerkzaamheid, zorg zelf laten organiseren
Concentratie van soort zorg per instituut (ziekenhuis / verpleeghuis); bepaalde behandelingen uitsluitend - bepaalde instellingen
Langer gebruik maken van thuiszorg
Selectie aan de poort: heeft deze persoon ook deze zorg werkelijk nodig?
Verzekerde zelf laten kiezen voor welke zorg hij zich verzekert en daarvoor laten betalen
Salarissen beter verdelen; dus kosten zorg verlagen
Rob Savelkoul Meer op maat organiseren (afhankelijk van behoefte persoon en mogelijkheden omgeving)
Misbruik voorkomen door (kleine) eigen bijdrage
Meer automatiseren
Meer terug vallen op familie / vrienden / bekenden
Meer zorg op afstand / remote monitoring
Zorg alleen toepassen als dat werkelijk is (door de persoon in kwestie)
Zorg medewerkers ontlasten van bureaucratie door: elimineren en automatiseren
Makkelijker accepteren dat mensen een wens hebben om te overlijden i.p.v. blijven te investeren in zorg en medicijnen
Rob Jansen Zorgcentra waar zorg op maat wordt geleverd (a la carte menu, sport, etc)
Verpleegkundigen aanstellen bij wooncomplexen waar veel ouderen wonen
1e hulpposten voor acute aandoeningen
Remote zorg via video communicatie middelen
Thuiszorg via internet
Peter Bogaerts Één loket voor transfers -> ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg
Verbeteren communicatie met de mensen die zorg verlenen en de behandelaars
Kleine verrichtingen door huisarts / verpleegkundige laten doen
Verzekeringen eenvoudiger, teveel verschillende aanbieders
Medicijngebruik in ziekenhuis: Bij ontslag eventueel medicijnen meegeven (is goedkoper)
Administratie last verminderen
Nico Brokking Professionalisering van de emotie: Mensen voor mensen / Ideeën voor netwerken / Betaald kan privaat
Appel aan de normaliteit van voor elkaar zorgen. D.m.v. concrete projecten en voorbeeld rollen, the voice of Holland van zorg op Nederland 1,2,3
De sociale dienstplicht instellen. Alle middelbare schoolverlaters geven 12 maanden aan de maatschappij.
naam idee
Erik de Rooij Slimme systemen gebruiken (domotica).
Buurtbewoners / sociaal netwerk inschakelen.
Compenseren op andere levensgebieden.
Nelleke Beaard Voorkomen, door een grotere focus op welzijn. Als mensen zich wel-bevinden, wordt het beroep op zorg minder.
Sociaal netwerk uitzetten, ook voor de regie (niet bij dure professionele instelling + budgetten / bevoegdheden.
Mensen met elkaar verbinden: coöperaties van zorgvragers en zorgverleners.
Buurtnetwerken om de informele zorg te versterken/ wederkerigheid.
Gelijkwaardige + aanvullende samenwerking van informele en formele zorg.
Begrijpelijk maken CCAK, CIZ.
Akkie de Rouw “Case” manager > 1 aanspreekpunt binnen een situatie.
PGB > voor functies terug.
HH EB gemeente Den Bosch indicatie-stelling niet inkomen alleen!
meer respijt mogelijkheden bij dementie / GGZ.
Logeeropvang uitbreiden na ziekenhuisopnames of bij ziektes.
Regels zorginstellingen eenduidig Noorderkroon ZZPu / Hooge Clock 3 Annenborch 2 ets.
Een tenaamstelling inleun opleun aanleun senioren plus > en wat bij welke zorg kan.
Depot voor hulpmiddelen niet 5x wisselen gemeente verzekeringen etc.
Woningaanpassingen > voorkeur huis eruit / erin 2 verdiepingen.
Deeltaxipas altijd verschaffen ongeacht inkomen.
Maatschappelijke stage > meer inzet benutten?
Marja Reniers Bewustzijnsverandering hoe zorg je goed voor je gezondheid.
Less is more > bewustzijnsverandering > delen - minder individualistisch.
Zorg inzetten voor mensen die het echt nodig hebben.
Sociaal netwerk vergroten.
Zorg directer aken, minder ingewikkeld.
Goede inventarisatie waar probleemgebieden liggen! Wie heeft welke zorg nodig.
Promotie om te gaan werken in de zorg.
Zorg voor elkaar, zorg voor jezelf.
Mirjam Smulders Zorg dicht bij de mensen in de buurt brengen.
Oog houden voor verschillende leefstijlen / behoeften > maatwerk
Gebruik elkaars netwerk: bijvoorbeeld zoals bij durf te vragen op Twitter.
Mantelzorg-monsterboard: ik doe boodschappen voor jouw moeder die in mijn buurt woont. Wie neemt mijn (ver weg wonende vader) een keertje mee naar de film?
Pleisterplaatsen: plaatsen in de buurt waar ouderen en hun verzorgers kunnen ontspannen, ontmoeten, kletsen, spelen. Diverser dan de bingo en klaverjasavonden.
Anine Vloedgraven Belangrijk dat hulpvragen bekend worden.
Netwerken in beeld brengen waarbinnen mensen verkeren.
Buurtdiensten ontwikkelen i.s.m. bedrijven.
Inzetten op wat mensen nog wel kunnen > aandacht hierbij voor het welbevinden.
Organisaties voor welzijn en zorg niet marktgericht maar weer mensgericht laten werken. Bijvoorbeeld uren schrijven per taak weer wijzigen in 1 werker koppelen aan 1 adres.
Mieke Peters Kleinschaliger / Buurtzorg!
Vraaggericht > Luisteren wat mensen vragen! Misschien beter maatwerk vandaar.
Empowerment - Kracht van mensen - Kleinschaliger.
Uitgaan van kracht van mensen.
Netwerken! Samenvoegen professionals en familie / buren / vrienden / etc.
Mantelzorg mogelijk maken!
Durf te vragen - Pleisterplaats - Monsterboard.
Ronald Annaert Vraaggestuurd, niet waar heb je recht op / wat maken de regels mogelijk.
Uitzendbureau voor buddy vrijwilligers / vrijwilligersbank.
Wijk BBQ in de geest van Resto van Harte.
Marktplaats van de zorg.
Piet Ronnes Wat verstaan jullie onder zorg? Zieken, stervenden, buurtwerk, vrijwilligerswerk, pastoraal / spiritueel, mantelzorg, lichamelijk / geestelijk?
Dichtbij: Weet / ken de vraag van mensen. Weet wat ze willen. Geef dan antwoord / doe wat; Regel aanspreekpunt van de buurt door de buurt; Stel middelen ter beschikking.
Verder weg en lange termijn: Buurtorganisatie laten opbouwen door de buurtbewoners zelf; deskundigen beschikbaar stellen om de vragen duidelijk te krijgen.
naam idee
Kiki Piters Aangepaste woningen naast verzorgingstehuis waardoor extra hulp aangeboord kan worden
Aangepaste woningen die voor valide mensen goed zijn maar aangepast kunnen worden voor zover nodig
Combineer studenten + ouderen. Woonruimte <-> mantelzorg / welzijn door contact
Buren / buurten activeren -> los je klacht op door er over te praten
Thierry Farla Eigen verantwoordelijkheid, minder afhankelijk, persoonlijke aandacht, ook kijken naar iemand eigen kracht en kansen
Eigenkrachtcentrale
Bureau buurthuizen
Stimuleren ontmoeting; WOW, seats2meet, bakker in de buurt, hi-vlaai-flyer
Niet kennisbevordering , maar houding en gedrag: Persoonlijk, luisterend oor, spiegelen, zelf oppakken. Maatwerk leidend en niet regelgeving
Woongenot, zorg(en) en welzijn = subjectieve beleving
Paul Lensen Directere samenwerkingspartner blijven met zorgpartijen
Flexibele bonnen
Kennisdeling op uitvoeringsniveau
Flexibele woonvormen
Ontzorgen in betere woning / woonvormen / complexen
Welzijnspartijen verbinden aan de zorgpartijen
Minder arrogant zijn richting onze zorg en welzijn partijen
Op uitvoeringsniveau opstand durven doen voor normaal beleid
Kennisdeling op professional niveau, waarbij besluitvorming en mandaat wordt verdeeld
Jula Abdul Als corporatie zijn we in staat te bouwen voor mensen die oorspronkelijk integraal woonden of die dat zouden gaan doen. Het faciliteren van zorg via onze partner Brabantzorg en andere zorgpartijen met familie - omwonende / wijkbewoners - welzijnspartijen. Wonen vindt, afhankelijk van doelgroep, gemengd of niet gemengd plaats
D.m.v. domotica zoals deze door de toekomstige gebruikers gewenst is, worden afstanden overbrugd. Krijgen mantelzorgers weer tijd
Scholen al jong laten participeren
Germaine Sanders Op zoek naar de 0-lijns zorg en welzijnsdiensten
Collectieve markt = flexibele vraag, dus: flexibel aanbod
Huisvesting - woondiensten combinaties
Eigendom van vastgoed en technologie
Diensten en hulpstukken
Levensvreugde -> gezelschap / eten / drinken
Voedselketen -> verbouwen / verhandelen / bereiden
Kinderzorg combineren met zorgdiensten. Altijd keitje voor karweitje / altijd in beweging
Geldstromen reorganiseren en alternatieven aanbieden
Marianne Huisman Schakel de opzichtersrol / onderhoudsmensen in om bij reparatieverzoeken een signaleringsfunctie te geven. Voorbeeld: eenzaamheid en mishandeling. Geef ze een signaleringsapp waarmee ze hun waarneming simpel kunnen doorsluizen. De corporatie komt tenslotte bij de meeste mensen binnen.
Organiseer een wijkproeverij waarbij wijkbewoners kennis kunnen maken met allerlei organisaties / verenigingen waarbij ze zich kunnen aan sluiten. Zorg daarbij dat de kwaliteit van de proevers ingezet wordt in de wijk (maak van vraag aanbod)
Organiseren een platform voor het uitwisselen van diensten. Ik doe boodschappen als jij 's avonds oppast. Ik doe de tuin als jij een trui voor mij breid
Simone van Raak Vrijwillige medewerkers trainen om mensen te begeleiden -> sociale wooncoaches
Professional in de wijk als generalist
Loslaten eigen belangen -> maatschappelijke partners die hun energie richten
Mensen in hun kracht zetten en een rol geven in bijvoorbeeld zorg en begeleiding
Vanuit de urgentie / de vraag -> de oplossingen gezamenlijk organiseren
Waar zijn hier de mensen waar het over gaat? Zeggenschap van mensen zelf
Niet financieringsgericht denken maar denken vanuit de inhoud / urgentie
Ina Tilma De vraag naar zorg is vaak in een klein gebied (wijk) geconcentreerd
Door gericht te bouwen en te spreiden en meer initiatieven / wensen bewoners bij elkaar te brengen. Meer inspelen op vraag
Meer CPO in diverse constructies - huur / koop door elkaar - financiële belemmeringen opheffen
Huurblokken leegmaken en daar ouders - kinderen bij elkaar laten wonen
Flexibel zijn in toewijzing, verhuur - verkoop door elkaar + bouw slimmer koop constructies
Jolitha Meuldijk Houd bewoners in de buurt. Combineer wonen en werken d.m.v. vrije bestemming vastgoed
Beperkte actieradius zorgvragers -> zorg dicht bij huis -> herbestemmen vastgoed voor commerciële initiatieven in de wijk waar (zorg)vraag en (zorg)aanbod samen komen.
Grote actieradius niet-zorgvragers -> ontmoetingsplaatsen laten ontstaan door kansrijke te faciliteren in de buurt te ondernemen met publieke functie
Jongeren potentie onderkennen (komende jaren 250.000 vaklieden tekort) laat ze vanuit herbestemd vastgoed hun toekomst opbouwen i.s.m. (vakkennis) ouderen
Yvon Dentener Verbeteren van signaleringsfunctie / doorverwijsfunctie
Coördinatie van probleemsituaties verbeteren
Woonvorm met mix van zorgvragers + hulpaanbieders (mantelzorg)
Bewoners in de wijk motiveren tot bieden van hulp aan elkaar
naam idee
Stefan Swinkels Luxe zorg / sociale zorg
Zoeken naar meerwaarde voor zorgbelegger door duurzame gebouwontwikkeling
Verlaging beheerskosten van gebouwen zodat meer geld vrijkomt voor de zorg zelf
Andre Bruijntjes Stoppen met klagen dat zorg duurder wordt, dat is juist fijn, meer geld uittrekken voor zorgers en middelen
Huisvesting in mengvormen studenten - ouderen - rijken - armen - gezond - invalide
Gezond leven stimuleren / voeding, beweging; preventie een speerpunt maken
Zorglandschap sterk vereenvoudigen, minder instanties
Zorgcentra in wijken. Huisarts / wijkverpleegster / crèche / etc.
Beleggen in maatschappelijk vastgoed aantrekkelijk maken (fiscaal / pensioenfonds)
Petra Rutten Iedereen een persoonsgebonden budget
Mixen van commerciële en maatschappelijke instellingen die als zelfstandige business unit moeten functioneren
Gemeenschappelijke samenlevingsvormen creëren / lotgenoten waar je gezamenlijk met (zorgbehoevende en niet behoevende) kan leven en zorgen
Transformeren en faciliteren van de groei. Ontzorgen van de zorg -> kies voor diversiteit
Budget op instelling niveau in te zetten naar wens. Investeren in levensgeluk / ontmoeting / vermaak naast zorg
Preventie budget
Zorg als nieuwe wijk met verschillende functies zorg / geen zorg
Louisanne de Wit Levensloop bestendige woningen ontwikkelen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen / eenvoudig bouwkundig te treffen maatregelen
Ontmoetingsgericht bouwen -> vaak via scholen
Ervaringen op doen (fysiek)
Laurens Maaijwee Zorg op afstand door hoogwaardige verbindingen
Rolstoeltoegankelijke woningen maken
Decentrale bundeling van zorgfuncties
Specialiseren van ziekenhuizen, soort kunsthallen model maken van zorgfuncties als in de winkelstructuur
Dubbel gebruik zorgvastgoed
Huren zorgbehoefte / geen m2's
Gebouw en omgeving ontmoetingsgericht
Jong en oud elkaar helpen door gemengde woonvorm
Kees Schipper Wooneenheden ontwikkelen met mix aan bewoners die elkaar kunnen helpen
Flexibel bouwen, doorstroming stimuleren
Mantelzorg, rugzakwoningen
Functiemix zoals bij de wooneenheden maar dan met commerciële functies
Virtueel maken van zorg
Monique Wijntjes Het begint bij beter wonen, beter leven & ruimte voor zelf organiseren
Begin bij bestaand vastgoed
Inclusief bouwen -> geschikte ruimte voor iedereen in alle levensfase
Samen leven -> praktisch (elkaar helpen), sociaal en welzijn
Ontmoetingsgericht bouwen, maak interactie mogelijk
Verbindt wonen, werken , wijkeconomie, welzijn en zorg
Harwil de jonge Verdiepen in de zorg en zo problemen ervaren
Integratie van slimme technieken; domotica
Sociale betrokkenheid van de buurt / gemeenschap
Eerder aan tafel met betrokken partijen: coalitievorming
Anticiperen op de toenemende vraag: woon/zorg concepten
Jacques Vogels Huisvesting voor mantelzorg toegankelijker maken
Maatschappelijke stages stimuleren
Pragmatische voor esthetica -> betaalbaar houden
Woningtypen en doelgroepen sterk vermengen -> beter een goede buur dan …
Ontmoetingsgericht bouwen
Toekomstgericht voor alle generaties
Shahid Talib Aanpassen ziekenhuizen op woongevoel, thuisgevoel
Aanpassen van woningen op zorgbehoefte, laagdrempelig makkelijk te bereiken
Studenten verplichten om op zorg of ander sociaal gebied stage te lopen om zo meer begrip en draagvlak te creëren
Mensen met dezelfde zorg clusteren in nieuwe dorpjes waar ze wel alle dezelfde voorzieningen hebben maar wel kunnen thuis wonen

Van dit elftal hebben wij helaas geen antwoord ontvangen op deze vraag.

naam idee
Joke Smits Een pool maken van mensen met capaciteiten binnen je eigen netwerk.
Versterken van belangenorganisaties.
Stimuleren van sport (als preventie) voorkomt narigheid. Gezamelijk sporten geeft gevoel van gelijkwaardigheid.
Hein Schoones Eerst beroep op elkaar doen in de woonvorm voordat personeel wordt ingeschakeld.
Bekendheid geven aan leven met handicap zodat meer begrip ontstaat.
Theo Leermans Preventie - voorlichting - bekendheid.
Zelfhulpgroepen / lotgenoten.
Ervaringsdeskundigen > “Ervaringskundig noemen”.
Burenhulp > Wijkzuster met ervaringsdeskundige (duo baan).
Professionals leren loslaten.Uitgaan van de kracht en kennis client / familie / bondgenoten.
Minder regels / bureaucratie.
Onderwijs terug naar de basis (ambachtsschool idee).
Duobanen bijvoorbeeld telefonist ook samen met rolstoeler.
Ideeën en mensen > verbinden.
J. Gorter Meer wijkverpleegkundige in de wijken. Zodat mensen niet op zich zelf zijn aangewezen.
In 55 plus appartementen proberen meer met elkaar te doen.
Huisartsen proberen meer bij patiënten betrekken.
Jolinda Vos Verschil maken tussen zorg en verzorging.
Een vriendendienst of zorg of mantelzorg.
Kijken naar wat ikzelf of een ander zelf kan doen.
Niet teveel verschil in verzorgende (opleidingen - mantelzorger heeft ook geen opleidingen gehad)
Mike van Dartel Zorginnovatie vanuit de desbetreffende zorgexpertise door middel van onder meer kunstmatige intelligentie. In het oog houden van de beperkingen erkennen, maar ook de capaciteiten inzetten van de gehandicapte.
Elkaar aanvullen op: arbeid en thuiszorg.
Maatwerk en regie vanuit de gehandicapte (waar dat kan. Bijvoorbeeld mensen met autisme regie uit handen geven).
Informatie over zorg en nieuwe beperkingen / handicaps.
naam idee
Heleen Moors Voorkomen is beter dan genezen
Buurthulp / Brede scholen
Goed loket voor antwoorden en nazorg
patiënten dossiers goed inzetten
Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten (opkomen voor de minder bedeelde, zowel financieel als lichamelijk)
Politiek draagvlak
Cecile Potjes Telefoonlijn die dag en nacht bereikbaar is
Netwerken bij mensen die tijd hebben om voor anderen iets te willen doen
Rollenspel / Inlevingswereld
naast sportrevalidatie ook andere revalidatietherapien / mogelijkheden aanreiken
Radioprogramma's en tv programma's met info elke week
Teams in hele land formeren
Hedwig Mulsenboom Binnen woonwijken "centraal punt" of een soort app waar een soort centrale vraagbaak is waar men terecht kan met vragen en praktisch hulp voor de mens
Kinderen meer op straat krijgen -> spelen
Voor anderen weer de rijdende kruideniers wagen in de wijk, zodat afhankelijkheid wordt teruggeschroefd
Commune creëren terug zodat anderen en jongeren ervoor kunnen keuzen om ze samen te gaan wonen. Daarin krijg je al van nature een soort "zorg"voor elkaar
Miel Wijnen Woningen d.m.v. bouwkundige en communicatie oplossingen mogelijk maken voor langdurige bewoning
Netwerken van talenten maken / uitfilteren waar veel vraag en aanbod van is
Voorkomen van zorg door eerdere …..
Zorg vraaggestuurd i.p.v. aanbodgestuurd, zowel door instanties als particulier initiatief
Ivonne van de Velden meer verantwoordelijkheid bij de burger leggen, samen (zorginstantie / verzekeraar) stappenplan maken
Meer automatiseren in de voorwaarden scheppende sfeer
Buddy's / burenhulp inzetten
Voorkomen door beloningssysteem: bewegen / sporten: korting op ziektekostenpremie
Meer verstrooiing / afleiding bieden, studenten / kunstenaars inzetten in ruil voor studiepunten / uitkering etc.
Eenzaamheid aangaan met kunstprojecten
Ruimte voor spel maken
Guido Jochems Ruimte voor maatwerk bieden
Flexibiliteit is belangrijk
Ruimte voor kleinschaligheid
Ruimte voor innovatie en experimenten (ongekende dwarsverbanden slaan)
Mieke Klomp 1 x in de week mensen meenemen naar tentoonstellingen, wandelen, verhalen vertellen / voorlezen e.d.
Verpleging trainen in gesprekken
Ruimte in zorgcentra aankleden / verschillende sferen creëren
maatwerk, flexibel, kleinschalig (op maat bus die iedere week langs gaat)
Contactmomenten, bankjes in de stad
Edwin Vollebergh Meer zorg is goed maar voorkomen is beter / zorg op maat
Mensen die werkzaam zijn in de zorg moeten beter gefaciliteerd worden. Goede hulp is efficiënt
Zorg voor iedereen, niet alleen voor zieke mensen
Communicatie. Maak een open platform voor mensen met klachten / tips / waarschuwingen of mensen die hun ei kwijt willen
Communiceer vaak op plekken waar mensen komen die veel zorg genieten / maak zorg zichtbaar
Meer speelplekken en gymzalen
Sociale politie
Gun mensen de zelf verkozen eenzaamheid, biedt zorg maar dring het niet op
Link zorg aan clubs, verenigingen binden mensen
Maton van Doormeet Straat / parken dienen inspiratie te bieden en mensen activeren
Enthousiasme overbrengen op kinderen / jongeren / volwassenen / ouderen en geef ze een opdracht mee
naam idee
Rosano Ranchor Zelforganisaties stimuleren + faciliteren (wmo / participatie)
Inzet sociaal netwerk, zonder allerlei belastings / korting verplichtingen (WWB'ers)
Inwoning toestaan! Familie doet dan belangrijk deel mantelzorg
Nazmiye Deniz Minder verkokering
Mustapha Soussi Centrale regie in de zorg
Betere samenwerking van zorginstellingen
Burgers mondig maken / krachten bundelen / beter organiseren
Mantelzorg promoten in wijken / beter organiseren
Cliënten centraal stellen
Zorgplicht voor alle burgers
Deniz Ozkanli Nieuwe woorden introduceren in de zorg. Zorgt voor nieuw elan / positieve associaties, meer energie
Maak de cliënt sterker door keuze mogelijkheden transparanter en flexibeler te maken
Nasiha Tigarti Door simpelweg te luisteren naar de behoeften en wensen van de klant en gerichter maatwerk te leveren i.p.v. het volgen van de richtlijnen
Zorg zelf laten inkopen bij alleen gecertificeerde en gecontroleerde zorginstellingen en / of anderszins de keuze vrijheid daarin niet te beperken. Waardoor er concurrentie blijft ontstaan en wellicht daardoor de prijzen van de zorginkoop dalen
Terug naar de buurtzuster! Die direct in kan spelen op de situatie en verpleegkundige en / of verzorgende zorg kan geven aan huis, met daarnaast oog voor persoonlijke aandacht
Jamal Mesbahi Door zorg niet als een commercieel product of dienst te benaderen, dus kosten en baten wel mee nemen maar niet als bedrijfsmodel. Concreet stop zetten van de liberalisering en overgaan naar een diensten model. Voorbeeld RWS dat verantwoordelijk is voor wegen
Zorg beter afstemmen op behoeften. Dus niet rekenkundig toepassen (statistisch) maar daadwerkelijk kijken wat er speelt in een regio of gebied. Dus lokaal meer betrokkenheid. Op het gebied van diversiteit is er in Amsterdam bijv. een andere behoefte dan Vught
Verplicht stellen van vrijwilligersplicht op jaarbasis. Elke Nederlander moet 2 dagen meehelpen in de zorg of kan dit eventueel afkopen (op jaarbasis)
Warsje Amatsoemarto Telefoon circuit. Ouderen, zieken en hulpbehoevenden per straat, per plein o.i.d. in kaart brengen en dagelijks elkaar laten bellen. In kaart brengen van mensen die dezelfde taal spreken of al Nederlands spreken
Panden die leegstaan door vereniging van buurtbewoners laten gebruiken. In dit pand allerlei activiteiten t.b.v. de buurtbewoners organiseren. Moet laagdrempelig zijn. Horeca: samen eten, samen drinken. Zo wordt de communicatie vergemakkelijkt en kan zorg worden voorkomen doordat mensen met elkaar in contact komen
Wijkverpleegsters in de wijk
Abdelkader Acharki De overheid moet ook kunnen faciliteren om mensen in hun eigen huis te laten wonen
Efficiënter aan het werk gaan (niet 10 verschillende instanties langs laten komen)
Ik ben bang dat de zwakkere in de samenleving de dupe worden als de overheid terug trekt
Gezinnen en families stimuleren en faciliteren om thuis de zorg kunnen bieden
Wylfries Saebu Communiceren (media, digitaal) over de problemen die boven water komen en op basis hiervan reorganiseren.
Bestaande zorg organisaties meenemen in de reorganisatie.
Categoriaal opzetten? Multiculturele setting? Huisvesting.
naam idee
Carel Blom Zaken beter op elkaar afstemmen (stroomlijnen).
Mogelijk telefonisch spreekuur.
Eerste keer minder medicijnen meegeven en / of terugnemen (hergebruik).
Ingrid Thelissen Meer afstemming tussen disciplines.
Aandacht achter de voordeur / niet telefonisch.
Vraaggericht, niet uitsluitend ...gericht.
Opletten door mensen wat er in een buurt gebeurd.
Zorg op elkaar afstemmen.
Toch één loketfunctie - meer dan nu.
Telefonische beschikbaarheid. Zonder toets 1, toets 2, toets 3.
Maaltijdvoorziening persoonlijk.
Huisartsen beter afstemmen.
Annemarie van Lokven Vooral bekendheid geven aan ouderen, dat er ook mensen zijn, die elkaar graag willen helpen, en mensen stimuleren om méér te vragen, op elk gebied! Sommige mensen durven dit niet en moet je ze een duwtje in de rug geven of aanbieden dat je ze wel wil helpen hiermee!
Ambtenaren mee laten draaien in de praktijk.
Cor Kluijtmans Slimme zorg leveren.
Wijkcentra open voor ouderen in de buurt.
Consultatiebureau voor ouderen.
Opvang mantelzorgers.
Meer woningen voor ouderen.
Informele thuiszorg organiseren.
Ouderen telefoon.
Noodnummer.
Gratis openbaar vervoer.
Rijbewijs inleveren = taxi 50% korting.
Meer theater of iets dergelijks overdag.
Buurthulp organiseren.
Eigen bijdrage (zorgverzekering) afschaffen.
Imgard Hora Nagaan welke mensen in een bepaalde wijk hulp nodig hebben (Velen zullen zich niet vrijwillig melden)
Per wijk proberen mensen de mobiliseren die kunnen helpen.
Hoe ga je mensen dan bekend maken met welke mogelijkheden er in hun omgeving zijn?
Er moet samengewerkt worden door professionals en vrijwilligers.
Probeer alle instanties te bewegen om meer te gaan samenwerken.
Flyers of via advertenties er op wijzen voor welke hulp men naar bepaalde instanties in de omgeving kan.
Jan Houtepen Overconsumptie in de zorg tegengaan door voorlichting te geven en herhalingscontrole met betrekking tot medicijngebruik.
Publieke gezondheidszorg: preventieve activiteiten vanuit overkant en door ouderenorganisaties zelf.
Gemeenschapszorg stimuleren door fiscale maatregelen.
Inzet van ouderen (zilveren kracht) voor elkaar en voor jongeren mobiliseren ( Er is heel veel talent onder ouderen).
Huisartsen beter laten samenwerken met andere disciplines (b.v. welzijnswerker, buurtzorg)
Zorg op afstand door introductie van ICT-programma’s
Specialisten in loondienst bij ziekenhuizen.
Janny Heuveling Wonen meerdere generaties in 2 gekoppelde woningen (kangoeroe) of op boerenerf mogelijk maken.
Betere samenwerking tussen instanties / instellingen, thuiszorg / herintrede wijkzuster.
Meer door ouderen zelf laten organiseren (begrip zilveren kracht). Zoals vervoersdiensten / bezoekdiensten / hulpdiensten.
Ontmoetingsmogelijkheden stimuleren.
Rol huisarts meer als scharnierpunt in de zorg.
Bureaucratie verminderen / één loket functie voor info en advies.
Ouderen dienen ook zelf zich verantwoordelijk te voelen in verband met de voorzieningen die het ouder worden met zich meebrengen en bijvoorbeeld na te denken over hun huisvesting in de toekomst.
Willemien van Riek Verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisaties: ouderenbonden, zonnebloem, rode kruis. Zowel van vrijwilligers onderling, als vrijwilligers met professionals.
Inventariseren van de (zorg)behoefte c.q. aan welke activiteiten?
Versterking van de verschillende generaties onderling: b.v. maatschappelijke stages.
Investeren in netwerken (buren - wijken)
Aandacht voor pr van vrijwilligersorganisaties.
Betty Houben Sociale cohesie bevorderen.
Verantwoordelijkheid geven. Ouderen zelf ook oplossingen laten aandragen.
Iets terugvragen voor wat je als instanties geeft.
Signaleren van problemen promoten > meldpunt
Zelfredzaamheid
Marianne de Gier Meer betrokken zijn naar elkaar. Helpen waar nodig is.
Kijk goed om je heen wie je hulp nodig heeft.
Geef mantelzorg als je dat kan.
Ad Kuijpers Belangrijk: zo lang mogelijk zelfstandig blijven bouwen; vooraf tijdig woningen aanpassen.
Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen.
Eigen bijdrage mag, rekening houdend met inkomen / vermogen.
Goede mantelzorgondersteuning: voorkomen dat mantelzorgers in de problemen komen.
Faciliteren als overheid; niet zelf doen.
Proberen te verbinden; er zijn nu veel te veel organisaties met hetzelfde bezig; efficiënt kostenbesparend.
Ouderen zien als “zilveren kracht”: wij hebben ervaring / allerlei mogelijkheden: positief denken.
Ton van Engelen Wat moet onder zorg verstaan worden? Kern vaststellen en daar van uitgaan.
Minder bureaucratie
Meer maatwerk in plaats van generale maatregelen.
Persoonlijk contact in plaats van telkens wisselende zorgverleners.
Zorgorganisaties zonder allerlei managementlagen.
Zorgbehoevender wijzen op eigen verantwoordelijkheid.
Will Paanakker Door mensen zelf te triggeren met oplossingen te komen.
Door vlak om mensen heen de hulp vanuit appartementen, wijkcentra, etc. te enthousiasmeren.
Door vereniging van eigenaren of huurders voorlichting te geven over levensbestendig wonen.
Door de gemeente ervan te overtuigen hoe belangrijk deze steeds groter wordende groep wordt.
Door de boer op te gaan met domotica.
Door in iedere wijk de ouderen adviseurs ook dingen te gaan opzetten vanuit de noden die ze horen.
Door te kijken of vervoer adequaat toegesneden is op ouderen.
Door ambtenaren (of afdeling welzijn) een aantal weken per jaar mee te laten draaien in steunpunten en andere ouderencontacten.
Door tijdens evenementen in wijk of stad extra aandacht te besteden aan ouderen.
Door het WMO loket dichter bij de mensen te brengen.
Mensen leren ouderen te benaderen of ze normale mensen zijn.
Door betere voorlichting te geven over mogelijkheden voor ouderen op gebied van welzijn en zorg.
Jan Jansen Accentueer welzijnsaktiviteiten; activeert vitalisering / zingeving reduceert zorgvraag.
Vrijwilligerswerk-op-maat organiseren / “zilveren kracht”
Gebruik sociale media voor matching vraag / aanbod begeleiding / ondersteuning.
Verbinden maatschappelijk middenveld / maatschappelijke organisaties op gebruik van elkaars, care business.
Betere relaties vrijwilligerswerk > professionals.
Doelmatigheid in voorzieningen.
Keten van arbeid: vrijwilligers - vrijwilligers + ... arbeid (stapel banen) - zzp-regulieren arbeid.
Verbinding jeugd en ouderen. Maatschappelijke dienstplicht.
Zorgruil.
idee stemmen
Één coach per multiprobleemgezin die start met eigenkracht-conferentie. Mensen die probleem hebben houden zoveel mogelijk zelf de regie 11 x
Relatie-bemiddelingsbureau: vaak zijn kwetsbare mensen alleenstaand 10 x
Burenboekje: nieuwe bewoners vragen info in te vullen in boekje en delen met buren in de straat 6 x
Kaartjes, stickers, infopakketjes meesturen aan alle buurtbewoners die met BIG subsidie een buurtfeestje organiseren 6 x
Talentenbank: mensen vragen wat ze kunnen en nodig hebben. Via talentenbank vraag en aanbod bij elkaar brengen 5 x
Digitale nationale ruilbank waarmee je mantelzorg voor bijv. je moeder in een andere stad kan regelen 4 x
Bewust een aantal dingen niet organiseren en het overlaten aan mensen zelf 3 x
Goud blinkt op straat: gemeente moet initiatieven van mensen zelf faciliteren -> maatwerk , juist dat wat nodig is 3 x
Mensen weer leren om hulp aan elkaar te vragen 2 x
Adopteer je buren, vraag wat je voor elkaar kunt doen 0 x
Strakke aanpak van probleemgezinnen 0 x
Voorkom stigmatiseren van een hele doelgroep 0 x
idee stemmen
Buurtbuddy's / buurtnetwerk 8 x
Sociaal spaarverlof 7 x
Buurt website 7 x
Vrijwilligerscafe 5 x
Lease-familie 5 x
"Amelie" als inspiratie 5 x
Verhaal boven ziekte 4 x
Mensen aanspreken op wat ze kunnen, taak geven 2 x
Iedereen komt iets halen 1 x
idee stemmen
Meer samen (burenhulp, straatcontactpersonen, ontmoetingsruimte) 5 x
Gezonde maaltijden voor schoolkinderen aanbieden op scholen 5 x
Hergebruik rolstoelen e.a. hulpmiddelen 5 x
Duidelijkheid over de zorg en waar te halen 4 x
Betere communicatie 4 x
Gratis sportbeoefening / drempelverlaging 4 x
Maatschappelijke betrokkenheid bedrijfsleven (stage) 4 x
Stimuleren andere woonvormen 3 x
Databank met bewonerscapaciteiten 3 x
Invoering sociale dienstplicht 2 x
Bewonersbedrijf / community trusts (van bewoners voor bewoners) - bewoner is leidend 2 x
Minder instanties / minder eilandjes 1 x
Doe meer met minder 1 x
Let op je eigen gezondheid 1 x
Kleinschalige zorgcentra in de wijk 1 x
Inzet van domotica / overige technische hulpmiddelen 1 x
Op scholen meer aandacht voor bewegen 1 x
Opleidingen voor mantelzorg / informatie aan vrijwilligers 1 x
Geld inzamelen 1 x
Boodschappenservice door supermarkten 1 x
Bed & breakfast look a likes 1 x
Medische ombudsman 1 x
Lokale EHBO cursussen 0 x
Preventie (meer rookverboden in openbare ruimte) 0 x
Media gebruiken laat goede initiatieven zien 0 x
Containerwoning in achtertuin 0 x
Houd eerder rekening met aanpassingen 0 x
idee stemmen
Bewegen in je eigen buurt / straat. 6 x
Uitgangspunt: sport = noodzaak voor verlagen zorgvraag. 5 x
Openbare ruimte “sportvriendelijk” inrichten (fietsroutes, speeltoestellen, wandelen). 5 x
Conditie-apparaten bij wachtruimtes. 3 x
Alles wat er “gebeurt” bij elkaar brengen. 3 x
Verplichten om mensen met energie te laten samenwerken door verschillende sectoren gemeenten. 3 x
Inzetten persoonlijke werving - vrijwilliger > vrijwilliger - deelnemer > deelnemer - contactmomenten. 3 x
Jeugdsportprojecten voor andere doelgroepen. 3 x
Contactmomenten veel meer benutten. 3 x
Ontmoeten via beeldbellen. 2 x
Mogelijkheden op zichtlocaties zien bewegen. 2 x
Binnen sportvereniging meer aandacht en aanbod voor 50 tot 65 jaar. Stimuleren. 1 x
Inzetten van doelgroep 50+ voor 70+ 1 x
idee stemmen
Jongeren inzetten bij het vindbaar maken van de juiste zorg 12 x
Jongeren inzetten om het taboe rondom psychiatrie te doorbreken 9 x
Meer interactieve bepaling van de zorg vanuit wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid 5 x
Het beter stimuleren / faciliteren van mantelzorg gegeven door jongeren 2 x
Jongeren stimuleren om ervaringen in psychiatrische zorg uit te wisselen 2 x
Het steeds meer automatiseren van zorg 0 x
idee stemmen
Preventie (videovoorlichting) en jonge kinderen zorg voor anderen bij brengen (sociale dienstplicht) 10 x
Fraudes terug dringen, wijk PGB's (verantwoordelijkheid bij de wijk) 8 x
Bouwen + wonen afstemmen op zorg 8 x
Remote zorg via internet, tv, camera 7 x
Sociale dienstplicht voor jongeren 6 x
Werklozen, kansarmen inzetten voor zorg en klussen 3 x
van de 91 instanties de subsidies koppelen en herverdelen 3 x
Administratieve last verminderen (minder regels) 3 x
Balans zorgvragen vs. Wat heb je te bieden (ruilhandel) 3 x
Automatiseren, mechaniseren zorg (bijv. robots insuline spuiten -> ruimte voor menselijke aandacht) 2 x
Concentratie van zorg rondom disciplines 2 x
Sociaal vangnet weer invoeren: opleidingen daarvoor 1 x
Bedrijfsleven teamdagen koppelen met zorg 1 x
Warm onthaal: maatschappelijke achterstand ontwikkelkansen bieden 1 x
Dwing tot activiteit (uitdagen) 1 x
Leren van het buitenland 1 x
Opzetten, begeleiden vrijwilligers 0 x
Duurzamer met materialen omgaan in het ziekenhuis 0 x
idee stemmen
Pleisterplaatsen (buiten / binnen, in de wijk, kleinschalig, laagdrempelig. Nu is er sprake van contactarmoede) voor ouderen / (mantel)zorgers. Durf te vragen (Twitter), naar elkaar toe (Weg van het “recht hebben”). 9 x
Mensen (jongeren door ouders, basis) leren zorgen voor jezelf (lichamelijk, geestelijk). 7 x
Zorg dichtbij: Hoe kom je achter de vraag? Antwoord, zelf regelen en dat faciliteren (ruimte en geld) door gemeente en professionals. 6 x
Coöperatieve vereniging (mensgericht in plaats van marktgericht) van waaruit mensen zelf organiseren dat hun eigen zorg wordt geleverd. 3 x
Van grootschaligheid > kleinschaligheid 3 x
Hulpmiddelen simpeler aanbieden (depot, marktplaats) 3 x
Uniformeren jargon (begrijpelijke taal). Aanleun- / inleunwoning / senior (verpleeghuis, etc.) + de indicatie (zoals voor PGB). 2 x
In samenwerking met bedrijven (supermarkt) buurtdiensten organiseren (Bus om naar supermarkten te brengen). 1 x
Less = more (minder materiële wensen) 1 x
idee stemmen
Flexibiliseer als corporatie je aanbod (a la carte) en laat regels los 10 x
Combineer levensloopbestendig bouwen met domotica ter ontlasting mantelzorgers 8 x
Switch flexibel tussen huur en koop 8 x
Combineer wonen en werken in de wijk. Geef vastgoed vrije bestemming 6 x
Laat opzichter via app eenzaamheid en mishandeling signaleren 5 x
Stimuleer burenhulp bij leefbaarheidsinitiatieven 4 x
Benut moment van mutatie voor burencontact 4 x
Intensiveer kennisdeling tussen partijen die achter de voordeur komen 4 x
Laat belangen eigen organisatie los. 1 gezin, 1 plan. Richt de energie naar 1 gezamenlijk doel 1 x
Combineer woonruimte voor studenten met ouderen 0 x
idee stemmen
Ontmoetingsgericht bouwen 12 x
Huisvesting in mengvorm 11 x
Ervaren door mee te lopen in de zorg 6 x
Benutten slimme technieken 6 x
Ieder een persoonsgebondenbudget 5 x
Eerder betrekken van doelgroepen 4 x
Zorg op maat 4 x
Integreren luxe zorg met sociale zorg 2 x
Stoppen met gezeur, juist meer geld aan zorg 2 x
Combi commercieel + maatschappelijk 2 x
Laagdrempelige voorzieningen in woningen 1 x
Huisvesting voor mantelzorg toegankelijk maken 0 x
Maatschappelijke stage stimuleren 0 x
Meerwaarde onderzoeken voor zorgbeleggers 0 x
Verlagen beheerskosten gebouwen d.m.v. organisatie 0 x
Ouderen die op kinderen passen 0 x
Ontzorgen van de zorg 0 x
Budgetten op instellingenniveau 0 x
Bij inrichting van gebieden vooraf rekening houden met ouderen 0 x
Minder regelgeving, geen creativiteit nu mogelijk 0 x
Zorgcentra clusteren 0 x
Gezamenlijke huisvesting voor mensen in de zorg 0 x
Mobiliteit voor mensen verbeteren 0 x
preventiebudget instellen, leefkwaliteit woningen 0 x
Inclusief bouwen in de maatschappij 0 x
Buren doen wat voor buren 0 x
Ziekenhuizen aanpassen specialiseren 0 x
idee stemmen
Maatschappelijke / sociale stage (daklozen / jongeren / ouderen). 1 x
Buurthuis > Netwerk Zorghuis op buurtniveau (Diverse vraag en aanbod komt samen). Dan wordt probleem ook duidelijker. Budgetverschuiving grote instellingen > andere voorzieningen. 1 x
Organisatiegraad verkleinen naar de wijk toe. 1 x
Wijk-aan-wijk-blad. Positieve verhalen over hulp. 0 x
Grote huizen waar ouderen alleen wonen > studenten bijvoorbeeld. 0 x
Leer ze ondernemen. 0 x
Sociale sfeer in stad stimuleren door middel van bankjes bijvoorbeeld. 0 x

Van dit elftal hebben wij helaas geen antwoord ontvangen op deze vraag.

idee stemmen
Kleinschalig maatwerk (flexibel en vraaggestuurd) 8 x
Zorg koppelen aan verenigingen 7 x
Virtueel en fysiek loket / huis / zorgcafe 5 x
Meer sociale contacten 4 x
Veiligheid 4 x
Eigen verantwoordelijkheid stimuleren 4 x
Communicatie / bouwkundige oplossingen 4 x
Imago probleem zorg oplossen 3 x
Talentenbank (vraag / aanbod) 2 x
BBS uitbouwen alle tijden 2 x
Buiten recreatie activeren 1 x
Stappenplan overheid + burger 1 x
24/7 bereikbaar 0 x
Zorg is goed 0 x
Maatschappelijke stage's 0 x
Wel benkskes maar geen mozaïek 0 x
idee stemmen
Verplicht vrijwilligerswerk / sociale dienst 9 x
Mantelzorg stimuleren / faciliteren / wegnemen belemmeringen 6 x
Melkertbanen in de zorg 5 x
Efficiëntere besteding zorggeld 4 x
Betere samenwerking uitvoering - beleid 4 x
Zelfbekostigde buurtcentra (contact bevorderen) 4 x
Client centraal (geen kosten / baten afweging) -> Stop liberalisering 3 x
Telefooncircuits 3 x
Lever maatwerk per regio naar bevolkingssamenstelling 2 x
Meer inspraak 2 x
Zelfstandige zorg inkopen bij gecertificeerde organisaties 1 x
Macht herverdelen -> zorg = waterhoofd 1 x
Minder verkokering 1 x
Nieuwe woorden in de zorg / begrijpelijker 0 x
Maatwerk t.b.v. zorggroep 0 x
idee stemmen
1 Loketfunctie voor vragen zorg (meerdere locaties in de buurt). Consultatiebureau voor ouderen / wijkcentra op loopafstand. 14 x
Doorbreken sociaal isolement (zorgwekkende zorgmijders). 10 x
Ambtenaren enkele weken mee laten draaien in de praktijk. 9 x
Regelen dat huisartsen samenwerken met welzijnsorganisaties, buurtzorg, etc. 6 x
Mensen persoonlijk benaderen ook voor vrijwilligers. 6 x
Vrijwilligers op maat. Rekening houden met agenda, kwaliteit. 5 x
Bereikbaarheid van huisartsen. 5 x
Goede mantelzorgerondersteuning! Ontlasten. 3 x
Financieringsvorm gericht op samenwerking huisartsen + tegengaan overconsumptie. 3 x
Zorgorganisaties zonder allerlei managementlagen. 2 x
Zorg eerst goed definiëren. 2 x
Efficiënt / kosten besparen / verbinden / minder bureaucratie. Samenwerking tussen organisaties bevorderen! Afstemming. 2 x
Ouderen zelf met oplossingen laten komen. 1 x
Sociale cohesie (bijvoorbeeld verantwoordelijkheid kinderen voor ouders) + ruildienst. 1 x
Mijn ziekenhuizen > betere afstemming (stroomlijnen procedures). 1 x
Toegankelijk maken sociale media voor matchen. 0 x
Meer publieke gezondheidszorg. 0 x
Kangoeroewoningen. 0 x
Slimme zorg (domotica) technische hulpmiddelen. 0 x
Bundelen krachten van verschillende generaties. 0 x
Vroegsignalering kwetsbaarheid. 0 x
Met elkaar betrokken zijn naar ouderen toe. 0 x
naam idee
M. Klomp Gebruik maken van zorg app waarin vraag op maat gesteld kan worden
Aangepaste woningen op vraag
Lijst van namen buurt bewoners
Zelf regie / eigen verantwoordelijkheid
Caroline van Olden Domotica
Burenboekje
Zelf zorg regelen: regie nemen
Anne-Marie van Oers Mensen maken zelf in hun eigen netwerk een pool van mensen met capaciteiten / talenten die kunnen bijspringen
Patiënten die zorg nodig hebben krijgen zelf de regie, regelen verzorging (door naasten) en zorg (door professionals)
Jolitha Meuldijk Zorgbehoevende als opdrachtgever bij woningbouw / herstructurering
Gebruik maken van flexibele corporatie diensten
Jan Jansen Zorgregie bij de patiënt
Flexibilisering hulp / meer diensten op maat
Gebruik social media
Andre Bruijntjes Levensstijl.
Zet sterk in op preventie zoals voortijdig op de scholen, voldoende beweging en maak de zorg toegankelijk.
Op tijd zorgen dat je huis levensloopbestendig is.
Thierry Farla Domoticawoning
Voorlichting over zorg
Abdelkader Acharki Informatie over de zorgen krijgen.
Zorgen dat hij/zij vitaal blijft door middel van goed leven, maar het lukt niet altijd. Je hebt mensen die niet genoeg middelen hebben en die kunnen niet altijd voor zich zelf zorgen.
Ria Dupont Woningen standaard aanpassen
Complexen en buurten stimuleren bij ontmoetingen. Praten over middelen die men nodig heeft.
Hugo ter Heege Moderne technieken: Apps / tools op het internet om diensten te ruilen (mantelzorg, klussendienst).
Vrijwillige hulp of professionele hulp bij vinden van een nieuwe partner / uitbreiding eigen netwerk / steunstructuren.
Zelfhulpgroepen.
Rob Savelkoul Zorg op afstand via internet, robotica ondersteund.
Ad Kuijpers Op tijd zorgen dat je huis levensloopbestendig is.
Gezonde leefstijl / sporten.
Edwin Vollebergh Ontmoetingsgericht bouwen.
Zorghuizen / zorgcafe's.
Domotica / virtueel en fysiek.
Zelfzorg.
Carel Blom Heeft hij/zij wel alle hulp nodig.
Hi-tech in je huis, anticiperen.
Simone van Raak Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, gezamenlijke organiseren.
Wijkzorgcafe´s -> ontmoetingsplek.
Elisabeth Scholt Voorlichting / video's / remote zorg / domotica.
Nico van Spanje Patiënten zelf de regie geven
Eigen initiatief stimuleren
Zelf laten ondernemen en zelfstandigheid benadrukken
Maatschappelijke stages voor zoveel mogelijk buiten de boot vallende groepen
Jolinda Vos Altijd in de gaten houden wat voor jou / mij het meest belangrijk is
Persoonlijke zorg dicht bij huis
Motan van Huis informatie
Regie geven / verantwoordelijkheid
Kiki Peters Hulp durven vragen / aanbieden (talentenbank) virtueel dorpsplein
Publicatie positieve hulpverlening ter info
Wijkservicepunten
Zorgmijders toch bereiken
Duidelijkheid wegwijzer loket
PGB
Warsje Amatsoemarto Nieuwe technieken kunnen ook een uitdaging zijn. Vergemakkelijkt de contacten
Lisanne de Wit Zelf hulp vragen -> vraag en aanbod bij elkaar brengen
Patiënten zelf regie houden, bepalen van hulpvraag en inzet middelen
Zelf een pool van sociaal netwerk
Verschil tussen zorg en verzorging
Petra van Liefvoort Buurtbuddy's
Hulpvragers duidelijk zijn of worden in wat werkelijk nodig is
Loes Meijer In eigen beheer zorg + ruimte organiseren
Met domotica, apps, zorg op afstand en eigen regie houden
Ruil op gang krijgen door zorg te ontvangen maar ook eigen kwaliteiten aan te bieden
Eigen netwerk inschakelen
Rob Jansen Buurtcontract
Remote zorg - zorg over internet
Consultatiebureau's
Buurtwebsite
Wil Paanakker Openstaan voor aanvaarden hulp
Eigen regie voeren
Voor heden en toekomst omgeving aanpassen aan zorgbehoefte
Preventief handelen bij zaken die in de toekomst belangrijk zijn
Ingrid de Vries Mensen leren om een zorgvraag te stellen.
Wijkgericht event faciliteren via internet (marktplaats).
Marion van Hoof Zelf aanbod en vraag / zorgbehoefte op elkaar afstemmen middels website / loket in wijk = makkelijk toegankelijk.
Zorgbehoevende (ruil) eigen kwaliteit inzetten.
Laurens Maaijweer Sociale media combineren met wijkcentrum / platform wijk / buurt fysiek / digitaal.
Domotica.
Sporten.
Susanne Vennix Makkelijker breed kenbaar maken dat je zorg nodig hebt. Wel graag dicht in de buurt zodat het voor de zorgverlener makkelijk uit te voeren is.
Diny Busser-Tiscalini Door zorg op afstand, moderne technieken, zelfredzaamheid vergroten.
Cecile Potjes Bemiddelingsbureau “De lamme helpt de blinde”.
Wylfries Saebu Goed laten voorlichten hoe zorg nu georganiseerd is en niet afwachten.
Jan Houtepen Meer bewegen in de buurt stimuleren.
Contact per internet met een consultatiebureau / vraagbaak in de wijk.
N. Deniz Gezonde voeding / beweging stimuleren
Wat heeft een zorgbehoevende nodig: mee laten denken
Janny Heuveling Zich omringen met mantelzorgers / netwerk
Zich goed informeren, mondig zijn / worden, inzicht in eigen behoefte verwerven
Preventie: slimmere zorg
Petra Rutten Doelgroep benadering / interactief
Per groep ervaring beschikbaar maken en actief uitwisselen
Ronald Hoogenboom Beeldtelefoon / skypen naar huisarts of wijkverpleegkundige
Leef / eet gezond!
Stijn van … Nagaan wat zijn of haar werkelijke behoefte is
Wat kunnen ze eigenlijk zelf
Miel Wijnen Bewust zijn / worden van positieve en negatieve effecten van voeding en beweging
Domotica waarbij met name contact met zorgaanbieders eenvoudiger wordt wonen met zorg i.p.v. zorgwoningen
Bart van Dongen Blijf actief, sociaal, werkend zo lang als mogelijk
Zorg dat je met plezier werkt
Denk in kansen en in mogelijkheden
Allard Jongsma Zorgbehoevende centraal
Ontmoeten stimuleren via media, openbare ruimte
Mark van Rooij Patiënt regie geven
Vindbaar maken juiste zorg
Zorgcafe / loket
Teun Vissers Patiënt zelf de regie geven
Elkaar motiveren om te bewegen
Buurtwebsite
Jacques van der Miessen Sociaal netwerk met vraag en aanbod gericht op zorg
Poel van mensen rond gehandicapten organiseren met verschillende vaardigheden
Mark Wolbert Regie geven op netwerken
Jamal Mesbahi Door zelf te mogen kiezen waar ze de zorg in te kopen
Volledige regie zorgbehoevende en gebruik maken van de regionale marktplaats
Erik Bosman Laat de zorgvrager zelf zijn zorg organiseren
Cinthy Meulblok Zelf netwerk creëren
Website vraag en aanbod
Cor Kluijtmans Slimme zorg - domotica
Buddy's
Hein Schoones Patiënt zelf de regie geven
Moderne technieken - internet
Hedwig Hulsenbach In de wijk een soort loket / buurtcafe waar maatwerk wordt geleverd op vraag
Netwerk waarbij de regie bij de persoon blijft
Irmgard Hora Aanpassing woningen.
Leeftijdsbestendige woningen bouwen.
Vervoer
Paul Hilgers “U vraagt, wij ook.” Dus een vraag om actief te worden is legitiem. Wederkerigheid. Gebruik van restcapaciteit.
Hafid Majaiti EHBO cursussen.
Informatie over de zorgen krijgen.
Om zorg durven vragen.
Anneke Verschuren Preventie starten zodat men al jong bewustwording creëert voor zichzelf en voor anderen d.m.v. voorlichting, sport en vooral ook 1 jaar verplichte sociale (écht veranderen) dienstverlening voor jongeren.
Rohina Raghoebier Telezorg > contact / communicatie, zelfmanagement, eigen regie door in verbinding te staan met andere mensen. Bijvoorbeeld in de eigen buurt.
Verbinding > lotgenoten contact. Sport en bewegen.
Goede begeleiding > betekenisgeving / respect “Ik doe ertoe”.
Eigen waarde respecteren.
Erwin Spierings Mondiger worden van cliënten. Eventueel met hulp zodat cliënt weet wat zijn mogelijkheden zijn en zelf zijn keuze kan maken.
Bettina Krainer  Zelfredzaamheid, niet te snel om hulp roepen maar zelf eerst op zoek gaan (stimuleren).
Joke Smits en Corniel Groenen Zelfredzaamheid en eigenwaarde stimuleren. Bijvoorbeeld door sportbeoefening.
Pool maken met aanvullende “capaciteiten” > kan zorg behoevende ook (deels) zelf.
Zelf nadenken over je eigen hulpvraag > maak die realistischer.
Durf te vragen.
Guido Jochems Virtueel en (bij voorkeur) fysiek loket / pleisterplaats i.v.m. contacten.
Annemarie van Lokven Door de persoon aan te moedigen zelf dingen te doen en laten zien wat hij of zij zelf kan. Al kost het erg veel moeite en gaat het niet zo makkelijk! Door het veel te herhalen word het wat eenvoudiger!
Wim van de Berg Contactpunt waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten
Wijkwebsite
Karin de Vos Jong geleerd is oud gedaan
Om iets te kunnen vragen moet je weten wat jezelf kunt bieden. Zoek naar de kracht van de hulpvrager
Eigen regie houden
Renee Spermon - Marijnen Bespreekbaar maken van laatste levensfase zoals al / niet reanimatie / euthanasie / gebruik medicatie
Leren omgaan en begeleiden van zorgbehoevende met moderne app / social media / moderne technieken
Stimuleren van participatie bij de zorg
Stimuleren van meer bewegen / gezonder eten / minder drinken
Aandacht voor levensvraagstukken
Lisanne Aarts Waar nodig gebruik maken van domotica
Vera van den Beemt Aandacht voor preventie. Starten op scholen
Levensloopbestendig bouwen + integreer ICT
Riekje Bosch Aangepaste woning
Zorg aan huis / client zelf regie
Domotica
Hulp durven vragen in je omgeving
Pool van kwaliteiten in je eigen netwerk
Piet Ronnes Bouw / maak / richt een pleisterplaats in de buurt op die bewoners zelf beheren
Zelf en samen met bekenden zorgvragen beantwoorden
Ina Tilma Relatiebemiddelingsbureau
Anine Vloedgraven Door gebruik te maken van zijn / haar omgeving -> leren te vragen
Zorg moet dichtbij georganiseerd zijn : uit gaan van de vraag - simpel te regelen.
1 advies + 1 hulpverlener
Tiny Schulp Soms beter luisteren / lezen communiceren
Goed voor zichzelf zorgen
Jaap Swolfs Denken in mogelijkheden
Social media / technologie / virtueel zorgplein
Buddy systeem
Kees Schipper Hiermee rekening houden bij de ontwikkeling van de woning en de omgeving
Vraaggestuurd zorg aanbieden / zorg op maat
Slimme technieken, virtueel zorgplein
Edwin Snellens Inschakelen van technische hulpmiddelen waardoor vraag bij aanbod komt
Een laagdrempelig breed georiënteerd loket / wijkplein
J. Gorter Door te zorgen dat zijn leefomgeving naar zijn behoeften is aangepast. Ook buitenshuis.
Fleur van de Laar Levensloop bestendig bouwen.
Jula Abdul Met als uitgangspunt het voeren van de eigen regie, kiest de zorgbehoevende in samenspraak met eigen netwerk voor de middelen die nodig zijn voor hem / haar en bekostigd deze vanuit eigen budget en met eigen zorgaanbieders.
John van Gaal Meer interactieve bepaling van de zorg vanuit wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid jongeren / vrager / omgeving ouders / verzorgers / hulpverleners staan meer aan de zijlijn en helpen of ondersteunen waar nodig.
Teuntjen Dijkstra De afstand tot hulp heel klein maken en zorgen dat alles makkelijk te bereiken is door middel van elk makkelijk middel tot een belletje naar de buren.
Akkie de Rouw Depot voor hulpmiddelen.
Faciliteiten ontmoetingsruimtes in de buurt.
Shahid Talib Zelf regie houden.
Toepassen van moderne technieken bevorderen / domotica.
Herman Wagemans Preventie, voorkomen zorgbehoefte
Zorgbehoevende: ... middelen, Buurt > burenhulp, Zelf zijn talenten aanbieden en zijn zorgvraag in de buurt uitzetten > dus eigen regie.
Sociale dienstplicht. Kinderen “zorg bijbrengen” EHBO school.
Mieke Peters Eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen
Dichtbij woonsituatie ….
Begrijpelijke taal spreken en gebruiken
Germaine Sanders Zelfredzaamheid optimaliseren. Door vrij te zijn om te delen / in te kopen wat hem sterker maakt
Ontmoetingsplekken die bereikbaar en aantrekkelijk zijn
Diensten en functies gebruiken op het moment dat dit wenselijk is m.b.v. domotica e.d.
Jacques Vogels Uitdagen en stimuleren aanwezige mogelijkheden en competenties door belonen
geestelijk en lichamelijk individueel stimuleren -> in gezond woonmilieu
Meer geld voor zorg
Kees Hendriks Domoticawoning
Suzan van Domburg Domotica
Toegankelijkheid huis, omgeving, maar ook informatie
Eigen regie
Ton van Engelen Zelfvertrouwen geven, op gevoel voor eigen verantwoordelijkheid appel doen
Slimme hulpmiddelen ter beschikking stellen
Voor zover nodig helpen bij opbouw sociaal netwerk
Adequate voorlichting, informatie
Helene Dhooge Vragen en erop afgaan
Domotica
Beweging
Sociale / culturele activiteiten op loopafstand
Maaike Schneider Hulp vragen bij het zorgloket in de buurt
Meedoen aan beweegactiviteiten
Eenzaamheid is een grootprobleem onder de oudere wel/niet zorgbehoevend. Daarom geen robot en zorg op afstand.
Mieke Peters Eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen
Dichtbij woonsituatie ….
Begrijpelijke taal spreken en gebruiken
Germaine Sanders Zelfredzaamheid optimaliseren. Door vrij te zijn om te delen / in te kopen wat hem sterker maakt
Ontmoetingsplekken die bereikbaar en aantrekkelijk zijn
Diensten en functies gebruiken op het moment dat dit wenselijk is m.b.v. domotica e.d.
Jacques Vogels Uitdagen en stimuleren aanwezige mogelijkheden en competenties door belonen
geestelijk en lichamelijk individueel stimuleren -> in gezond woonmilieu
Meer geld voor zorg
Kees Hendriks Domoticawoning
Suzan van Domburg Domotica
Toegankelijkheid huis, omgeving, maar ook informatie
Eigen regie
Ton van Engelen Zelfvertrouwen geven, op gevoel voor eigen verantwoordelijkheid appel doen
Slimme hulpmiddelen ter beschikking stellen
Voor zover nodig helpen bij opbouw sociaal netwerk
Adequate voorlichting, informatie
Helene Dhooge Vragen en erop afgaan
Domotica
Beweging
Sociale / culturele activiteiten op loopafstand
Maaike Schneider Hulp vragen bij het zorgloket in de buurt
Meedoen aan beweegactiviteiten
Eenzaamheid is een grootprobleem onder de oudere wel/niet zorgbehoevend. Daarom geen robot en zorg op afstand.
Willemien van Riel Regie bij de persoon zelf, mondigheid
Ivonne van de Velden Bouw afstemmen op sociale zorg / ontmoeting gericht bouwen.
Woonplekken inrichten met moderne communicatie apparaten
Marianne Huusman Patiënten zelf regie geven
Verschil zorg en verzorging
Pool van netwerkers / lotgenoten
Domotica
Mirjam Smulders (jonge) mensen voor zich zelf leren zorgen, zowel geestelijk als lichamelijk (gezonde maaltijd en sport op school)
Betty Houben Sociaal / geestelijk actief blijven
Lichamelijk actief blijven
Sociale media benutten / slimme zorg
Theo Leermans Zelfhulpgroepen
Zorghuis op buurt niveau
Zorg koppelen aan verenigingen en clubs
In eigen netwerk. Pool
De Wildt Hulpmiddelen marktplaats - hergebruik
Wim Hartman Hulpmiddelen ter beschikking stellen en beter hergebruik stimuleren
Zelfhulpgroepen stimuleren en middelen geven
Inspraak individu m.b.t. zorg
Slimme technologieën, domotica
Harwil de Jonge Door enerzijds slimme technieken toe te passen en anderzijds kunnen vertrouwen op de eigen omgeving (huisvesting in mengvorm)
Deniz Ozkanli Domotica en bouwen
Angela Bevers Beter aangeven wat specifieke behoeften zijn. Vraag duidelijk maken
Schaamtegevoel opzij zetten. Zijn er ook dingen die zij nog kunnen bijdragen > ruilen van zorg!
Yvon Dentener Zelf bieden mantelzorg (eigen netwerk op orde) / vrijwilligerswerk in de buurt door mensen met beperking. Dit versterkt eigenwaarde.
Inzet domotica.
Heleen Moors Eigen netwerk maken, uitgaande van kwaliteiten goed voor jezelf zorgen en je naasten.
Nasiha Tigarti Invoeren van zorgstages: Verplicht stellen van “zorgstages / vrijwilligerswerk” voor elke inwoner van Nederland die hier uiteraard ook “bekwaam” voor is. Zowel oud als jong etc. Voorbeeld is de maatschappelijke stages die jongeren / studenten nu moeten verrichten; Creëren van inlevingsvermogen, respect en beeldvorming. De zorg is hip! > Tevens kosten / baten > goedkoop; Kan tevens gekoppeld worden aan “terug naar de Melkertbanen in de zorg”; Bijstands cliënten kunnen op deze manier ook gestimuleerd worden > score voor gemeente en zorg.
Mantelzorgers ontlasten: Mantelzorgers ontlasten door de overheid “vaststellen van regels” en faciliteren; Terug naar “buurtzorg / de buurtzuster” > naast leveren van kwaliteit ook oog voor aandacht en “ons kent ons”.
Buurtzorg zuster.
Marja Reniers Maatschappelijke stage: Iedereen die in Nederland woont krijgt bij geboorte zoveel uur zorg dragen voor een andere mee. Competenties van iedereen met of zonder zorgvraag worden naar varen gebracht en deze zet je in!
Ontmoetingsgericht bouwen: Japanse stijl, ouderen met jongeren laten samenwerken. Ouderen kunnen op kinderen passen en ze dingen leren. Ouders zorgen voor anderen. Samen eten. Men zorgt voor elkaar.
Landelijke campagne: bewustzijnsverandering. Hoe zorg je goed voor jezelf en de ander en de wereld waarin je leeft. Mensen d.m.v. ervaringen laten voelen hoe ‘t is om overgewicht te hebben wat het met je doet als je o.a. overgewicht hebt > less is more.
Stefan Swinkels Goede voorbereiding is het halve werk > ervaren door mee te lopen in de zorg.
Domotica
Maarten Roebroek Zorg meer op wijkniveau in breedste zin. Bijvoorbeeld: PGB’s, organiseren vrijwilligersnetwerk en één zorgloket.
Mike van Dartel Zelf de regie bepalen van de zorg.
Zorg-innovatie (technische faciliteiten).
Geerte van Hoek Door ontmoeting gemakkelijker om hulp kunnen vragen.
Buren zijn dichterbij: zij zullen eerder “signaleren”.
naam idee
M. Klomp Buurtboekje: waarin namen en talenten worden beschreven
Bankjes + Jeu de boules banen (contact momenten in de buurt)
Buurt loket / virtueel / fysiek cafe
Caroline van Olden Relatiebemiddelingsbureau voor afstemmen van vraag en aanbod
Bouwen -> generatiegericht
Anne-Marie van Oers Zorgcafe in de buurt, koffie uitje of juist virtueel waar mensen vragen om hulp een aanbod aanbieden
Straat speeldag of buurtevenement / bbp met mensen in gesprek raken over wat je voor elkaar zou kunnen betekenen
Jolitha Meuldijk De buurtwinkel als sociaal knooppunt
Domotica in de woningen faciliteren
Persoonlijke benadering i.p.v. brieven / mails / sites
Jan Jansen Buurtboekje
Digitaal zorghuis
Relatiebemiddelingsbureau vraag en aanbod
Collectieve wijk PGB
Andre Bruijntjes Door een woonvorm aan te bieden, waar elkaar ontmoeten vanzelfsprekend is.
Talenten en vaardigheden delen, bijvoorbeeld via internet, apps, zorgcafe, wijkkrant. Zorg bieden en vragen wordt dan vanzelfsprekend en leuk.
Markplaats voor diensten / zorg.
Thierry Farla Eigenkracht centrale bijgestaan door een eigenkracht coördinator
Zelfhulpnetwerk / lotgenoten
Abdelkader Acharki Caravan in de tuin paatsen om van dichtbij zorg te verlenen.
De verharding van de maatschappij minder wordt, de politiek moet hier een goed voorbeeld in geven.
Ria Dupont Op een leuke manier mensen bij een brengen, wijkfeest voor jong en oud.
Bestaande budgetten aanspreken
Hugo ter Heege Ontmoetingsplaatsen op logische locaties met veel loop.
Apps / tools op het internet op diensten uit te ruilen
Rob Savelkoul Bouwen en wonen afstemmen op elkaar.
Zorgcafe.
Stage of sociale dienst.
Wijk PGB, dus controle laag in het systeem.
Ad Kuijpers Ondersteuning mantelzorg / samen in een buurt met anderen zorgen.
Mensen opzoeken die in sociaal isolement zitten.
Edwin Vollebergh Sociaal spaarverlof.
Faciliteren buurthuizen / verenigingen / clubs.
""Bossche Benkskes"
Straatsportdagen / wijkfeesten / straatfeesten.
Carel Blom Beste beentje voorzetten, aanpassingen laagdrempelig maken, wegwerpartikelen, mensen enthousiast maken.
Simone van Raak Training sociale wooncoaches in de wijk -> vrijwillige medewerkers -> sociaal netwerk, eenvoudige woonbegeleiding etc.
Energie richten -> focus op gezamenlijke doel.
Wijk ontmoetingsplek -> van bewoners.
Elisabeth Scholt Van jongs af aan leren zorgen voor jezelf + anderen.
Zorgcafe's, internet toepassingen / wijkkrant.
PGB's in de wijk / fraude bestrijding.
Nico van Spanje Buurtcontact. Vraag en aanbod in de buurt bij elkaar brengen
Eerst probleemgevallen zelf hulp genereren
Relatiebemiddelingsbureau voor ouderen
Sociale dienstplicht invoeren
Buurtbuddy's
mantelzrog stimuleren en faciliteren
Buurthuis in beheer van de bewoners zelf
Jolinda Vos Eerst vragen dan doen
Uit mijn wijk wil ik niet iedereen bij mijn binnen
Ik zou nooit naar een wijkwinkel gaan of zoiets eerder naar de huisarts
Motan van Op basis van interesse
Kiki Peters Ontmoetingsgericht bouwen / virtueel dorpsplein
Sociaal spaarverlof / maatschappelijke stage
Gemeenschappelijke ruimte verhuren voor groepen in beheer bewoners
Eigen netwerk pool van capaciteit
Gratis sporten
Warsje Amatsoemarto Telefooncircuit. Hulpbehoevenden per straat of plein in kaart brengen
Lisanne de Wit Buurtbuddy's aanstellen t.b.v. ondersteuning (persoonlijk contact)
Mantelzorg stimuleren + faciliteren (soms ook ontzorgen)
Buurtzorghuis / digitaal ruildiensten vanuit bewoners zelf
Consultatiebureau voor alle leeftijden
Meer samen doen
Laagdrempelige sportbeoefening
Hergebruik rolstoelen / hulpmiddelen
Petra van Liefvoort Aanspreken op eigen kracht dan pas helpen.
Zolang mogelijk zelfstandig functioneren en dit ook stimuleren / activeren
Loes Meijer Maatschappelijke stages , ambtenaren verplicht meelopen in de wijk
Buurtwebsites, talentenbanken, buurtzorghuis
Sociaal spaarverlof + mantelzorgfaciliteiten
Rob Jansen Buurtcontract
Mantelzorg faciliteren en organiseren
Preventie voorlichting
Wil Paanakker Faciliteren in het assisteren bij de zorgaanvraag
Ingrid de Vries Bedrijven faciliteren het sparen van vakantiedagen voor sociale activiteiten.
Marion van Hoof Woon (vrijwilligerswerk) in eigen buurt bevorderen. Leefbaarheid wijk.
Laurens Maaijweer Relatiebemiddeling.
Het moet weer normaal worden elkaar te helpen met kleinigheden.
Ontmoetingsplekken om te sporten (kleinschalige fitnesscentra).
Susanne Vennix Een wijkloket (vooral als website maar ook fysiek) zou een soort prikbord kunnen worden voor hulpvragen uit de buurt (boodschapjes, samen sporten, hulp met kinderen, kopje koffie in geval van eenzaamheid) zodat je daar kunt kijken wat jijzelf daaraan kunt bijdragen).
Diny Busser-Tiscalini Meer samen; burenhulp, ontmoetingsruimtes, contactpersonen.
Cecile Potjes Veiligheid creëren in buurt.
Zorgprikbord met vraag en aanbod “hulp verzoeken” in supermarkten en in een apart loket in de buurt. Daar moeten mensen zich gewoon aanbieden en daarmee wordt geadverteerd in loket, in zorgblaadje, plaatselijke televisie, plaatselijke radio.
Wylfries Saebu Stimuleren van zelfgroepen, bijeenkomsten en nieuwe initiatieven tot samenzijn.
Jan Houtepen Ouderen en jongeren aanspreken op hun talenten voor concrete zaken. Organiseren van bijeenkomsten. Mensen persoonlijk aanspreken.
Spaarverlof in bedrijven introduceren in CAO’s ten bate van mantelzorg / vrijwilligerswerk.
Contact per internet met een consultatiebureau / vraagbaak in de wijk.
N. Deniz Mee laten denken over de ontwikkelingen in de wijk: mensen het gevoel geven dat het van hen is
Janny Heuveling Hulp vragen om te beginnen
Deel uitmaken van een zorgnetwerk
Goede afstemming
Petra Rutten Interactie tussen mensen stimuleren
Sociale en commerciële functies mengen
Gezien worden, niet vereenzamen
Ronald Hoogenboom Wijkverpleegkundige een centrale rol laten spelen naar straat contactpersonen en buurthulpen toe
Organiseer buurt informatieavonden / middagen
Stijn van … Collectiviteit herdefiniëren
Miel Wijnen Moderne communicatiemiddelen een rol laten spelen
Zorgen voor meer sociaal contact mogelijkheden
Familie en vrienden etc. beter informeren over mogelijkheden en wensen
Bart van Dongen Richt de steden zo in dat mensen elkaar in de openbare ruimte ontmoeten. De kwaliteit van dat wat maatschappelijk is gezamelijk dragen
Allard Jongsma Energiegericht, laat zorgers zorgen
professionals voor ….
Mark van Rooij Kleinschalig maatwerk buurt
Jongeren inzetten voor het vindbaar maken van de juiste zorg
Jacques van der Miessen Sociale dienstplicht 2 dagen per jaar (afkoopbaar)
Praatplekken in de straten creëren (bankjes)
Straat (buurt) contactteams oprichten. Deze laten rouleren over straat (buurt)
Mark Wolbert Buurtwebsite: buurtcommunicatie / buurtmarktplaats voor talenten en hulp
Jamal Mesbahi Zorghuis concept -> fysiek
Marktplaats -> online
Erik Bosman Zorgloket in de wijk
Cinthy Meulblok Elkaar mobiliseren
Maatschappelijke stages
Buurt loket / WWB talenten
Cor Kluijtmans Wijkcentrum in de buurt
Buurtvereniging oprichten
Hein Schoones PGB wijkhuis
Hedwig Hulsenbach Buurten / wijken meer in contact brengen met verenigingen - kunst - sport
Irmgard Hora Loketfunctie van zorginstellingen maar ook van organisaties zoals ouderenbonden, sportverenigingen, gehandicaptenzorg.
In elke wijk een loket.
Mantelzorgers zijn belangrijk, zorg er voor dat zij ook eens ontlast worden!
Paul Hilgers Meer aanbod om de hoek, zorgen voor vervanging (pool van talenten), zo min mogelijk afhankelijk van gemeenten, professionals. Aanspreken op restcapaciteit.
Hafid Majaiti Goede en betrouwbare zorg leveren.
Caravan in de tuin plaatsen om van dichtbij zorg te verlenen.
Aanpassen van woningen.
Zorgtrainingen door professionals.
Anneke Verschuren Andere woonvormen stimuleren zodat mensen gemakkelijker voor elkaar kunnen zorgen. Ouderen, jongeren, zorgbehoeftigen kunnen dan voor elkaar(s) + kinderen zorgen.
Rohina Raghoebier Samen sporten / bewegen / koken.
Wederzijds hulp en steun organiseren
Samen je eigen buurt inrichten qua voorziening en steunstructuren.
Mensen “toerusten” om hulp / steun te bieden (en belonen)
Eigen kracht benutten van de buurt.
Erwin Spierings Belonen / faciliteren van mantelzorg, zowel jong als oud. Financieel, door uiting van waardering, wederdiensten, etc.
Bettina Krainer  Buurtbuddy’s. Verantwoording voor de buren andere mensen. Eigen initiatief, belangstelling voor anderen tonen.
Joke Smits en Corniel Groenen Zorg dat je je buren kent, en daarmee ook je zorgbehoefte van de buren.
Guido Jochems Zorg koppelen aan verenigingen / initiatieven. Bijvoorbeeld zangkoren, orkesten, dansgroepjes, schilderclubjes, etc.
Virtueel en (bij voorkeur) fysiek loket / pleisterplaats i.v.m. contacten.
Annemarie van Lokven Laat andere mensen zien, hoe dingen gedaan moeten worden. Vraag om jou mee te helpen, zo kun je laten zien, dat er nog veel gedaan kan worden door samen je krachten in te zetten! Zo op ideeën brengen
Wim van de Berg Wijkwebsite
Plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
Karin de Vos Voor en door -> je netwerk inzetten / benutten om iets voor elkaar te krijgen
Talentenbank, pool
Sociale dienstplicht
Renee Spermon - Marijnen Sociale dienstplicht bij verlaten middelbaar onderwijs
Maatschappelijk betrokken bedrijven en onderwijs in vorm van stage, werken in tijd van de baas
Containerbouw (domotica) woningen in "achtertuin" voor tijdelijke opvang ouders
Lisanne Aarts Buurt en zorg professionals samen laten werken voor de zorg in de wijk
Mantelzorg stimuleren / belonen / faciliteren
Vera van den Beemt Pleisterplaats van / voor bewoners
Alleen professionele ondersteuning waar echt nodig
Met buurtwebsite
Met één loket voor alle vragen
Riekje Bosch Pleisterplaats
Lid worden van talentenbank
Sociaal spaarverlof bij buurtbedrijven
Buurtbuddy's
Zorgverlof
Piet Ronnes Aandacht voor eigenkracht en de verwijzingen naar deskundige hulpmiddelen
Ina Tilma Talentenbank / sociale dienstplicht
Anine Vloedgraven Door elkaar meer te ontmoeten bij de pleisterplaats
Bewoners aanspreken op talenten
Ruilkring
Tiny Schulp Database niet alleen digitaal, ook schriftelijk
Niet alleen hulpvraag maar ook hulpaanbod
Waar mogelijk vrijkomende openbare gebouwen, geheel of gedeeltelijk hiervoor inrichten
Jaap Swolfs Behoefte van de persoon in beeld brengen
Aanspreekpunt in de wijk (wijkloket)
Virtueel dorpsplein
Kees Schipper Ontmoetingsgericht bouwen, realiseren van centrale, gemeenschappelijke voorziening
Slimme communicatietechnieken toepassen, marktplaats voor buurthulp
Collectieve afspraken in leven of lange overeenkomst. Hierdoor bewuste keuze over het zorgen in die buurt
Edwin Snellens De vraag moet duidelijk zijn (mensen willen best)
Slimme vraag en aanbodsystemen, talentenbank
J. Gorter Meer bekendheid geven in (wijk) buurthuizen met name om zorg te verlenen.
Fleur van de Laar Eigen netwerk. Persoonlijke werving.
Jula Abdul Bij het ontwikkelen van buurt / straat / blokinitiatieven zetten de mensen in op hun eigen kwaliteiten en voorkeuren.
John van Gaal Door stimulans van omgeving (hulpverlening) meer de eigen verantwoordelijkheid aanroepen.
Teuntjen Dijkstra Vraag en aanbod dichter (letterlijk) bij elkaar brengen. Dus ook opletten wat er aan de hand is. Vragen en doorvertellen!
Akkie de Rouw Mantelzorgvriendelijk beleid.
Dichtbij wijkniveau > ons kent ons. Jong en oud en arm en rijk mixen.
Shahid Talib Door het creëren van verscheidenheid in de wijk, Zorgdorp waar iedereen bij elkaar woont. Buren helpen buren, sterken helpen zwakkeren.
Herman Wagemans Taboe doorbreken met hulp van doelgroep die zorg ontvangt onder jongeren.
PGB op buurtniveau inzetten.
J. Gorter Meer bekendheid geven in (wijk) buurthuizen met name om zorg te verlenen.
Fleur van de Laar Eigen netwerk. Persoonlijke werving.
Jula Abdul Bij het ontwikkelen van buurt / straat / blokinitiatieven zetten de mensen in op hun eigen kwaliteiten en voorkeuren.
John van Gaal Door stimulans van omgeving (hulpverlening) meer de eigen verantwoordelijkheid aanroepen.
Teuntjen Dijkstra Vraag en aanbod dichter (letterlijk) bij elkaar brengen. Dus ook opletten wat er aan de hand is. Vragen en doorvertellen!
Akkie de Rouw Mantelzorgvriendelijk beleid.
Dichtbij wijkniveau > ons kent ons. Jong en oud en arm en rijk mixen.
Shahid Talib Door het creëren van verscheidenheid in de wijk, Zorgdorp waar iedereen bij elkaar woont. Buren helpen buren, sterken helpen zwakkeren.
Herman Wagemans Taboe doorbreken met hulp van doelgroep die zorg ontvangt onder jongeren.
PGB op buurtniveau inzetten.
Mieke Peters Durf te vragen, niet alleen vraag maar ook aanbod bij elkaar brengen
Dichtbij huis houden
Weten waar talenten liggen
Germaine Sanders Sociale dienstplicht (maakt bewust)
Talentenbak in de buurt (maakt toegankelijk)
Eigen netwerk in kaart brengen (maakt inzichtelijk / ook voor anderen)
Collectieve voorzieningen. Voedselketen schoolmaaltijden koppelen aan buurtvoorzieningen
Jacques Vogels Buurtverenigingen stimuleren
sfeer en veiligheid in wijken bevorderen
Kees Hendriks Meer samen doen
Suzan van Domburg Integratie (basis)onderwijs, sport (beeldvorming en bewustwording): gewoon waar kan en speciaal waar moet.
maatschappelijke stage
Scholenproject (ervaring of praktijkdagen)
Ontmoetingsplek / pleisterplaats
Ton van Engelen Gedachtegoed zilverenkracht verspreiden
Samenwerking overheid - particulieren
"Wij-gevoel" ontwikkelen/stimuleren door buurtactiviteiten voor jong en oud "
Helene Dhooge Sociale dienstplicht voor iedereen
PGB in de wijk; zowel uitvoering als controle. Ter voorkoming en beperking van fraude
Bouwen en wonen gericht op zorg
Maaike Schneider Stimuleren van organiseren straat / buurtactiviteiten waardoor mensen, zorgbehoevende + vitale, elkaar leren kennen
BBS'en beter uitrusten voor de buurtfunctie
naam idee
Willemien van Riel Investeren in netwerken, activiteiten intergratie in de buurt
Ivonne van de Velden Sociale dienstplicht
Vraag en aanbod netwerk, monsterboard zorg
Marianne Huusman Burenhulp
Gezonde maaltijd / sport op school
Hergebruik van middelen / materialen
Zorg koppelen aan verenigingen / clubs
Mirjam Smulders Pleisterplaats / ontmoetingsgericht bouwen met interactiviteit in de buurt: durf te vragen!
Betty Houben Maatschappelijke stage
Wijk PGB's
Theo Leermans Sociale dienstplicht / verplicht vrijwilliggerswerk
Zorg dichterbij / ken de omgeving
Patiënt zelf de regie geven
Zelfhulp academie
De Wildt Winkeliers re-integratieplicht kansarmen
Wim Hartman Buurtcontact, kleine zorgcentra in de wijk
""Care-miles" monsterboard voor zorg"
Wijk PGB's
Stimuleren vrijwilligerswerk
Harwil de Jonge Ontmoetingsgericht bouwen stimuleren + meelopen in de wijk
Deniz Ozkanli PGB's in de wijk
naam idee
Angela Bevers Alles kleinschaliger dus mensen kennen elkaar en helpen elkaar met kleine dingen. Iedereen heeft ergens hulp nodig. Simpel pannetje eten, boodschap doen, praatje maken, wandeling.
Yvon Dentener Vraag en aanbod faciliteren.
Heleen Moors Zorg koppelen / initiëren aan verenigingsleven / sportclubs.
Stage lopen / zorg=hip.
Nasiha Tigarti Buurtzorg.
Ontlasten mantelzorgers.
Stefan Swinkels Verhuizen of dichterbij ouders gaan wonen.
Stimuleren van vrijwilligerswerk.
Buitenzorg (brood halen etc.)
Maarten Roebroek Woningbouw in wijken meer afstemmen op zorg in zijn algemeenheid. Dus gemengde woonvormen.
Mike van Dartel Internetsite zoeken naar “maatje”.
Sociale faciliteiten.
Aanpassing woonomgeving of nieuwe huisvesting inrichten.
Geerte van Hoek Fysieke ruimte om elkaar beter te leren kennen; waar men hulp en raad kan krijgen / vragen, aandacht. Eventueel signalering door vrijwilligers / buurtbewoners (à la wijkplein).
naam idee
M. Klomp Wooninrichtingen gemelkerd: studenten / ouderen / jongeren + kinderen
Basis al in onderwijs leggen voor zorg / zorg structureel in scholen
Caroline van Olden Preventie: kinderen zorg bij brengen
Sociale / maatschappelijke dienstplicht
Consultatiebureau voor ouderen
Anne-Marie van Oers Een loket in de wijk waar zowel informatie als 1ste lijnszorg samenkomt en daarbij een ontmoetingsruimte
Jolitha Meuldijk 1 coach per multiprobleemhuishouden
1 loket (als consultatiebureau) voor zorg / woningbouw voor diverse groepen
Persoonlijke benadering, ambtenaren de wijk in
PGB's naar de wijk
Door breken monofunctionaliteit van de wijk. Wonen + commerciële voorzieningen in de buurt
Jan Jansen Budget overheveling tussen zorgorganisaties
Faciliteren ontmoeting
Andre Bruijntjes Bouw meer voor verschillende doelgroepen door elkaar. Verminder elke regeldruk die dit verhindert.
Recycle hulpmiddelen.
Marktplaats voor diensten / zorg.
Thierry Farla Ontmoeting stimuleren
Abdelkader Acharki Meer aandacht aan de zorg besteden.
De professionals efficiënter aan het werk en de overheid moet faciliteren. Minder formulering , eenvoudiger.
Ria Dupont Sponsoren van activiteiten.
Wijken ondersteunen om ze leefbaar te houden.
Leefbaarheidsbudget corporaties aanspreken.
Hugo ter Heege Faciliteren van een actieve vraag van inwoners en geen drempels opleggen (regels)
Minder partijen in de wijk die dingen dubbel doen , organiseren vanuit eenvoud.
Rob Savelkoul Minder kleine instellingen (Den Bosch 91) waardoor subsidies en zorge beter gemanaged kunnen worden.
Sociale dienstplicht.
EHBO op lagere school.
Ad Kuijpers Faciliteren van oplossingen, bijvoorbeeld mantelzorg ondersteuning.
Zorg veel beter organiseren (ziekenhuizen / huisartsen).
Edwin Vollebergh Ontmoetingsgericht bouwen.
Marktplaats voor diensten.
Zorghuizen / zorgcafe's.
"Bossche Benkskes
Carel Blom Innovatie stimuleren.
Recyclen van hulpmiddelen.
Simone van Raak Professional in de wijk met brede kennis -> 0-lijns generalist.
Flexibiliseren -> inspelen op vraag / loslaten regelgeving etc.
Elisabeth Scholt Wonen en bouwen zo dat zorgen makkelijker en vanzelfsprekend wordt.
Ontmoetingsgericht bouwen.
Nico van Spanje Verschil zorg en verzorging maken
Hulp bundelen in 1 persoon
Bouwen op de toekomstige zorg
Ontmoetingsgericht bouwen
Langer in huizen laten wonen
Laagdrempelig maken van sport. Preventief werken aan gezondheid
Sociaal spaarverlof
Minder managers
Consultatiebureau's in de buurt
Maatwerk, zorg moet spontaner
Ambtenaar verplicht mee laten lopen bij de doelgroepen
Wegwijsloket
Motan van Kleinschalig maatwerk
Niet continue verschuiven van professionals
Kiki Peters Bouwen en wonen afstemmen op toekomstige zorg
buurtbuddy's
Hergebruik zorgmiddelen
Warsje Amatsoemarto Hulpbehoevende heeft met veel verschillende hulpverleners te maken. Dit moet gereduceerd worden tot 1 of 2
Lisanne de Wit Relatiebemiddelingsbureau (vraag en aanbod) / virtueel dorpsplein / buurtwebsite
Sociale dienstplicht / maatschappelijke stage
Bouwen afstemmen op zorg
Spaarverlof om vrijwilligerswerk te doen -> maatschappelijke verantwoord
Zorg koppelen aan sport en cultuur
Minder managers
Petra van Liefvoort Sociaal spaarverlof
Buurtwebsite
Collegiaal contact tussen hulpverleners per doelgroep per wijk. Duidelijkheid in wie het voortouw neemt in de hulpverlening, om langs elkaar heen werken voorkomen.
Loes Meijer Minder managers, meer kleinschalige buurtzorg
Één nabij consultatiebureau voor alle vragen
Hergebruik zorgmiddelen
ontmoetingsgericht + levensloopbestendig bouwen
Rob Jansen
Preventie voorlichting
Wil Paanakker Korte lijnen
Beleid toespitsen op behoefte (maatwerk)
Zelf verplicht een rol spelen (stages) bij probleemgebieden in de zorg
marktwerking om mensen scherp te houden op de behoefte
Ingrid de Vries Meer bouwen op een manier dat mensen elkaar tegen komen (geen portieken met maar 2 voordeuren).
Marion van Hoof Beter bemiddelen verschillende instanties. Mogelijkheden creëren voor eigen ideeën van participanten.
Laurens Maaijweer Zorgverlof sparen via werkgever.
Ontmoetingsgericht bouwen.
“Lamme helpt de blinde” huisvesting in mengvorm van hulpbehoevendheid.
Wijkactiviteiten stimuleren zodat mensen elkaar kennen).
Susanne Vennix Maatschappelijke stages worden aangeboden om diverse groepen zoals ontspoorde jongeren, herintredende ouders of gepensioneerden een nieuwe opstap te bieden.
Diny Busser-Tiscalini Meer duidelijkheid, samen sterk, bundel krachten. “1 deur ≠ 1 loket”.
Cecile Potjes Het geven van lezingen.
Vertonen films.
Alles in een buurtcafé of zorgplek in de buurt! Of zomers op groot filmscherm op voetbalveld of zwembad. ‘s Winters op schaatsbaan of midden in bijvoorbeeld de Campina met warme chocomel etc.
Wylfries Saebu Transparantie naar zorgbehoevende - belangengroepen communicatie status quo.
Jan Houtepen Meer integrale samenwerking tussen huisartsen, welzijns... en buurtzorg door belemmerende (financierings-) regels af te schaffen. Dus geen marktwerking (concurrentie staat haaks op samenwerking).
N. Deniz Ondersteunen en faciliteren wat er nodig is
Janny Heuveling Minder bureaucratische belemmeringen / meer samenwerken
Zorg op maat. Vraaggericht i.p.v. aanbodgericht
Petra Rutten Kruip in de huid van, ervaren hoe het is in de sector waar je voor / aanwerkt
Consument / doelgroep gericht
Ronald Hoogenboom Aanbieden van ruimtes, aanpassen bestemmingsplannen voor kleinschalige zorghuisvesting
Overheid moet zorgen voor beter leefklimaat, schone lucht
Stijn van … Vanuit de mens denken
Miel Wijnen Gemeenten, woningbouwcorporaties e.d. zouden (digitale) buurtontwikkelingen moeten faciliteren
Zorginstellingen zouden d.m.v. sateliet-zusterposten een veel grotere groep kunnen bereiken
Stedenbouwkundige randvoorwaarden scheppen die ontmoeten stimuleren
Bart van Dongen maatwerk, kleine heterogene teams die zelfsturend werken, vraaggericht.
Een systeem inrichten wat mensen niet zieker maakt maar gericht op zelfstandigheid
betaal de handen aan bed fatsoenlijk, laat ze trots kunnen zijn op hun werk
Allard Jongsma Aanpassing wet- en regelgeving
Echt laten vallen van grenzen in de organisatie
Eigen belang komt na ….
Mark van Rooij Bouwen + wonen + zorg combinatie
Teun Vissers Hergebruiken van rolstoelen e.d.
Jacques van der Miessen Beschikbaar stellen stage / leer / werkplekken
Mark Wolbert Anders denken: vanuit behoefte i.p.v. regels
Jamal Mesbahi Sociaal spaarverlof bundelen met verplicht vrijwilligerswerk, doel is om netto meer te halen uit de huidige maatschappij. Samen lossen we het op!
Erik Bosman Invoering sociale dienstplicht
Cinthy Meulblok Buurtcontact stimuleren / faciliteren
Loket in de wijk / buurt
Vrijwilligers mobiliseren
Cor Kluijtmans Informele thuiszorg
Sociale dienstplicht
Hein Schoones Eigen netwerk organiseren
Sociale dienstplicht invoeren
Hedwig Hulsenbach PGB's door de wijk laten beheren in samenwerking met kleinschalige instanties, met professionals die de buurt kennen en vice versa. Op deze wijze keten je zorg en creëer je werk voor elkaar
Sociale maatschappelijke dienstplicht
Irmgard Hora Kunnen samen met familie, matelzorgers alles gaan regelen.
Paul Hilgers Nee zeggen. Adequate informatie verstrekken. Weten waar het over gaat. Juiste schaalgrootte kiezen: straat i.p.v. wijk of buurt.
Hafid Majaiti Geld vrij maken voor betere zorg.
Meer aandacht aan de zorg besteden.
Zorgmiddelen aanbieden.
Anneke Verschuren PGB in de wijk en versimpelen van de regels en procedures.
PGB in de wijk = wel individuele PGB maar controle vanuit de wijk (dichtbij en fraudebestendig).
Rohina Raghoebier Maatregelen inzake cohesie bevorderen.
Meer van elkaar leren.
Erwin Spierings Loket / consultatiebureau waar je met een zorgvraag terecht kunt welke je kan helpen bij de juiste instantie, persoon etc. uit te komen. Laat hier mensen uit alle leeftijdscategorieën werken om het laagdrempelig te houden.
Bettina Krainer  Tarieven?
Joke Smits en Corniel Groenen Goede inrichting openbare ruimte waarin ook bewegen, ontmoeten en prettig verblijven mogelijk is.
Guido Jochems Professionals moeten vraaggestuurd maatwerk kunnen bieden en flexibel zijn.
Wim van de Berg Sociaal spaarverlof
Meer vaste werkers in de wijken, geen vreemde gezichten door wisselingen
Karin de Vos Facilitering, onderwijs, regelen
Sociale dienstplicht, zorg
Renee Spermon - Marijnen Woningsplitsing toestaan in buitengebied
Bestemmingsplan flexibiliseren t.o.v. hergebruik / aanbouw
Kantoren / kloosters / landhuizen (gemeente)
Eigen zorg inkoop afhankelijk van eigen behoefte
Lisanne Aarts Client gericht werken en instellingen ook zo profileren
Zorg vindbaar maken d.m.v. reclame of zorgloket
Vera van den Beemt Één case manager per bewoners-situatie die werkt vanuit eigen kracht
Sociaal spaarverlof
Sociaal dienstplicht
Riekje Bosch Zorg dichtbij huis regelen
Pleisterplaats faciliteren
Vraag en aanbod matchen en ophalen i de buurt
Buurtwebsite faciliteren
Case manager per persoon
Piet Ronnes Bedrijven / scholen bewust laten zien dat hun rol in de zorg groot is: ze hebben deskundigen in huis die de kwaliteit van de oplossingen verbetert
Ina Tilma Flexibiliseren in regelgeving om werken - wonen - zorg mogelijk te maken
Anine Vloedgraven professionals moeten faciliteren vraaggericht
Coöperaties stimuleren
Professionals moeten zich beperken tot hu core business. Aanbod moet helder en concreet zijn
Tiny Schulp Samenwerken naar een wegwijsloket (centraal)
De zorgbehoevende attenderen op mogelijke hulp die nog niet bij zorgbehoevende bekend is
Jaap Swolfs Bouwen van netwerk van professionals
Faciliteren van professionals die stimuleren om te denken in eigen kracht
1 loket
Openbare ruimte goed inrichten
Daar faciliteren waar nodig
Kees Schipper 1 coach of loket
Combi met luxe zorg en minimum zorg creëren voor iedereen
Bedrijven of instanties verantwoordelijk maken voor kwaliteit van geheel
Edwin Snellens Vraag aan mensen in hun context leidend niet de batterij aan
Professionele instrumenten + wat kan jezelf als primaire vraag
Houding / gedrag / cultuur
zeggingsmacht en beslissingsmacht herverdelen en geld
J. Gorter Door meer levensgericht te bouwen (0 tot 100) zodat indien een mens gehandicapt wordt niet direct hoeft te verhuizen (ook de buitenomgeving in de wijken (overheid kan hier een rol spelen).
Fleur van de Laar Preventie.
Jula Abdul Ontmoetingsgericht + domotica ondersteund bouwen, waarbij de ontmoeting en zorg niet beperkt moet blijven tot de mensen die in het gebouwde wonen.
John van Gaal Door stimulans van omgeving (hulpverlening) meer de eigen verantwoordelijkheid aanroepen.
Teuntjen Dijkstra De lijnen korter maken.
Akkie de Rouw PGB op buurtniveau (controle / beheer / inzet).
Samenwerking.
Shahid Talib Bedrijven / overheid meer inlevingsvermogen ... / ervaren om zo de juiste zorg te geven. Bedrijven kunnen helpen met het specialiseren van zorg. Beter maken.
Herman Wagemans Gericht op doelgroep / klantvriendelijk bouwen / afstemmen op zorg voor elkaar.
Concentratie van de zorg / specialisatie ziekenhuis bijvoorbeeld.
J. Gorter Door meer levensgericht te bouwen (0 tot 100) zodat indien een mens gehandicapt wordt niet direct hoeft te verhuizen (ook de buitenomgeving in de wijken (overheid kan hier een rol spelen).
Fleur van de Laar Preventie.
Jula Abdul Ontmoetingsgericht + domotica ondersteund bouwen, waarbij de ontmoeting en zorg niet beperkt moet blijven tot de mensen die in het gebouwde wonen.
John van Gaal Door stimulans van omgeving (hulpverlening) meer de eigen verantwoordelijkheid aanroepen.
Teuntjen Dijkstra De lijnen korter maken.
Akkie de Rouw PGB op buurtniveau (controle / beheer / inzet).
Samenwerking.
Shahid Talib Bedrijven / overheid meer inlevingsvermogen ... / ervaren om zo de juiste zorg te geven. Bedrijven kunnen helpen met het specialiseren van zorg. Beter maken.
Herman Wagemans Gericht op doelgroep / klantvriendelijk bouwen / afstemmen op zorg voor elkaar.
Concentratie van de zorg / specialisatie ziekenhuis bijvoorbeeld.
Mieke Peters Organiseer ontmoeting / talentenbak
Luister, durf te vragen
Maatwerk
Germaine Sanders Zorgloket in de buurt
Vercommercialiseren in de meest basale betekenis van het woord
Toekomstgericht (duurzaam / collectief)
Jacques Vogels Concurrentie genereren door individuele vraag i.p.v. gewenste concurrentie zorginstellingen x verzekeraars
Terug naar wijkniveau (buurtsuper, café op de hoek / kapper)
Privatisering terugdraaien beteugelen, geen vrije tarieven
Huisvesting in mengvormen
Kees Hendriks Bedrijven zouden een wijk of plein kunnen sponsoren of iets dergelijks
Suzan van Domburg 1 aanspreekpunt
Vroegtijdig betrekken doelgroep: niet over mensen praten, maar met mensen praten
Ton van Engelen Veel meer afstemming disciplines
Maatwerk i.p.v. generale maatregelen
Minder management, meer uitvoering
Helene Dhooge Aantal hoeveelheid instanties terugbrengen en bundelen.
Gelden die van de overheid ontvangen zijn op één hoop gooien en effectiever inzetten
Maaike Schneider Samenwerking tussen partijen in de wijk
Samenwerking tussen welzijn en sport
Samenwerking tussen eerstelijn gezondheidszorg en sport en bewegen
Willemien van Riel Maatschappelijke stages / sociale dienstplicht organiseren
Minder bureaucratie, verplicht meedraaien in de praktijk
Ivonne van de Velden Wijk PGB, pleisterplaatsen
Marianne Huusman Ontmoetingsgericht en flexibel bouwen
Consultatiebureau voor ouderen
maatschappelijke plicht ondernemers
Mirjam Smulders Praktijkstages ambtenaren
Wonen en werken in de buurt mengen
Betty Houben Wijkcentra op loopafstand
Theo Leermans Pleisterplaatsen in de buurt
Steunpunten zelfhulp
Ambtenaren verplicht meedraaien in de praktijk
De Wildt Sociale dienstplicht
Wijk PGB's
Wim Hartman Professional praktijkgericht mee laten draaien
Sociale dienstplicht, ook voor ambtenaren
Ontmoetingsgericht bouwen
Consultatiebureau voor ouderen
Harwil de Jonge Vrije keuze bieden aan de zorgbehoevende
Deniz Ozkanli Nieuwe ontmoetingsplekken
Maatschappelijke dienstplicht
Angela Bevers Faciliteren van bijvoorbeeld een buurthuis.
Professionals kunnen website maken wat betreft vraag en aanbod.
Overheid kan meer sociale hangplekken creëren.
Organisatievraag verkleinen.
Yvon Dentener Buurthuis huismeesterpost / vraag en aanbod / ontmoetingsruimte.
Ontmoetingsgericht bouwen / zorgvragers en zorgbieders / wonen, combi van woningbouw voor combi met ontmoetingsruimte.
Aandacht positief voor vrijwilligers (Imago verbeteren).
Heleen Moors Buurtgerichte zorg: Buurtzuster, Pleisterplaats, Consultatiebureau, Zorgcafé, Brede scholen.
Ontwikkelen van huisvesting: Ontmoetingsgericht, Zorgboerderijen, Kangoeroe-woningen.
Nasiha Tigarti Stimuleren van zorgstages (goedkoper / gratis)
“Vrijheid geven” om zelf te kiezen voor zorg bijvoorbeeld mantelzorgers.
Meer diversiteit in de zorg top.
Stefan Swinkels Luisteren, eerder betrekken van de doelgroep.
Ontwikkeling van mengvormen.
Maarten Roebroek Preventie in de breedste zin. Vanaf wieg tot bejaard zijn.
Mike van Dartel Arbeidsmarkt inrichten (drempel verlagen).
Geerte van Hoek Ondersteuning vrijwilligers / mantelzorgers korte lijntjes waar professionals verschillende disciplines werken samen.
idee stemmen
Slimme technologie, domotica etc. 22 x
Ontmoetingsplekken / zorgcafe's / wijkfeest 21 x
Eigen netwerk organiseren met verschillende kwaliteiten 21 x
In de wijk zorgcafe, flexibel, regie bij persoon zelf 21 x
Internet: vraagbaak wie, waar, hoe 21 x
Kiezen voor andere woonvormen (ontmoetingsgericht bouwen) 19 x
Zorg op afstand 14 x
Durf te vragen! Leer hulp te vragen in je omgeving 12 x
Zorgvraag zichtbaar maken / markplaats voor diensten / ruilsysteem dienstverlening 10 x
Jong (starten met) aandacht voor preventie 10 x
Zelfhulpgroepen 10 x
Eigen verantwoordelijkheid in preventieve zorg (eten, werken, muziek, sport, gezondheid) 9 x
Leer je eigen kracht te verwoorden 9 x
Domotica in woning 9 x
Inspraak individu m.b.t. zorg 9 x
Zorgbehoevende, als opdrachtgever (zelf de regie) bij bouwen woning . Zorg 8 x
preventie: leefstijl, levensbestendig huis 8 x
Kennis van ouderen activeren, communiceren. 8 x
Maak laatste levensfase bespreekbaar 8 x
Virtueel zorgplein, marktplaats vraag en aanbod 8 x
Bewonersbedrijf / vereniging (eigen regie) 7 x
Denken in eigen mogelijkheden -> gedragsverandering 7 x
Woon en leefomgeving aanpassen op zorg inclusief techniek 7 x
Gezond woonmilieu 7 x
Eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen 7 x
Mensen vragen in eigen vriendenkring en maken pool van mensen die hun ergens mee kunnen helpen 6 x
Zelfhulpnetwerk / lotgenoten 6 x
Regie houden / zelfstandig 6 x
Bemiddelingsbureau voor alleenstaanden met ruimteoverschot. 6 x
Preventie starten op jonge leeftijd (zorg voor elkaar) inclusief verplichte stage soc. / mij. dienstverlening. 6 x
Zelfredzaamheid en eigenwaarde hulpbehoevende vergroten om realistische hulpvraag te krijgen (“lever de scootmobiel in, pak de rollator”). 6 x
Waar nodig domotica, niet te snel 6 x
Stimuleren meer beweging, samen met anderen 6 x
Kinderen opvoeden met het idee dat het normaal is voor elkaar te zorgen en om eigen netwerk te onderhouden 5 x
Buurtbuddy faciliteert jezelf 5 x
Huis en omgeving toegankelijk maken / houden qua leven en informatie 5 x
Ook zorgvrager kan zorg verlenen. 4 x
U vraagt, maar wij (bijvoorbeeld de gemeente) ook. Gebruik de “restcapaciteit”. 4 x
Goed voor jezelf zorgen, voeding etc. 4 x
Bouw en benut burenwebsite die interactief is 3 x
Zelfredzaamheid optimaliseren 3 x
Gebruik maken van nieuwe technieken 2 x
Domotica t.b.v. contact met zorgaanbieder 2 x
Eerst informatie verzamelen, analyseren 2 x
Mondiger worden -> Ook aangeven als zorg niet meer nodig is, welke zorg je nodig hebt 2 x
Heeft hij/zij alle hulp nodig? 1 x
Openstaan voor het aanvaarden van hulp 1 x
Herverdeling middelen 1 x
Zelfvertrouwen geven en eigen verantwoordelijkheid 1 x
Eigen netwerk organiseren. 1 x
Campagne: Hoe zorg je voor jezelf, wat kun je wel (zelf regie kunnen bepalen). 1 x
Zorgvragers zelf zorg organiseren 0 x
Laagdrempelige informatieverstrekking (wijkkranten etc.) 0 x
In de gaten houden wat voor mij belangrijk is 0 x
Actief op zoek / durf te vragen aan professionals. 0 x
Gebruik maken van omgeving -> meer vragen 0 x
Jongeren voor jongeren (V.b. vl op scholen ten bate van Ler. en erkenning). 0 x
Buurtbuddy. 0 x
idee stemmen
"care-miles" monsterboard voor zorg 27 x
Fysieke leefomgeving, ontmoetingsplaats 21 x
Pleisterplaatsen op buurtniveau voor / door bewoners 18 x
Eigenkrachtcentrale / wooncoaches / woonvormen 16 x
Wijk PGB's 16 x
Sociaal spaarverlof 13 x
Buurtboekje, talenten in de buurt, ook op buurtsite of in centraal punt, buurtwinkel, wijkwinkel, prikbord, burenhulp stimuleren 11 x
Virtueel buurtplein vraag en aanbod 11 x
"Zorg dicht bij huis houden "pleisterplaats" 10 x
Her definiëring van de collectiviteit 9 x
Vrijwilligers in de wijk zorg vragen (zelf als wijk of professional nodig) 9 x
PGB in de wijk 9 x
Zorg hip maken (beeldvorming verbeteren). 9 x
Laatzorgers (mantelzorgers) zorgen, minder regelgeving 8 x
Voor en door. Talentenbank voor iedereen 8 x
Doe iets aan verharding / mentaliteit veranderen / politiek moet voorbeeld geven 7 x
""Bossche benkskes" 7 x
Wijkplatform / prikbord digitaal en fysiek. 7 x
Zorg koppelen aan cultuur / sport. Voor / door elkaar, mensen betrekken, mensen informeren. 7 x
Buursite / fysieke ontmoeting / bankjes 6 x
Interactieve info avonden. 6 x
Buurtbuddy's 6 x
Uitkeringsgerechtigden in zorg inzetten. 6 x
Wijk PGB 5 x
Verenigingen, sportclubs, culturele verenigingen inschakelen bij zorg trajecten 5 x
Groepen met elkaar in contact brengen (jongeren -> hulpbehoevenden) 5 x
Vitale anderen inschakelen bij minder vitale ouderen 5 x
Caravan / kangaroowoning bij huis plaatsen om vanuit huis hulp aan bijvoorbeeld eigen ouders te kunnen bieden. 5 x
Ouders in domotica wooncontainer in achtertuin 5 x
Behoefte van de persoon in kaart brengen + talenten 5 x
Advertentiebord bij supermarkten voor zorg 5 x
Zilveren kracht inzetten 5 x
Vrijwilligerswerk stimuleren winkeliers 5 x
“Stichting noppes”. 4 x
Pleisterplaats 4 x
Meer samen doen 4 x
Zorg huis op buurtniveau 4 x
Stimuleer vrijwilligerswerk op buurtniveau 4 x
Gemengd bouwen: woningen voor senioren, hulpbehoevende, gezinnen combineren met gezondheidscentra 3 x
Laat je geliefden / buren zien wat ze wel kunnen en stimuleer 3 x
Meer straat en buurtactiviteiten 3 x
Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in complex waar activiteiten kunnen worden gehouden 2 x
Elkaars problematiek kennen 2 x
Ontmoetingen organiseren om verbinding mogelijk te maken (ook voor 1 en 3). 2 x
Slim faciliteren van mensen die anderen helpen 2 x
gewoon waar het kan, speciaal waar het moet 2 x
relatiebemiddelingsbureau 1 x
Wijkfeest / ontmoeting /straatspeeldagen 1 x
Mensen opzoeken die in sociaal isolement zitten 1 x
Faciliteren buurthuizen, verenigingen 1 x
Zorgruil op gang brengen 1 x
Sociale dienstplicht en aanverwante begrippen 1 x
Sociaal ondernemen 1 x
Sociaal spaarverlof 1 x
Preventie / voorlichting (verplicht) spontane contacten 1 x
Durf te vragen aan een ander. 1 x
Openbare gebouwen benutten 1 x
Talentenbank 1 x
Strippenkaart voor diensten in een buurtje 1 x
buurtverenigingen stimuleren 1 x
Voedselketen als collectieve voorziening reorganiseren 1 x
Jong leren voor elkaar te zorgen / voor jezelf te zorgen. (preventie > gezond eten). 1 x
Maatschappelijke stages 0 x
Faciliteren = noodzaak 0 x
Telefooncircuit 0 x
Consultatiebureau door vrijwilligers in samenwerking met professionals. 0 x
Buurtbuddy’s > gewoon bij de buren aanbellen. 0 x
Teambuilden als bedrijf gekoppeld aan “zorgvraag”. 0 x
Wijkloket 0 x
Vraag en aanbod koppelen (burenboekje, zorghuis, website). Marktplaats voor zorg. 0 x
Lease familie. 0 x
Bewonersbedrijf. 0 x
Stage. 0 x
idee stemmen
Regelgeving aanpassen / eenvoud 26 x
Sociale dienstplicht / ook voor ambtenaren 26 x
Ontmoetingsgericht bouwen 24 x
Marktplaats voor diensten 17 x
Sociale dienstplicht 17 x
Consultatiebureau ouderen 17 x
Buurtcontact stimuleren: ontproblematiseren 13 x
1 case manager per persoon / gezin, uitgaande van eigen regie 13 x
Kleinschalige instanties terug in de wijk (PGB beheer) 12 x
Buurthuizen gefaciliteerd door professionals. Fysieke ontmoetingsruimte (vraag en aanbod komt hier samen), Pleisterplaats. 12 x
Terugbrengen en bundelen zorginstanties 11 x
Recyclen zorgmiddelen 10 x
"Zorgen dat" i.p.v. "zorgen voor" 9 x
Ontmoetingsgericht bouwen waarbij zorgvragers en aanbieders samenkomen en jong en oud door elkaar wonen. 9 x
Sociaal spaarverlof voor bedrijven 8 x
Centraal wegwijsloket, ook attenderen op locatie (waar) hulp te halen is 8 x
Met mensen praten i.p.v. over mensen praten 8 x
Vraaggestuurd werken (regie bij individu) 8 x
Uitgaan van eigen kracht van mensen 7 x
Verlof sparen via werkgever voor vrijwilligerswerk. 7 x
Stedenbouwkundige randvoorwaarden scheppen die fysiek contact stimuleren 7 x
Goed idee faciliteren: geen regels die dat soort zaken tegenhouden. 7 x
Woningsplitsing en hergebruik cultuur historisch vastgoed door deregulering wonen 7 x
Pleisterplaatsen op buurtniveau door bewoners en professionals en bedrijven 7 x
Minder management, meer uitvoeren 7 x
Sociale dienstplicht voor iedereen 6 x
Hergebruik zorgmiddelen 6 x
Vraaggericht / cliëntgericht werken 6 x
Gebruik maken van ervaringsdeskundigen 6 x
Stage, leer en werkplekken voor jong en oud 5 x
Faciliteer benoemen eigen kracht en talenten (sociale dienstplicht) 5 x
instanties adopteren prestaties van een bepaalde zorggroep over eigen grenzen heen 5 x
1 regie op aanpak bij verschillende problematieken 5 x
Zorg op afstand faciliteren 4 x
Kortingspassen 4 x
Corporaties, gemeente, zorgverlener moeten zorgbehoevende als opdrachtgever zien 3 x
Zorgruil introduceren 3 x
Moeten ervaren wat de problemen werkelijk inhouden 3 x
Sociale dienstplicht 3 x
Terug naar buurtzorg (wijkverpleegkundige) 3 x
Zorg-innovatie / domotica 3 x
levensloopbestendig bouwen 2 x
Ontmoetingsgericht / levensloopbestendig bouwen 2 x
Korte lijnen 2 x
Kleinschalig 2 x
Zorggever biedt maatwerk en vraaggerichte zorg aan 2 x
Bedrijfsleven aanpreken op actie 2 x
Samenwerken met elkaar en de vrijwilligers (vindt niet elke keer het wiel uit). 2 x
1 loket (of laagdrempelige plek) waar je met alle vragen terecht kunt. 2 x
Inrichten openbare ruimte om ontmoeten en bewegen te stimuleren. 2 x
Bieden van minimale zorg voor iedereen icm luxe zorg 2 x
openbare ruimte goed inrichten 2 x
Samenwerking welzijn + sport + cultuur 2 x
Werving vrijwilligers 1 x
Bewustwording op gang brengen t.a.v. sociale verantwoordelijkheid 1 x
Ontmoetingsgericht bouwen. 1 x
Betaal de handen aan het bed fatsoenlijk, laat ze trots zijn op het werk (schrap de manager) 1 x
Vraaggerichte faciliteiten 1 x
Combinatiefunctie overheid stimuleren van professionals 1 x
Ontwikkelen van huisvesting in mengvormen voor meer interactie 1 x
Zorg voor elkaar in het onderwijs verplicht meegeven 0 x
Eerder naar huisarts dan naar wijkplein o.i.d. 0 x
Bundelen van hulpverlening 0 x
Maatschappelijk ondernemen 0 x
Zorgen voor een beter leefklimaat (hogere overheid) 0 x
Meer promotie / voorlichting / hulpvormen 0 x
Beperken tot core business + helder aanbod 0 x
Coöperaties stimuleren 0 x
Houding en cultuurverandering bij professionals 0 x
Verplaatsen van macht en geld naar wijken zelf, waar zaken spelen 0 x
Verantwoordelijk voor eigen netwerk 0 x
Zorg ”contact loket”. Kleinschalig, Fysiek / digitaal, Persoonlijk (met mandaat) 0 x
Ontmoetingsgericht bouwen. 0 x
Sociale dienstplicht / Sociaal spaarverlof. 0 x
Trainings budget bedrijven besteden aan zorggroepen 0 x
Loslaten 0 x